Usnesení ZM č. 19 ze dne 9. 4. 2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 19

ze dne 09.04.2008

Místo konání :  zasedací místnost MěÚ
Čas :                  17,00 hod.
Přítomni :          dle prezenční listiny


Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- prodej pozemků
- věcná břemena
- Vodospol
- ostatní majetkové úkony
4. Stavební záležitosti
- stavební uzávěry, souhlasy
- projekty
5. Ekonomické záležitosti
- výsledovky organizací města
- rozpočtová změna
6. Různé
- Místní agenda 21
- podíl na projektech Mikroregionu Šumava-západ
- rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
- ostatní
7. Zpráva o činnosti orgánů obce
- výbory
8. Diskuse
9. Závěr


19/745
ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení:pp. Mach, Kříž.
Pro: 9
Zdržel se : Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu : pp. Kořán, Horek.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Kořán, Horek

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

17,09 hod. dostavil se p. Papež

19/746
ZM schválilo program jednání ZM.
Pro: 11

17,29 hod. dostavil se p. Fischer.

19/747
ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.1.2008 a 3.3.2008.


19/748
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ZČP net, a.s.  na uložení plynové přípojky pro č.p. 153, p. Sládek.
Pro: 12                                                                     Zodp.: majetkový odbor


19/749
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro Telefonica O2, a.s. na uložení telefonní přípojky pro č.p. 153, p. Sládek.
Pro: 12                                                                   Zodp.: majetkový odbor


19/750
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ZPČ plynárenská, a.s. na uložení plynovodu a přípojek akce „Špičák – rekonstrukce plynovodu I – etapa I a II.
Pro: 12                                                                 Zodp.: majetkový odbor


19/751
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s., na uložení elektropřípojky akce „ Železná Ruda, 6 BJ – kNN“.
Pro: 12                                                                 Zodp.: majetkový odbor


19/752
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s., na uložení elektropřípojky akce „ Špičák Vojta – kNN“.
Pro: 12                                                               Zodp.: majetkový odbor


19/753
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí na uložení elektropřípojky v k.ú. Špičák.
Pro: 11
Zdržel se : p. Fischer                                          Zodp.: majetkový odbor

19/754
ZM schvaluje prodej pozemku panu Matějkovi , p.č. 386/31, v k.ú. Železná Ruda , o výměře 422 m2, za cenu 70,-Kč/m2 + náklady na pořízení GP s podmínkou, že pokud pozemek bude změněn na stavební, bude doplaceno 1 930,-Kč/m2.
Pro: 12                                                              Zodp.: majetkový odbor


19/755
ZM schvaluje smlouvu o dílo se spol. Vodospol, na zpracování  projektové dokumentace pro stavební povolení akce – vodovod Alžbětín, viz. příloha č. 1.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Mach. Markel, Rodig               Zodp.: maj. odbor + starosta


19/756
ZM schvaluje odložení hlasování o výjimkách ze stavebních uzávěr na výstavbu bytů a penzionů ( b.č. 1, 5, 6, 9 – 26.3., b.č. 2 – 7.4. )
Pro: 11
Zdržel se : Ing. Šnebergr


19/757
ZM schvaluje prodej části pozemků č. 162/2 v k.ú. Železná Ruda, společnosti ČSAD na základě zpracovaného RP, o výměře 80 m2, za cenu 200,-Kč/m2.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Papež, Rodig                              Zodp.: majetkový odbor


19/758
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Vodospol, s.r.o., Klatovy, na akci Železná Ruda – vodovod pod vodojemem.
Pro: 12                                                                Zodp.:majetkový odbor

18,40 hod. Ing. Kořán odešel


19/759
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Vodospol, s.r.o.,Klatovy, na  akci vodovod Alžbětín.
Pro: 10
Zdržel se : p. Markel                                         Zodp.: majetkový odbor


19/760
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Benoco, s.r.o., Plzeň, na akci umístění reklamního nosiče v areálu čerpací stanice PHM Petra.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Roubal, Rodig                           Zodp.: majetkový odbor

18,45 hod. Ing. Kořán se vrátil
19/761
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro JUDr. Strnada F., Železná Ruda, na stavební úpravy v suterénu přístavby pro vytvoření rehabilitačního centra s vodoléčbou a zakrytí stávajícího bazénu na p.p.č. 263/53 dřevěnou prosklenou konstrukcí.
Pro: 12                                                           Zodp.: majetkový odbor


19/762
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Contact elektro – Vítovec Miroslav, na akci Špičák 7 RD – kVN, TS, kNN.
Pro: 12                                                        Zodp.: majetkový odbor


19/763
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro G. Valenzu a H. Valenzovou, Mokrouše 64, na stavební úpravy  + nástavbu objektu č.p. 100 na st.p.č. 224 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou:
      -     nebude navýšena stávající ubytovací kapacita
- bude podepsána smlouva o vnějším vzhledu budov
- bude podepsána smlouva dle pravidel výstavby v Železné Rudě
Pro: 9
Zdržel se: pp. Rodig, Zíka, Markel                 Zodp.: majetkový odbor


19/764
ZM odkládá žádost o výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro J. Touška, L. Valdmana a R. Valdmanovou, na přemístění herny ze suterénu objektu č.p. 122 v Železné Rudě, do současného baru v 1. NP s tím, že současná herna bude používána jako bar-kavárna.
Pro odložení: 10
Zdržel se : pp. Šnebergr, Horek                      Zodp.: Ing. Kříž


19/765
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro P. Nováka a R. Novákovou, Železná Ruda, na výstavbu dvojgaráže s patrem (byt), s podmínkou:
- bude podepsána smlouva o vnějším vzhledu budov
- bude podepsána smlouva dle pravidel výstavby v Železné Rudě
Pro: 12                                                               Zodp.: majetkový odbor


19/766
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře k napojení objektu bývalého hotelu Plzeň, Železná Ruda  č.p. 24 na síť Telefonica O2 a.s.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel                                          Zodp.: majetkový odbor
 

19/767
ZM bere na vědomí zápisy ze stavebních výborů, viz. příloha č.2.
                                                                            Zodp.: starosta

19,22 hod. přišla p. Drahorádová

19,28 p. Rodig odchází

19/768
ZM schvaluje seznam zpracovaných projektů dle přílohy č. 3.
Pro: 12                                                                Zodp.: starosta


19/769
ZM schvaluje studii řešení nástavby kotelny v ul. Šumavská – bytový dům pro seniory, schvaluje vytvoření projektu od společnosti INGEM a zažádání o dotace.
Pro: 12                                                               Zodp.: majetkový odbor


19/770
ZM bere na vědomí žádost p. starosty k zastupitelům, najít řešení v udělování výjimek ze stavební uzávěry, aby nedocházelo k možné neobjektivnosti a poškozování investorů.

ZM bere na vědomí návrh zřídit institut architekta města.
                                                                           Zodp.: starosta + místostarosta

19,39 hod. odešel p. Papež


19/771
ZM bere na vědomí výsledovku organizací zřizovaných městem.
                                                                              Zodp.: ekonomický odbor

19/772
ZM schvaluje rozpočtové změny dle seznamu, viz. příloha č.4.
Pro:10
Zdržel se:Mgr. Kvapil                                           Zodp.: ekonomický odbor


19/773
ZM schvaluje dodatek č. 1/2008 ke smlouvě – příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 134 940,-Kč na rok 2008  - Plzeňský kraj.
Pro: 11                                                                  Zodp.: starosta

19,44 hod. vrátili se pp. Papež, Rodig


19/774
ZM schvaluje přihlášku do MA 21.
Pro: 13                                                                  Zodp.: Ing. Kříž19/775
ZM schvaluje smlouvu o spolupráci s neziskovou organizaci Environmentální chování odpovědné společnosti – ECHOS, s.o., viz. příloha č.5
Pro: 12                                                                  Zodp.: starosta
Zdržel se : p. Rodig


19/776
ZM schvaluje zodpovědného politika Ing. Kříže.
Pro: 12                                                                   Zodp.: místostarosta
Zdržel se : Ing. Kříž


19/777
ZM bere na vědomí stanovenou  kontaktní osobu a koordinátora p. Jiřího Mitošinku.
                                                                                Zodp.: místostarosta

19/778
ZM schvaluje účast Města Železná Ruda na projektu Tierisch Wild.
Pro: 13                                                                   Zodp.: místostarosta


19/779
ZM schvaluje účast na projektu Marketing Mikroregionu Šumava – západ.
Pro: 13                                                                   Zodp.: starosta


19/780
ZM bere na vědomí účast Města Železná Ruda v Mikroregionu Klatovy – Zwiesel.
                                                                                Zodp.: starosta

19/781
ZM schvaluje dodatek ke smlouvě se Západočeskými komunálními službami, a.s.,  na snížení četnosti svozů odpadů.
Pro: 13                                                                  Zodp.: správní odbor


19/782
ZM schvaluje zrušení živnostenského oprávnění příspěvkové organizace BHSM – bytové hospodářství a služby.
Pro: 13                                                                   Zodp.: majetkový odbor


19/783
ZM bere na vědomí podepsání smlouvy se společností Media Marketing Services a.s. – reklamní plocha billboard Alžbětín (navýšit služby o minulý rok).
                                                                                Zodp.: starosta19/784
ZM schvaluje napojení vodoteče na pozemku č. 478/3 v k.ú. Špičák k projektu parkoviště pana Vrbase.
Pro: 13                                                                    Zodp.: majetkový odbor19/785
 ZM schvaluje umístění terasy pana Hracha před kavárnou na rok 2008.
Návrh umístění bude schválen majetkovým odborem.
Pro: 12
Zdržel se : Ing. Šnebergr                                           Zodp.: majetkový odbor


19/786
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na předzahrádku panu Hrachovi.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Šnebergr, Kořán, Roubal                  Zodp.: majetkový odbor


19/787
ZM schvaluje vypsání Grantového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času „Železnorudsko vás baví“.
Pro: 13                                                                     Zodp.: ITC


19/788
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.
                                                                                  Zodp.: ekonomický odbor

19/789
ZM bere na vědomí zprávu komise sportu a mládeže.


19/790
ZM schvaluje darovací smlouvu na částku 50 000,-Kč panu M. Jakšovi, bude vytvořena smlouva na propagaci města.
Pro: 13                                                                      Zodp.: ekonomický odbor


19/791
ZM bere na vědomí zápis ze sociální komise.

Ing. Milan Kříž                                           Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                               starosta