Usnesení ZM ze dne 27.12.2007

USNESENÍ z mimořádného veřejného zasedání ZM č. 16 ze dne 27.12.2007 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Čas: 11,30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 2. Regulační plán 3. Stavební záležitosti 4. Rozpočet města r. 2008 5. Různé 16/651 ZM schválilo komisi pro usnesení: pp. Kříž, Mach. Pro : 10 Zdržel se : Ing. Kříž ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Drahorádová, Roubal. Pro: 11 ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková. 16/652 ZM schválilo program ZM. Pro: 10 Zdržel se: p. Rodig 16/653 ZM schvaluje zařazení bodu, do jednání ZM, o zachování podlažnosti stávajícího stavu penzionu Jezerka. Pro: 8 Proti: pp. Mach, Markel, Rodig 16/654 ZM vydává regulační plán Města Železná Ruda, místní části Špičák. Pro: 8 Proti: p. Rodig Zdržel se : pp. Mach, Markel P. Markel odešel z jednání ZM – 12,15 hod. P. Rodig odešel z jednání ZM – 12,31 16/655 ZM revokuje usnesení o vydání regulačního plánu Města Železná Ruda, místní části Špičák. Pro: 8 Zdržel se : p. Mach 16/656 ZM schvaluje snížení podlažnosti objektu penzion Jezerka o jedno podlaží ( stávající podlažnost) v regulačním plánu. Pro: 8 Zdržel se : p. Mach Pp. Markel a Rodig se vrátili na jednání ZM – 12,36 hod. 16/657 ZM vydává regulační plán Města Železná Ruda, místní části Špičák Pro: 8 Zdržel se : pp. Mach, Markel, Rodig 16/658 ZM souhlasí se stavbou rod. domu p. L. Šilhavého a V. Bohuslava na p.č. 217/26 v k.ú. Špičák. Pro: 8 Zdržel se: pp. Markel, Drahorádová, Kořán 16/659 ZM souhlasí s přístavbou rod. domu p. Šimlíka Václava st. a ml., na st.p.č. 362/24 v k.ú. Špičák. Pro: 9 Zdržel se : pp. Drahorádová, Kořán 16/660 ZM souhlasí s dodatkem č.1 ke zřizovací listině ZŠ ze dne 5.3.2002, viz. příloha č.1. Pro: 9 Zdržel se : pp. Markel, Rodig 16/661 ZM schvaluje rozpočtové úpravy RO č.8, viz. příloha č.2. Pro: 7 Zdržel se : pp. Markel, Mach,Rodig, Kvapil 16/662 ZM schvaluje přípravu rozpočtu na sanaci objektu správní budovy fotbalového hřiště. Pro: 10 Zdržel se : p. Papež 16/663 ZM schvaluje do rozpočtu na r. 2008 částku 160 000,-Kč pro kynologický klub s tím, že bude vytvořena smlouva o spolupráci s Městem Železná Ruda o zřízení samostatně přístupných kotců pro odchycené psy. Pro: 9 Zdržel se: pp. Roubal, Kvapil 16/664 ZM schvaluje rozpočet města na rok 2008. Pro: 8 Zdržel se : pp. Rodig, Markel, Kvapil 16/665 ZM schvaluje prodloužení smlouvy se společností Sitour na provoz kamery s podmínkou, jednání o tvorbě smlouvy s optimalizací provozu kamery. Pro: 9 Proti: Ing. Horek Zdržel se: p. Drahorádová 16/666 ZM bere na vědomí navýšení ceny za odvoz odpadů o 8% - Dodatek č.2 k příloze č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1000100 ze dne 2.12.2005, viz. příloha č.3. 16/667 ZM bere na vědomí kontrolu hospodaření školy provedenou finančním výborem, viz. příloha č.4 . Ing. Milan Kříž Ing. Michal Šnebergr místostarosta starosta