Usnesení ZM č. 20 ze dne 19. 5. 2008

USNESENÍ    ZM    č.  20


 


ze dne 19.5.2008


 


 


Místo konání: zasedací místnost MěÚ


Čas:                 17,00 hod.


Přítomni :       dle prezenční listiny


 


 


Program:


       
 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
      

 2.     
 3. Kontrola usnesení
      

 4.     
 5. Majetkové záležitosti


-         prodej pozemků


-         pronájmy


-         ostatní      
 1. Ekonomické záležitosti


-         rozpočtové změny


-         půjčka zaměstnanci z fondu FKSP (p. Soukup)      
 1. Stavební záležitosti


-         stavební uzávěry


-         změna ÚP č.7


-         ostatní      
 1. Různé


-         rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady(Služby města s.r.o., ZR City)


-         umístění kamery Sitour


-         SLD Pancíř – jednotný odbavovací systém


-         Ostatní      
 1. Zpráva o činnosti orgánů obce
      

 2.     
 3. Diskuse
      

 4.     
 5. Závěr  


20/792


ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Mach.


Pro : 12


Zdržel se : Ing. Kříž


 


ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Drahorádová, Roubal.


Pro 12


Zdržel se : p. Drahorádová


 


ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková


 


20/793


ZM schvaluje navržený program jednání zastupitelstva doplněný v bodu -  Různé: Městská policie .


Pro : 13


 


20/794


ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.


 


20/795


ZM schvaluje směnu p.p.č. 63/15, 16 a 63/17 za p.p.č. 66/11 mezi Městem Železná Ruda, Ing. Svobodou a společností Efisan s.r.o.


Pro:13                                                                       Zodp.: majetkový odbor


 


20/796


ZM neschvaluje uložení elektropřípojky pro budoucí RD p. Šabaty na p.p.č. 362/68 v k.ú. Špičák do p.p.č. 362/1 v k.ú. Špičák.


Pro neschválení: 13                                                 Zodp.: majetkový odbor


 


20/797


ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky pro budoucí objekt na stp.č. 25/2 v k.ú. železná Ruda v p.p.č. 69/12 v k.ú. Železná Ruda v majetku Města Železná Ruda.


Pro: 13                                                                      Zodp.: majetkový odbor


 


20/798


ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení elektropřípojky pro budoucí objekt „Prodejna“ na p.p.č. 90/25 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 12


Zdržel se : p. Papež                                                   Zodp.: majetkový odbor


 


20/799


ZM schvaluje prodej pozemků pod garážemi u AMK, které doposud zůstaly v majetku Města Železná Ruda za cenu 100,-Kč/m2.


Pro: 11


Zdržel se : pp. Papež, Kořán                                     Zodp.: majetkový odbor


 


20/800


ZM souhlasí se záměrem prodat část p.p.č. 414/5 v k.ú. Železná Ruda a pověřuje majetkový odbor připravit příslušné zaměření k následnému prodeji.


Pro: 12


Zdržel se : p. Papež                                                   Zodp.: majetkový odbor


 


20/801


ZM  schvaluje uzavření směnné smlouvy s manželi Jiřím a Věrou Tišlovými v souvislosti s existencí podílového spoluvlastnictví jednotek v domě č.p. 373 v Železné Rudě a to tak, že na základě  směny se manželé Jiří a Věra Tišlovi stanou výlučnými vlastníky jednotky č. 373/14 a Město Železná Ruda výlučným vlastníkem všech zbývajících jednotek v domě č.p. 373.


Pro: 13                                                                         Zodp.: majetkový odbor


 


20/802


ZM schvaluje prodej bytů dle přílohy, viz. příloha č. 1 u zápisu.


Pro: 13                                                                         Zodp.: majetkový odbor


 


20/803


ZM schvaluje žádost o převod objektu bývalé celnice v Alžbětině od ÚZSVM do majetku Města Železná Ruda, a to včetně přilehlých souvisejících pozemků, doplňkových staveb, zařízení a inženýrských sítí, dle příloh movitého a nemovitého majetku, viz příl.č.2 u zápisu.


Pro: 13                                                                        Zodp.: starosta


 


20/804


ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění optického kabelu pro kamerový systém s ŘSD.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Roubal                          Zodp.: majetkový odbor 


 


18,05 hod. p. Horek odchází


 


20/805


ZM schvaluje prodej p.p.č. 66/13, o výměře 170 m2, v k.ú. Železná Ruda panu Juhovi za cenu 80,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě využití tohoto pozemku jako stavebního náleží městu doplatek ve výši do 1 500,-Kč/m2.


Pro: 12                                                                          Zodp.: majetkový odbor


 


20/806


ZM revokuje usnesení č. 19/728 z 9.4.2008.


Pro: 9


Zdržel se : pp. Rodig, Mach, Zíka                                


 


20/807


ZM prohlašuje, že příspěvková organizace BHSM-bytové hospodářství, zanikla ke dni 31.12.1994 a činnosti, které vykonávala, jsou od té doby vykonávány společností Služby Města Železná Ruda, s.r.o.


Pro: 8


Zdržel se : pp. Mach, Zíka, Rodig, Markel                      Zodp.: majetkový odbor 


 


18,14 hod. p. Horek se vrátil


 


20/808


ZM schvaluje rozpočtové změny k 19.5.2008, RO č.3, viz. příloha č.3 u zápisu.


Pro: 12


Zdržel se : Mgr. Kvapil                                                    Zodp.: ekonomický odbor


 


20/809


 ZM schvaluje smlouvu o půjčce z fondu FKSP mezi Městem Železná Ruda a p. Patrikem Soukupem ve výši  35 880,-Kč.


Pro: 12


Zdržel se:p. Papež                                                             Zodp.: ekonomický odbor


 


 


20/810


ZM schvaluje smlouvu  využití fin. prostředků mezi Městem Železná Ruda a Casinem Ingo.


a.s.


Pro:12


Zdržel se : Mgr. Kvapil                                                       Zodp.: starosta


 


20/811


ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z fondu PSOV 2008 ve výši 200 tis. Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.


Pro: 13                                                                                Zodp.: starosta


 


20/812


ZM  schvaluje zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce v kat. JPO II. a zaměstnání     hasiče v HPP v roce 2009.


Pro : 13                                                                               Zodp.: starosta


 


20/813


ZM schvaluje zrušení faktury č. 2800102 na 92 940,-Kč pro Služby Města Železná Ruda, s.r.o., viz. příloha č. 4 u zápisu


Pro: 11


Zdržel se : pp. Kvapil, Drahorádová                                  Zodp.: ekonomický odbor


 


20/814


ZM schvaluje zpracovatele změny ÚP č. 7 a RP (AVE Architekt, a.s.) a pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.  


Pro: 13                                                                                Zodp.: starosta, maj. odbor


 


20/815


ZM schvaluje Ing. Arch. Ulče architektem Města Železná Ruda.


Pro: 10


Proti: p. Mach


Zdržel se : pp. Markel, Zíka                                               Zodp.: starosta


 


20/816


ZM odkládá určení zastupitele pro spolupráci při pořízení změny ÚP.


Pro odložení: 13                                                                  


 


20/817


ZM odkládá hlasování o výjimkách  z územního opatření o stavebních uzávěrách na bytové domy.


Pro: 13                                                                                Zodp.: místostarosta


 


20/818


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro výstavbu supermarketu NORMA, s podmínkou dodání situačního plánu + pohledové studie do 30-dnů od dnešního dne, tj. do 19.6.2008.


Pro: 7


Zdržel se : pp. Šnebergr, Drahorádová, Horek, Kvapil, Roubal, Kořán


                                                                                            Zodp.: majetkový odbor


 


 


20/819


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro P-Apartments, a.s., Ohradní 31, Praha 4, na výstavbu penzionu s podmínkou:


-         podepsání smlouvy dle pravidel bytové výstavby


-         podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budov


 


Pro: 10


Zdržel se : pp. Drahorádová, Kořán, Kvapil                     Zodp.: majetkový odbor


 


 


20/820


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro HODA – nemovitosti a stavby s.r.o., Plzeň na výstavbu penzionu s podmínkou:


-         podepsání smlouvy dle pravidel bytové výstavby


-         podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budov


-         vybudování chodníku na základě smlouvy o spolupráci


 


Pro: 7


Proti: pp. Fischer, Markel, Mach, Rodig


Zdržel se :: pp. Kořán, Drahorádová                                Zodp.: majetkový odbor


 


20/821


ZM souhlasí se spojeným územním a stavebním řízením ke stavbě VN přípojky lyž. areálu Nad Nádražím Železná Ruda pro společnost ARC-H spol. s r.o. Hradec Králové.


Pro: 13                                                                               Zodp.: majetkový odbor


 


20/822


ZM  povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Filipa Brože, Pancířská 48, Železná Ruda, na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 13                                                                               Zodp.: majetkový odbor


 


20/823


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Ing. E. Košťála, na změnu stavby před dokončením akce „ bytový dům , Belvederská 141 s podmínkou:


-         podepsání smlouvy dle pravidel bytové výstavby


-         podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budov


 


Pro: 9


Zdržel se: pp. Rodig, Papež, Kořán, Drahorádová            Zodp.: majetkový odbor


 


20/824


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro V. Peussovou, Pancířská 317, Železná Ruda, na opravu fasády a klempířských konstrukcí RD Železná Ruda č.p. 317.


Pro: 12


Zdržel se : p. Drahorádová                                                Zodp.: majetkový odbor


 


 


 


 


 


20/825


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Klatovskou stavební kancelář, s.r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, na snížení bytových jednotek ze 6 na 4 s podmínkou:


-         bude podepsána smlouva o vnějším vzhledu budov


-         bude podepsána smlouva dle pravidel bytové výstavby


-         parkovací plochy na pozemku p. Vonáska


 


Pro: 7


Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Rodig, Mach, Zíka , Markel


                                                                                           Zodp.: majetkový odbor


 


20,04 hod.  p. Horek odchází


 


 


20/826


Rozhodnutí jediného společníka  při výkonu působnosti Valné hromady Služby Města Železná Ruda, s.r.o.:


ZM schvaluje provoz SLD od 1.5.2008 do 30.11.2008 – provoz 5 dní týdnu, od 1.7.2008 do 31.8.2008  - provoz 7 dní v týdnu.


Pro: 11


Zdržel se : Ing. Kořán                                                        Zodp.: jednatel s.r.o.


 


20,07 hod. p. Horek se vrátil


 


20,40 hod. odchází p. Papež


 


 


20/827


ZM schvaluje přemístění kamery SITOUR tak, aby v zimních měsících pořizovala záběr lyžařského areálu, za podmínky sepsání smlouvy s finanční spoluúčastí lyžařských areálů a podnikatelů ( v zimě bude v LA Špičák, v létě Samoty).


Pro: 12                                                                               Zodp.: majetkový odbor


 


20,44 hod. p. Papež se vrátil


 


20/828


ZM schvaluje vytvoření jednotného odbavovacího systému Špičák – Skiareál Špičák, SLD Pancíř a vlek na Pancíř, parkoviště Kaskády a záměr pronajmout SLD a parkoviště Kaskády za účelem vytvoření odbavovacího systému.


Pro: 12


Zdržel se : p. Papež                                                         Zodp.: majetkový odbor


 


20/829


ZM schvaluje provoz SKIBUSU na zimní období, za spoluúčasti Města Železná Ruda (propojující lyž. areály).


Pro: 13                                                                            Zodp.: starosta


 


 


 


20/830


ZM schvaluje zásady pro vydávání Železnorudského zpravodaje a redakční radu ve složení: pp. Drahorádová, Strnad, Holub.


Pro: 11


Zdržel se: pp. Markel, Rodig                                           Zodp.: p. Drahorádová


 


20/831


ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, viz. příloha č.5 u zápisu.


 


 


 


21,04 hod. p. Fischer odchází


 


21,12 hod. odchází p. Drahorádová


 


 


 


20/832


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro J. Touška, Nemilkov 48 a manž. Valdmanovi, Běšiny 201 na změnu užívání a stavební úpravy budovy – přemístění herny ze suterénu objektu č.p. 122 v Železné Rudě, do současného baru v 1. NP s tím, že současná herna bude používána jako bar – kavárna. Podmínkou povolení výše uvedené výjimky je, že stavební výbor vybere jednu z předložených variant na vzhled budovy(č.p. 122).


Pro: 10


Zdržel se : p. Papež                                                           Zodp.: majetkový odbor


 


20/833


ZM bere na vědomí dopis od p. Vrbase.


 


 


 


 


 


 


 


Ing. Milan Kříž                                               Ing. Michal Šnebergr


místostarosta                                                  starosta