Usnesení ZM č. 10 ze dne 19. 10. 2011  

USNESENÍ


 


ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda


 


č.10


 


 


Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Chabr, Kořán, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Škývara


Omluveni: pp. Fischer, Horek


Nepřítomni:


 


Místo konání:   zasedací místnost MěÚ


Doba konání:   19.10.2011, 18,00 hod. 


 


 


PROGRAM:


 


1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele


2.  Kontrola usnesení


3.  Majetkové záležitosti


-       Prodeje, pronájmy, věcná břemena


-       Provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury


-       Ostatní majetkové úkony


4.   Ekonomické záležitosti


-   Přijetí dotace


-       Fond sociálních potřeb - půjčka


-       Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné       hromady


-        Sazebník finančních úhrad


-        Návrh rozpočtu na rok 2012


-        Stanovení inventarizačních komisí


-        Rozpočtová opatření


-        Ostatní finanční úkony


5.    Stavební záležitosti


-        Územní plán, změny územního plánu


-        Regulační plán


-        Stavební uzávěra 


-        Investiční akce města


-        Ostatní stavební záležitosti


6. Různé


 -  NP Šumava – zonace


 -  Plán zimní údržby


 - Zimní sezona 2011-2012


 -  Ostatní


7.    Zpráva o činnosti orgánů obce


8.    Diskuse


9.     Závěr                            


        


10/287


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Navrátilová.


Pro: 8


Proti:-


Zdržel se:p. Škývara


 


 


10/288


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Sekyra, Škývara.


Pro:8


Proti:-


Zdržel se:p. Škývara


 


 


Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.


 


 


10/289


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program zastupitelstva města.


Pro:9


Proti:-


Zdržel se:-


 


 


10/290


Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení.


 


 


10/291


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 235/12 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch p. Jaroslava Pešla za cenu 200,-Kč/m2 s podmínkou věcného břemene přístupu k mostnímu tělesu a  ke komunikaci č. I/27.


Pro: 9


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/292


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej části p. p. č. 413/24 v k. ú. Železná Ruda, která nadále ponese označení p. p. č. 413/240 v k. ú. Železná Ruda o výměře 91 m2 ve prospěch pana Pavla Neužila za cenu 200,-Kč/m2.


Pro: 8


Proti: -


Zdržel se: p. Škývara


 


 


 


10/293


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p. p. č. 413/24 v k. ú. Železná Ruda o výměře 156 m2 ve prospěch pana Ing. Josefa Roda za cenu 200,-Kč/m2.


Pro: 8


Proti: -


Zdržel se: p. Škývara


 


 


10/294


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje směnu p.p.č. 1264/28 a p.p.č. 1264/15 o celkové výměře 545 m2 v majetku Města Železná Ruda za p.p.č. 1264/29 a 1264/30 o celkové výměře 28 m2 v majetku paní Kotábové, paní Krügerové a paní Kovářové s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 60,-Kč/m2.


Pro: 9


Proti: -


Zdržel se: p. Chabr


 


 


10/295


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Železná Ruda – Samoty – 12 BJ – TS, kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/296


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 8/220 ze dne 14. 7. 2011. 


Pro: 9


Proti: -


Zdržel se: p. Kříž


 


 


10/297


Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí a schvaluje uzavření Dodatků ke stávajícím Nájemním smlouvám uzavřeným se správci vodohospodářské a kanalizační infrastruktury, na jejichž základě dojde k prodloužení stávajících pronájmů o jeden rok, tedy do 31. 12. 2012 a pověřuje majetkový odbor a ekonomický odbor přípravou těchto dodatků.


Pro: 8


Proti: -


Zdržel se: pp. Kříž, Lučan


 


 


 


 


 


10/298


Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí přípravu nařízení obce „ Plán zimní údržby komunikací 2011/2012“, a ukládá majetkovému odboru a městské policii zpracovat provozní řád na parkoviště Kaskády a navrhnout dopravní řešení.


 


 


10/299


Zastupitelstvo města Železná Ruda  souhlasí  s podáním projektové žádosti „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy – nadregionální cyklotrasa č. 33“ do 17. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad 2007 – 2013.


Předmět projektu: vybudování cyklistické stezky regionální cyklotrasy č. 33 - Šumavská magistrála.


Oblast podpory: 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu


Předpokládané náklady v mil. Kč: do výše: 17.000.000-Kč.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/300


Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s  předfinancováním a spolufinancováním projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“, resp. se zajištěním financování celkových nákladů projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ v rámci rozpočtu města, takto:


 


a)     Spolufinancování ve výši 15% z celkových nákladů


b)     Předfinancování ve výši 100% celkových nákladů


Financování projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ je zajištěno již v rámci rozpočtu roku 2012, zbylé finanční prostředky budou obsaženy v rozpočtových výhledech na rok 2013.


Pro:10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/301


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje  přijetí  dotace  od Plzeňského kraje ve výši 50.000,- Kč v rámci 2. kola programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2011“, na akci „Projektová dokumentace – napojení cyklostezky do Železné Rudy“.


Pro:10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


 


10/302


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje půjčku z fondu sociálních potřeb ve výši 30 000,-Kč ve prospěch pana Zdeňka Cyránka.


Pro:9


Proti:-


Zdržel se: p. Škývara


 


 


10/303


Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné hromady Železnorudsko s.r.o.:


2.10.2011 ukončení letní sezony


2-3 týdny údržba


24.10.-30.10.2011 spuštění provozu, 30.10. provoz zdarma


26.12.2011 spuštění provozu zimní sezony


18.3.2012 ukončení zimní sezony


Zastupitelstvo města Železná Ruda vzalo na vědomí plán činnosti a provozu SLD, příloha č. 1 u zápisu.


 


 


10/304


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Nařízení města Železná Ruda „Sazebník finančních náhrad“. Od roku 2012 budou vydány nové karty, v lednu 2012 bude platný souběh karet r. 2011/2012.Pozměňuje se a mění čl.2 odst. f) z ceny 1 000,-Kč na cenu


1 200,-Kč/rok a vozidlo.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/305


Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012 a pověřuje ekonomický odbor a finanční výbor zpracovat vyrovnaný návrh rozpočtu.


 


 


10/306


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje kontrolní výbor a finanční výbor předložit zprávy za  rok   činnosti.


 


 


10/307


Zastupitelstvo města železná Ruda schvaluje a stanovuje inventarizační komise pro provedení inventur v roce 2011, příloha č.2 u zápisu.


Pro:10


Proti : -


Zdržel se: -


 


 


10/308


Zastupitelstvo města schvaluje, aby rozpočtová opatření do konce roku 2011 prováděli starosta, místostarosta a ekonomický odbor.


Pro:11


Proti:-


Zdržel se: -


 


 


10/309


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje příspěvek na léky pro rok 2011 ve výši 500,-Kč/osobu (pro členy SZP se bude jednat o doplatek do částky 500,-Kč). Příspěvek se vztahuje na občany Železné Rudy a jejích částí, kteří dovrší 62 let věku v roce 2011.


Pro:10


Proti:-


Zdržel se:-


 


 


10/310


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Železná Ruda, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro: 10


Proti:-


Zdržel se:-


 


 


10/311


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Hojsova Stráž, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro:10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/312


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Alžbětín a Debrník u Železné Rudy, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


 


 


 


 


10/313


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Pancíř.


Pro:11


Proti:-


Zdržel se: -


 


10/314


Zastupitelstvo města Železná Ruda   zamítá námitky uplatněné při projednávání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 7, skupinou vlastníků přilehlých nemovitostí, kteří požadovali vyjmutí lokality č. 02 ze změny č. 7 a ponechání nezastavěného území.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: Ing. Šnebergr


 


 


10/315


Zastupitelstvo města Železná Ruda zamítá námitky uplatněné při projednávání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č.7,  manželi Kotasovými,kteří požadovali ponechání průchodnosti území ve směru sever – jih a umožnění přístupové cesty na sjezdovku (západ – východ). Na základě přezkoumání bylo rozhodnuto zařadit tyto požadavky jako závazné do územní studie pro tuto lokalitu.


Pro: 10


Proti: -


Zdržel se: Ing. Šnebergr


             


                                


10/316                                                                                                                                     


Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změnu č. 7, zpracovanou společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v září 2011.


Pro: 11


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/317


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje  odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Železná Ruda, v návaznosti na schválené zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Železná Ruda, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro: 11


Proti: -


Zdržel se: -


 


10/318


Zastupitelstvo města Železná Ruda  pověřuje odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Hojsova Stráž, v návaznosti na schválené zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Hojsova Stráž, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro: 11


Proti:-


Zdržel se: -


 


 


10/319


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje  odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Alžbětín a Debrník u Železné Rudy, v návaznosti na schválené zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Alžbětín a Debrník u Železné Rudy, zpracovaného společností AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň v květnu 2011.


Pro:11


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/320


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10(doplněné o podněty Města Železná Ruda – rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Edita, dorovnání s p. Trávovou, prodloužení lanovky Trigema).


Pro: 9


Proti: -


Zdržel se: pp. Kořán, Lučan


 


 


10/321


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje zastupitele Ing. Milana Kříže spoluprácí s pořizovatelem návrhu zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10.


Pro: 9


Proti:-


Zdržel se: pp. Kříž, Lučan


 


 


10/322


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zpracování návrhu zadání nového územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.


Pro: 11


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


 


10/323


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje zastupitele Ing. Milana Kříže spoluprácí s pořizovatelem návrhu zadání nového územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.


Pro: 10


Proti:-


Zdržel se: -


 


 


10/324


Zastupitelstvo města  Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 panu Václavu Fialovi, Brčálník 27, Železná Ruda, na vestavbu bytové jednotky do podkroví stávajícího objektu č.p. 27.


Pro: 9


Proti: -


Zdržel se: pp. Papež, Škývara


 


 


10/325


Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí a nedává kladné stanovisko k návrhu zonací NP Šumava.


 


 


10/326


Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s provozováním SKIBUSU v termínech:


23.12.2011-2.1.2012 a 3.2.2012-26.2.2012 za podmínky spoluúčasti podnikatelské sféry ve výši 50 %.


Pro:11


Proti:-


Zdržel se: -


 


 


10/327


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení myčky nádobí do mateřské školy a pověřuje majetkový odbor výběrem a následným pořízením.


Pro: 11


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


10/328


Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje správní odbor, aby před přijetím zaměstnance na částečný úvazek pro sociální službu, připravil ekonomické řešení tohoto provozu.


Pro: 11


Proti: -


Zdržel se: -


 


 


Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s dalším jednáním o záměru vybudování casina (herny) v Alžbětíně společností New Age Casino.


Pro: pp. Chabr, Papež, Lučan


Proti: 7


Zdržel se: -


Nebylo přijato usnesení.


 


 


10/329


Zastupitesltvo města Železná Ruda bere na vědomí dopis od p. Valečníka a od p. Jirsy z 30.9.2011.Bude řešeno na příští poradě zastupitelů.


 


 


10/330


Zastupitelstvo města Železná Ruda uděluje pro Pozemkový fond ČR souhlas k převodu pozemku p.p.č 661 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 9


Proti:-


Zdržel se: p. Kořán


 


 


10/331


Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí 1 městského strážníka do hlavního pracovního poměru s tím, že bude zároveň členem zásahové jednotky SDH Železná Ruda jako řidič.


Pro: 9


Proti:-


Zdržel se: p. Najman


 


 


 


 


 


Ing. Milan Kříž                                                                                Ing. Michal Šnebergr


místostarosta                                                                                 starosta