Usnesení ZM č. 3 ze dne 29.12.2006

Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 3 ze dne 29.12.2006


 


Místo konání: zasedací místnost MěÚ


Čas: 09,00 hod.


Přítomni : dle prezenční listiny


 


 


Program:      
 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 2.     
 3. Kontrola usnesení

 4.     
 5. Rozpočet 2007

 6.     
 7. Změna ÚP č.5

 8.     
 9. Vodné, stočné – stanovení ceny

 10.     
 11. Jmenování předsedů Osadních výborů

 12.     
 13. Majetkové záležitosti

 14.     
 15. Stavební uzávěry

 16.     
 17. ostatní

 18.     
 19. Zpráva o činnosti orgánů obce

 20.     
 21. Diskuse, závěr


 


 


3/59


ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Milan Kříž, p. Karel Markel.


 


 


3/60


ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Jan Kořán, p. Václav Mach.


 


 


ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Anna Šebelíková.


 


 


3/61


ZM schválilo program ZM.


 


 


3/62


ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení. Všechny body byly splněny.


 


 


3/63


ZM schvaluje rozpočet Města Železná Ruda na rok 2007 včetně rozpočtového výhledu, viz. příloha.


 


 


3/64


ZM souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitosti č.p. 26 včetně příslušejících pozemků ve prospěch ČSOB na čerpání kontokorentního úvěru.


 


 


3/65


ZM pověřuje finanční výbor, starostu a ekonomku k nezbytným úpravám položek rozpočtu ve vztahu ke skutečnému  čerpání rozpočtu v závěru roku 2006.


Zodp.: starosta, p. Kabátová, p. Kvapil


Termín: 31.1.2007


 


 


3/66


ZM schvaluje, aby plocha A 18 byla jako plocha LO – režim louky a pastviny.


 


 


3/67


ZM schvaluje změnu č.5 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.


 


ZM schvaluje vyhlášku Města Železná Ruda o závazných částech změny č. 5, územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.


 


 


3/68


ZM vydává Nařízení obce č.113/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 1/2004, a to tak, že se mění článek č.2, viz. příloha.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/69


ZM vydává Nařízení obce č. 114/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 1/2005, a to tak, že se mění článek č.2, viz. příloha.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/70


ZM vydává Nařízení obce č. 115/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 6/2005, a to tak, že se mění článek č2, viz. příloha.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/71


ZM stanovuje cenu vodného a stočného bez DPH na rok 2007 ve výši:


Vodné: 15,66 Kč


Stočné: 17,42 Kč


Zodp.: p. Kabátová


Termín: průběžně dle vyúčtování


 


 


3/72


ZM schvaluje předsedu Osadního výboru Hojsova Stráž paní Vladimíru Steinerovou.


 


 


3/73


ZM schvaluje předsedu Osadního výboru Špičák pana Mgr. Jiřího Kvapila.


 


 


 


3/74


ZM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem Václavem Topolem do konce měsíce dubna 2007.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 12.1.2007


 


 


3/75


ZM schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 366 na Společenství vlastníků bytů č.p. 366 v k.ú. Železná Ruda za 1,-Kč.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 5.1.2007


 


 


3/76


ZM neschvaluje žádost p. Brodzianské na koupi pozemku p.č. 155/50,51 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 12.1.2007


 


 


3/77


ZM schvaluje prodej bytu v č.p. 115 Železná Ruda p. Meszárosovi ( za stand. podmínek) za kupní cenu 53 000,-Kč v rámci privatizace byt. fondu.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 31.1.2006


 


 


3/78


ZM schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na základě péče o těles. postiženého, manželům Latkovým.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 31.5.2007


 


 


3/79


ZM revokuje usnesení ZM č. 36/876 z 11.10.2006 „Pravidla bytové výstavby“.


 


 


3/80


ZM schvaluje „Pravidla bytové výstavby“ účinná od 1.1.2007, viz. příloha.


 


 


 


 


3/81


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro P.a D. Svítilovi, Železná Ruda 411, na přístavbu zádveří k rod. domu č.p. 411 na p.č. 413/39 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/82


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Cajzla, Politických vězňů 21/1454, Plzeň, k získání statutu stavby trvalé na chatu č.ev. 18 v k.ú. Špičák, která je v současnosti stavbou dočasnou do 31.12.2007.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/83


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře pro p. D. Markvarta, Turkova 780, Praha 4, k výstavbě rod. domu k trvalému bydlení na parcele č. 30/8 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


3/84


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro I. a P. Vochocovi, Zd. Kadeřábkové 530, Nýřany, na stavbu rod. domu včetně vrtané studny na p.č. 497/31 v k.ú. Špičák s podmínkou : zachování nastaveného uličního pruhu pro zimní údržbu komunikací.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/85


ZM odkládá schvalování výjimky z nařízení města o stavební uzávěře pro p. J. Marka , U Borského parku 22, Plzeň, na přístavbu garáže na p.p.č. 235/18 a st. 629/1. Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyla přiložena žádná PD, stavbu nelze posoudit.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


3/86


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Touška, Nemilkov 48, Kolinec, ke změně užívání stavby stávající prodejny se sortimentem stánkového zboží na café-bar. Jedná se o stavbu č.p. 423 umístěné na st.p.č. 672 s podmínkou : uzavření smlouvy o vnějším vzhledu budovy.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2006


 


 


3/87


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Touška, Nemilkov 48, R. a L. Valdmanovi, Běšiny 201, ke změně užívání stavby stávající prodejny Zelená lékárna v č.p. 122 na solárium s podmínkou: uzavření smlouvy o vnějším vzhledu budovy.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/88


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře pro p. M. Malou, Žel. Ruda 375, ke stavbě víceúčelové vodní plochy u hotelu Gradl na p.č. 263 v k.ú. Železná Ruda. Doložit studii celkové zástavby pozemku.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


3/89


ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry firmě Hamaga s.r.o. na základě plné moci fi P.R.Developers, a.s., na výstavbu RD Špičák – Šumavský dvůr na p.č. 217/8 v k.ú. Špičák.


Zodp.: p. Šebelíková


Termín: 15.1.2007


 


 


3/90


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro firmu P-Apartements a.s., Ohradní 61, Praha, na výstavbu penzionu Javorská ul. na p.č. 90/5, 90/11, 90/15 a st.p.č. 215 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou:


-         podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda


-         vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy


-         schválení dokumentace firmou AVE Architekt a.s.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/91


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Tauerovou, Žel. Ruda 375, na prodloužení doby užívání o 5 let. Jedná se o prodejní stánek na p.č. 153/3 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


 


 


 


 


 


3/92


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Ing. B. Straku, Špičák 25, na změnu stavby před dokončením pro přístřešek u RD č.p. 25 na p.č. 580/12 v k.ú. Špičák. Jedná se o rozšíření přístřešku o sklad nářadí o půdorysném rozměru 2,2 x 4 m.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/93


ZM schvaluje žádost p. Topkové, Hojsova Stráž 3 na umístění nového vzdušného vedení elektro-přípojky NN na stávající sloup na pozemku Města Železná Ruda č. 198/3 v k.ú. Špičák.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 12.1.2007


 


 


3/94


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro firmu Contact elektro – Vítovec Miroslav, na odstranění nevyhovujícího vzdušného vedení a uložení nového zemního vedení NN a posílení stávajících odběrů v k.ú. Špičák.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/95


ZM souhlasí s umístěním stavby na cizí nemovitosti od firmy Contact elektro-Vítovec Miroslav.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 12.1.2007


 


 


3/96


ZM neschvaluje výjimku z Nařízení Města o stavební uzávěře fi Česko-bavorská balíková služba s.r.o., V Hluboké cestě 10, České Budějovice, na změnu užívání stavby č.p. 2 v k.ú. Alžbětín ze spediční služby na prodej suvenýrů.


Zodp.: p. Šebelíková


Termín: 15.1.2007


 


 


3/97


ZM neschvaluje výjimku z Nařízení Města o stavební uzávěře fi Česko-bavorská balíková služba s.r.o., V Hluboké cestě 10, České Budějovice, na prodloužení střechy č.p. 2 nad vchod o cca 5m v k.ú. Alžbětín.


Zodp.: p. Šebelíková


Termín: 15.1.2007


 


 


 


 


3/98


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. R. Drahokoupilovou, Jungmanovo nám. 21/758, Praha 1, pro nástavby 2. a 3. NP domu č.p. 51 st.parc.č. 38/1 v k.ú. Železná Ruda, změna stavby před dokončením z původního penzionu na byty určené k trvalému bydlení s podmínkou:


-         podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města železná Ruda


-         vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/99


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro


T-Mobile CZECH Republik a.s. zastoupené firmou Realistav s.r.o., na umístění anténní základnové stanice č. 86107 na střeše stávajícího objektu hotelu Javor na pozemku č. 405 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/100


ZM neschvaluje udělení výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře pro p. Josefa Mižigara, Brožíkova 7/2501/Plzeň, na změnu užívání části přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 na st.p.č. 297/1 v k. ú. Železná Ruda na bar s hernou.


Zodp.: p. Šebelíková


Termín: 15.1.2007


 


 


3/101


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J.Touška, Nemilkov 48, R. a L. Valdmanovi, Běšiny 201, ke změně užívání stavby stávající prodejny potravin č.p. 122  na bar-restaurace, rozšíření služeb baru o veřejný internet a speciální nabídku Karaoke. Zároveň přístavbu dvoudráhy Bowling s podmínkou:


-         podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda


-         vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy


-         zachování stávající herny jen v suterénu objektu, resp. nerozšíření hracích automatů do jiných pater budovy


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/102


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře fi Klatovská stavební kancelář s.r.o., Vídeňská 181, Klatovy, pro výstavbu obytného domu na st.p.č. 25/2 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


3/103


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře p. M. Sládkovi v zastoupení p. M. Toula, Hojsova Stráž 168, na přesah požárně nebezpečného prostoru novostavby prodejny potravin na p.č. 90/25 v k.ú. Železná Ruda a přípojky inženýrských sítí.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


3/104


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Ing. J. Balouna, Sedláčkova 105, Rokycany, o povolení výstavby jednoho bytu pro majitele nemovitosti v podkroví přístavby hotelu Praha v Krátké ul. 313 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou:


-         podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček , na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města železná Ruda


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/105


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. T. Kačírka, Spojovací 417, Zruč-Senec, na stavbu RD na p.č. 371/2 v k.ú. Špičák, vedle penzionu Edita s podmínkou:


-         podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda


-         souhlasu zpracovatele regulačního plánu Špičák, firmy AVE Architekt a.s.   


-         financování resp. spolufinancování výstavby části chodníku podél hlavní komunikace II. třídy od areálu penzionu Edita k odbočce penzionu Sirotek


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/106


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. MUDr. J. Šolce a H. Šolcovou, Švandova 3a, Plzeň na novostavbu RD na pozemku p.č. 626/47 v k.ú. Špičák s podmínkou:


-         dodržení stavební a uliční linie nastavené již stávajícími objekty


-         bude vystavěn dvoupodlažní RD podle předložené zastavovací studie z 12/2006


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/107


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře p. J. Glaserové, Mikulovská 107, Plzeň, stavba na pozemcích p.p.č. 337/1 v k.ú. Špičák.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


 


3/108


ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře společnosti Hoda – nemovitosti a stavby s.r.o., Slovanská11, Plzeň, na stavby na pozemcích st. 379, 338/1, 338/2, 399 a p.p.č. 398/2 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Papež


Termín: 15.1.2007


 


 


3/109


ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Lučana, Železná Ruda 435, na výstavbu rodinného domu na p.č. 421/29 a 421/30 v k.ú. Železná Ruda.


Zodp.: p. Hejtmánková


Termín: 10.1.2007


 


 


3/110


ZM neschvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky Města Železná Ruda 1/2002 pro p. Vrbase na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků v k.ú. Špičák.


Zodp.: Ing. Zahradníková


Termín: 8.1.2007


 


 


3/111


ZM schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a FJ SRK Železná Ruda, viz. příloha.


Zodp.: starosta


Termín: 5.7.2007


 


 


3/112


ZM schvaluje komisi prevence kriminality ve složení : zástupce školy, zástupce PČR, zástupce MP, Ing. Kříž, p. Šebelík.


 


 


3/113


ZM požaduje posouzení všech právních aspektů smlouvy na pronájem lékárny v č.p. 26 od AK Volopich, Tomšíček.


Zodp.: p. Frenzl


Termín: 12.1.2007


 


 


 


 


 


Ing. Milan Kříž                                                               Ing. Michal Šnebergr


místostarosta                                                                   starosta