Usnesení ZM č. 18 ze dne 3. 3. 2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 18

ze dne 03.03.2008


Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                   17,00 hod.
Přítomni:         dle prezenční listiny


Program:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- prodeje ( pozemky, sauna, … )
- nákup vlastnického podílu
- zadání projektu a realizace sběrného dvora
- Tedom – zadání prodloužení smlouvy podmíněné rekonstrukcí teplovodů
4. Ekonomické záležitosti
- účetní uzávěrka a rozvaha 2007
- rozpočtové změny
5. Stavební záležitosti
- výjimky ze stavebních uzávěr
- souhlasy se stavbami
- projekty ( cyklostezky, … )
6. Různé
- prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady s.r.o.
- přeshraniční stezka
- různé
7. Zpráva o činnosti orgánů obce
8. Diskuse
9. Závěr


18/711
ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení: pp. Drahorádová, Mach.
Pro:11

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Roubal, Papež.
Pro: 11

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

18/712
ZM schválilo doplnění programu , zařadit do bodu různé – zřízení Osadního výboru Železná Ruda, Alžbětín, Debrník.
Pro: 10
Proti: p. Drahorádová.


18/713
ZM schválilo doplnění programu, zařadit do bodu stavební záležitosti – doplnění pravidel bytové výstavby.
Pro: 11


18/714
ZM schválilo program ZM.
Pro: 11


18/715
ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
Bod č. 17/671, 17/673, 17/677 – trvá.
Bod č.  17/672, 17/678, 17/705 – probíhá.

 
18/716
ZM schválilo záměr prodat p.č. 162/2 v k.ú. Železná Ruda, za cenu 200,-Kč/m2, ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
Pro: 10                                                                    Zodp.: majetkový odbor
Zdržel se : p. Rodig


18/717
ZM neschválilo prodej p.č. 526/32 v k.ú. Železná Ruda p. Pelechovi.
Pro prodej: 0                                                          Zodp.: majetkový odbor
Proti prodeji: 11


18/718
ZM schválilo záměr odkoupit vlastnické podíly na pozemku  části p.p.č. 52/1,2,3 v k.ú. Železná Ruda od Janatkových (lokalita za ČOV v Železné Rudě).
Pro: 11                                                                  Zodp.: majetkový odbor


18/719
ZM bere na vědomí přípravu prodeje  pozemků p.č. 164/15 a p.č. 1264/28 o výměře 611 m2 a směny p.p.č. 1264/30 o výměře 24 m2 v k.ú. Hojsova Stráž p. Kotábové. Jednání s p. Kotábovou povede majetkový odbor.
                                                                               Zodpovídá:majetkový odbor

 

18/720
ZM odkládá žádost p. Černého o odkoupení pozemku p.č. 1202/9 v k.ú. Hojsova Stráž do majetkového vyrovnání s p. Cafourkem.
                                                                            Zodp.: majetkový odbor

18/721
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 414/5 v k.ú. Železná Ruda p. Buzínové.
Pro neschválení prodeje: 10                               Zodp.: majetkový odbor
Zdržel se : p.Markel


18/722
ZM schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 66/5 a části p.č. 66/1 v k.ú. Železná Ruda p. Juhovi s podmínkou, že kupující uhradí vytýčení a geometrický plán.
Pro : 11                                                              Zodp.: majetkový odbor


18/723
ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností TEDOM a vytvoření nové smlouvy na pronájem tepelného hospodářství , s podmínkou rekonstrukce teplovodních vedení budovaných před r. 1989.
Pro: 11                                                               Zodp.: majetkový odbor


18/724
ZM schvaluje záměr prodat zařízení sauny v č.p. 12 a ukládá majetkovému odboru vytvořit seznam a tech. specifikaci zařízení.
Pro: 11                                                               Zodp.: majetkový odbor


18/725
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt „Cyklostezky a cyklotrasy Železná Ruda“.
Pro: 11                                                                Zodp.: místostarosta


18/726
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového  fondu ČR na výstavbu cyklostezek dle přílohy č.1.
Pro: 11                                                                Zodp.: majetkový odbor


18/727
ZM schvaluje spolupráci s RRA Plzeňského kraje na vytvoření projektu sběrného dvora a získání dotace z veřejných rozpočtů  a zajištění výstavby sběrného dvora.
Pro: 11                                                                Zodp.: majetkový odbor

 


18/728
ZM schvaluje smlouvu o nájmu bytu a dohodu o poskytnutí bytové náhrady pro manžele Krištofovy a ukládá majetkovému odboru upravit dohodu v čl. II., odst. 2 ve smyslu byt stejné kategorie nebo lepší, viz. příloha č. 2.
Pro: 11                                                              Zodp.: majetkový odbor 


18/729
ZM bere na vědomí účetní uzávěrku a rozvahu za rok 2007.


18/730
 ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1, viz. příloha č.3.
Pro: 10                                                             Zodp. : ekonomický odbor
Zdržel se : Mgr. Kvapil


18/731
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Miroslava Kováře a Růženu Kovářovou, Podhůří 25, Nepomuk, na přístavbu přístřešku ke stávajícímu objektu č.p. 38 na st.p.č. 214/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11


18/732
ZM odkládá žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro HODU – nemovitosti a stavby s.r.o. , Slovanská 11, Plzeň, na výstavbu penzionů úpravou stávajících objektů č.p. 268 a č.p. 293 v Železné Rudě.


18/733
 ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Josefa Kopačku , Javorská 395, Železná Ruda, na stavební úpravy řadového RD č.p. 395 na p.č. 407/4 v k.ú. Železná Ruda, za podmínky realizace staveb v jednotném stylu se stávajícími.
Pro:11


18/734
ZM  povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na vybudování poetické přeshraniční stezky.
Pro: 11


18/735
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro MUDr. Tůmovou na přestavbu zdrav. zařízení (příčky) v č.p. 26 v Železné Rudě.
Pro: 7
Proti: pp. Rodig, Markel, Mach, Fischer


18/736
ZM schvaluje doplnění pravidel bytové výstavby :
- kompenzace za byty postavené na nebo ve stávajících objektech. Použití na veřejně prospěšné účely v obci
- zastavení povolení výstavby bytových domů na zelené louce a ve volné krajině
a pověřuje právní zastoupení města zapracováním návrhu do stávajících pravidel a předložení ZM ke schválení.
Pro: 11


18/737
ZM revokuje usn.č. 8/147 ze dne 30.6.2003 o úředních deskách.
Pro: 11


18/738
ZM schvaluje, že úřední deska bude jen na MěÚ Železná Ruda, ostatní stávající na Špičáku a na Hojsově Stráži budou jako informativní.
Pro: 11                                                                 Zodp.: starosta


18/739
 ZM schvaluje vybudování „přeshraniční poetické stezky“ mezi Alžbětínem a Debrníkem.
Pro: 11                                                                 Zodp.: starosta


18/740
Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady Služeb města s.r.o., ZM schvaluje odstávku SLD Špičák – Pancíř v době od 31.3. do 30.4.2008.
Pro: 11                                                                 Zodp. : jednatel s.r.o.


18/741
Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady ZR City Servis s.r.o., ZM bere na vědomí zprávu jednatele.


18/742
ZM ukládá kontrolnímu výboru : kontrolu usnesení  - inventarizační komise na předání školy a kontrola předávacího protokolu.


18/743
ZM zřizuje Osadní výbor Železná Ruda, Alžbětín, Debrník.
Pro: 10
Zdržel se: p. Drahorádová

 


18/744
ZM schvaluje účast města v rámci „Mikroregionu Šumava jih – západ na projektu Marketing v oblasti CR“ v dané lokalitě, a na žádosti o dotaci.
Pro: 9
Proti: p. Markel
Zdržel se : p. Rodig

 


Ing. Milan Kříž                                                   Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                       starosta


 
USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 18

ze dne 03.03.2008


Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                   17,00 hod.
Přítomni:         dle prezenční listiny


Program:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- prodeje ( pozemky, sauna, … )
- nákup vlastnického podílu
- zadání projektu a realizace sběrného dvora
- Tedom – zadání prodloužení smlouvy podmíněné rekonstrukcí teplovodů
4. Ekonomické záležitosti
- účetní uzávěrka a rozvaha 2007
- rozpočtové změny
5. Stavební záležitosti
- výjimky ze stavebních uzávěr
- souhlasy se stavbami
- projekty ( cyklostezky, … )
6. Různé
- prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady s.r.o.
- přeshraniční stezka
- různé
7. Zpráva o činnosti orgánů obce
8. Diskuse
9. Závěr


18/711
ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení: pp. Drahorádová, Mach.
Pro:11

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Roubal, Papež.
Pro: 11

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

18/712
ZM schválilo doplnění programu , zařadit do bodu různé – zřízení Osadního výboru Železná Ruda, Alžbětín, Debrník.
Pro: 10
Proti: p. Drahorádová.


18/713
ZM schválilo doplnění programu, zařadit do bodu stavební záležitosti – doplnění pravidel bytové výstavby.
Pro: 11


18/714
ZM schválilo program ZM.
Pro: 11


18/715
ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
Bod č. 17/671, 17/673, 17/677 – trvá.
Bod č.  17/672, 17/678, 17/705 – probíhá.

 
18/716
ZM schválilo záměr prodat p.č. 162/2 v k.ú. Železná Ruda, za cenu 200,-Kč/m2, ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
Pro: 10                                                                    Zodp.: majetkový odbor
Zdržel se : p. Rodig


18/717
ZM neschválilo prodej p.č. 526/32 v k.ú. Železná Ruda p. Pelechovi.
Pro prodej: 0                                                          Zodp.: majetkový odbor
Proti prodeji: 11


18/718
ZM schválilo záměr odkoupit vlastnické podíly na pozemku  části p.p.č. 52/1,2,3 v k.ú. Železná Ruda od Janatkových (lokalita za ČOV v Železné Rudě).
Pro: 11                                                                  Zodp.: majetkový odbor


18/719
ZM bere na vědomí přípravu prodeje  pozemků p.č. 164/15 a p.č. 1264/28 o výměře 611 m2 a směny p.p.č. 1264/30 o výměře 24 m2 v k.ú. Hojsova Stráž p. Kotábové. Jednání s p. Kotábovou povede majetkový odbor.
                                                                               Zodpovídá:majetkový odbor

 

18/720
ZM odkládá žádost p. Černého o odkoupení pozemku p.č. 1202/9 v k.ú. Hojsova Stráž do majetkového vyrovnání s p. Cafourkem.
                                                                            Zodp.: majetkový odbor

18/721
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 414/5 v k.ú. Železná Ruda p. Buzínové.
Pro neschválení prodeje: 10                               Zodp.: majetkový odbor
Zdržel se : p.Markel


18/722
ZM schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 66/5 a části p.č. 66/1 v k.ú. Železná Ruda p. Juhovi s podmínkou, že kupující uhradí vytýčení a geometrický plán.
Pro : 11                                                              Zodp.: majetkový odbor


18/723
ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností TEDOM a vytvoření nové smlouvy na pronájem tepelného hospodářství , s podmínkou rekonstrukce teplovodních vedení budovaných před r. 1989.
Pro: 11                                                               Zodp.: majetkový odbor


18/724
ZM schvaluje záměr prodat zařízení sauny v č.p. 12 a ukládá majetkovému odboru vytvořit seznam a tech. specifikaci zařízení.
Pro: 11                                                               Zodp.: majetkový odbor


18/725
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt „Cyklostezky a cyklotrasy Železná Ruda“.
Pro: 11                                                                Zodp.: místostarosta


18/726
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového  fondu ČR na výstavbu cyklostezek dle přílohy č.1.
Pro: 11                                                                Zodp.: majetkový odbor


18/727
ZM schvaluje spolupráci s RRA Plzeňského kraje na vytvoření projektu sběrného dvora a získání dotace z veřejných rozpočtů  a zajištění výstavby sběrného dvora.
Pro: 11                                                                Zodp.: majetkový odbor

 


18/728
ZM schvaluje smlouvu o nájmu bytu a dohodu o poskytnutí bytové náhrady pro manžele Krištofovy a ukládá majetkovému odboru upravit dohodu v čl. II., odst. 2 ve smyslu byt stejné kategorie nebo lepší, viz. příloha č. 2.
Pro: 11                                                              Zodp.: majetkový odbor 


18/729
ZM bere na vědomí účetní uzávěrku a rozvahu za rok 2007.


18/730
 ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1, viz. příloha č.3.
Pro: 10                                                             Zodp. : ekonomický odbor
Zdržel se : Mgr. Kvapil


18/731
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Miroslava Kováře a Růženu Kovářovou, Podhůří 25, Nepomuk, na přístavbu přístřešku ke stávajícímu objektu č.p. 38 na st.p.č. 214/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11


18/732
ZM odkládá žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro HODU – nemovitosti a stavby s.r.o. , Slovanská 11, Plzeň, na výstavbu penzionů úpravou stávajících objektů č.p. 268 a č.p. 293 v Železné Rudě.


18/733
 ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Josefa Kopačku , Javorská 395, Železná Ruda, na stavební úpravy řadového RD č.p. 395 na p.č. 407/4 v k.ú. Železná Ruda, za podmínky realizace staveb v jednotném stylu se stávajícími.
Pro:11


18/734
ZM  povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na vybudování poetické přeshraniční stezky.
Pro: 11


18/735
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro MUDr. Tůmovou na přestavbu zdrav. zařízení (příčky) v č.p. 26 v Železné Rudě.
Pro: 7
Proti: pp. Rodig, Markel, Mach, Fischer


18/736
ZM schvaluje doplnění pravidel bytové výstavby :
- kompenzace za byty postavené na nebo ve stávajících objektech. Použití na veřejně prospěšné účely v obci
- zastavení povolení výstavby bytových domů na zelené louce a ve volné krajině
a pověřuje právní zastoupení města zapracováním návrhu do stávajících pravidel a předložení ZM ke schválení.
Pro: 11


18/737
ZM revokuje usn.č. 8/147 ze dne 30.6.2003 o úředních deskách.
Pro: 11


18/738
ZM schvaluje, že úřední deska bude jen na MěÚ Železná Ruda, ostatní stávající na Špičáku a na Hojsově Stráži budou jako informativní.
Pro: 11                                                                 Zodp.: starosta


18/739
 ZM schvaluje vybudování „přeshraniční poetické stezky“ mezi Alžbětínem a Debrníkem.
Pro: 11                                                                 Zodp.: starosta


18/740
Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady Služeb města s.r.o., ZM schvaluje odstávku SLD Špičák – Pancíř v době od 31.3. do 30.4.2008.
Pro: 11                                                                 Zodp. : jednatel s.r.o.


18/741
Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady ZR City Servis s.r.o., ZM bere na vědomí zprávu jednatele.


18/742
ZM ukládá kontrolnímu výboru : kontrolu usnesení  - inventarizační komise na předání školy a kontrola předávacího protokolu.


18/743
ZM zřizuje Osadní výbor Železná Ruda, Alžbětín, Debrník.
Pro: 10
Zdržel se: p. Drahorádová

 


18/744
ZM schvaluje účast města v rámci „Mikroregionu Šumava jih – západ na projektu Marketing v oblasti CR“ v dané lokalitě, a na žádosti o dotaci.
Pro: 9
Proti: p. Markel
Zdržel se : p. Rodig

 


Ing. Milan Kříž                                                   Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                       starosta