Usnesení ZM č.15 ze dne 12.12. 2007

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 15

ze dne  12.12.2007


Místo konání:  zasedací místnost MěÚ
Čas:                   17,00
Přítomni:          dle prezenční listiny


PROGRAM:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočet města 2008
4. Stavební uzávěry
5. Smlouvy
6. Různé
7. Zpráva o činnosti orgánů obce¨
8. Diskuse
9. Závěr


15/628
ZM schválilo komisi pro usnesení : pp. Mach, Kříž.
Pro: 9
Zdržel se : Ing. Kříž


ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Drahorádová, Horek.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Drahorádová, Horek.


ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.


15/629
ZM schválilo program ZM.
Pro: 9
Zdržel se : p. Rodig


15/630
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.


15/631
ZM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2008.

15/632
ZM schvaluje zadání posouzení vlivu na ŽP pro obnovu lávkové cesty a zpřístupnění Juránkovo chaty.
Pro: 10

P. Horek odchází ze ZM – 18,13 hod.


15/633
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře, pro Jakuba Kasla, Praha 2, na změnu užívání prodejny v Klatovské ulici č.p. 135, na kasino v Železné Rudě, s podmínkou uzavření smlouvy o spolupráci(ve které budou koncipovány požadavky města) s provozovatelem kasina a dále uzavření smlouvy s AK dle pravidel výstavby v Žel. Rudě a smlouvy o vzhledu budov  s majiteli budovy.
Pro: 7
Proti: Ing. Kořán
Zdržel se : p. Drahorádová


15/634
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře, na akci ČEZ Distribuce – Hojsova Stráž 2 RD, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 7
Zdržel se: pp. Drahorádová, Kořán


15/635
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Martina Šmída, Žel. Ruda 300, na přístavbu RD v Žel. Rudě 300, s podmínkou podepsání smlouvy s AK dle pravidel výstavby v Žel. Rudě.
Pro: 9


15/636
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro manž. Maškovy, Stod, na výstavbu 2 RD na p.p.č. 1013/9 a 1046 v k.ú. Hojsova Stráž, s podmínkou podepsání smlouvy s AK dle pravidel výstavby v Žel. Rudě.
Pro: 8
Zdržel se : p. Drahorádová


15/637
ZM souhlasí se záměrem dostavby rekreační chaty Alba v Žel. Rudě č.p. 246 za podmínek, že přístavba nezvýší současnou výšku objektu.
Pro: 8
Zdržel se : p. Drahorádová

 

 

15/638
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro společnost Gyoza, Plzeň na rekonstrukci objektu bývalého hotelu Plzeň, Železná Ruda 24 za podmínky, podepsání smlouvy s AK dle pravidel výstavby v Žel. Rudě a pravidel o vnějším vzhledu budov.
Pro: 8
Zdržel se : Ing. Kořán


15/639
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na změnu užívání budovy býv. Hery v Žel. Rudě z rekreačního objektu na objekt bydlení za podmínek uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Železná Ruda a společností Efisan.
Pro: 7
Zdržel se: pp. Kořán, Kvapil


15/640
ZM bere na vědomí uzavření smlouvy mezi Městem Železná Ruda a MUDr. Tůmovou na pronájem nebytových prostor v č.p. 26.


15/641
ZM bere na vědomí smlouvu se Záchrannou službou Plzeňského kraje na pronájem nebytových prostor v č.p. 26.


15/642
ZM bere na vědomí smlouvu s Policií ČR na vypůjčení kamerového systému.


15/643
ZM bere na vědomí smlouvu s Casinem Arber Automaten na využití výtěžku na rok 2008.

P. Papež se dostavil na ZM – 19,00 hod.


15/644
ZM schvaluje vyřazení kotle a boileru v kotelně U Řezné s tím, že likvidace proběhne ve spolupráci fi TEDOM a majetkového odboru.
Pro: 10

P. Kvapil a Kořán odešli ze ZM – 19,08 hod.


15/645
ZM schvaluje prodej buldozeru za cenu 80 000,-Kč.
Pro: 8

P. Kvapil a Kořán se vrátili  na ZM– 19,12 hod.

P. Zíka odešel ze ZM – 19,13 hod.


15/646
ZM schvaluje zadání generální opravy vozidla Avie za cenu 90 000,-Kč, opravu zaplatí Služby Města s.r.o. ze svých prostředků.
Pro: 8
Zdržel se : p. Rodig


15/647
ZM bere na vědomí zvýšení cen obědů ve školní jídelně – viz. příloha.

P. Mach, Rodig, Markel odcházejí ze ZM – 19,25 hod.


15/648
ZM bere na vědomí zavedení audiovizuálního snímání v zasedací místnosti MěÚ Železná Ruda ( technické řešení je v ceně cca 60 tis. Kč).

19,27 hod. – 19,31 hod. přestávka


P.Mach, Rodig, Markel se vrátili na jednání ZM – 19,31 hod.


15/649
ZM bere na vědomí zprávu z Osadního výboru Hojsova Stráž – viz. příloha.


15/650
ZM bere na vědomí zprávu z jednání sociální komise – viz. příloha.

 


Ing. Milan Kříž                                                    Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                        starosta