Usnesení ZM č. 13 ze dne 1. 10. 2007

USNESENÍ   z veřejného  zasedání ZM č. 13

ze  dne  01.10.2007

Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                 17,00
Přítomni:         dle prezenční listiny

PROGRAM:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- prodej pozemků
- pronájmy
- převod nájmu SPAR
- nájemné
4. Ekonomické záležitosti
- nájmy, dlužníci
- ostatní
5. Stavební uzávěry
- regulační plán Špičák
- změna ÚP č.6
- souhlasy se stavbami
6. Smlouvy
- příprava smlouvy na pronájem ZŠ
- příprava smlouvy k č.p. 12
- příprava smlouvy se záchrannou službou
- smlouva Kletr
- smlouva k dotaci RRA – expozice výstavy
7. Různé
- kontrolní výbor – volba předsedy
- rozdělení kulturní a sociální komise
- jednací řád
- zajištění propagace města – veletrhy
- rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady /jízdné/
- ostatní
8. Zpráva o činnosti orgánů obce
9. Diskuse
10. Závěr


13/515
ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Mach.
Pro: 11
Zdržel se Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Roubal, Kvapil
Pro: 12

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

P. Fischer se dostavil na ZM.


13/516
ZM schválilo program ZM.
Pro: 13


13/517
Kontrola usnesení.
12/480 – trvá
12/492 – probíhá
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.


13/518
ZM schvaluje záměr prodat parcelu p.č. 386/25 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 13
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.11.2007


13/519
ZM schvaluje zvýšení nájemného v městské ubytovně na 70,-Kč/osobu /noc od 01.10.2007.
Pro: 12
Zdržel se : Ing. Kvapil
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.11.2007


13/520
ZM schvaluje navýšení nájemného v městských bytech v majetku města o 15%.
Pro: 7
Proti: pp. Markel, Mach, Rodig
Zdržel se : pp. Roubal, Zíka, Kvapil
Zodp.: majetkový odbor, ekonomický odbor
Termín: 31.1.2008

13/521
ZM schvaluje nájemné v ordinacích v č.p. 26 ve výši 1 000,-Kč/m2/rok.
Pro: 7
Proti: p. Mach
Zdržel se : pp. Markel, Zíka, Rodig, Fischer Kvapil
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.12.2007
13/522
ZM schvaluje prodej parcely č. 10/29 v k.ú. Železná Ruda o výměře 779 m2 ve prospěch manž. Legátových za cenu 70,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě změny pozemku na stavební bude doplacen městu rozdíl ceny za stavební parcelu.
Pro : 13
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.12.2007


13/523
ZM schvaluje odkoupení pozemků vedle spodní stanice SLD Špičák-Pancíř  v k.ú. Špičák od p. Červinky formou splátkového kalendáře na 3 roky (popř. přímý odkup) za cenu 1 515 150,- Kč.
Pro: 12
Zdržel se : Mgr. Kvapil
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.12.2007


13/524
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků , viz. příloha č. 1, od PF ČR.
Pro: 13
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.12.2007


13/525
ZM schvaluje převod nájmu prodejny „SPAR“ na firmu Carfera, s.r.o. Kašperské Hory, s podmínkou vypracování nové nájemní smlouvy.
Pro: 11
Zdržel se : pp. Papež, Kvapil
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.10.2007


13/526
ZM schvaluje prodloužení kontokorentního úvěru u České spořitelny a.s. o jeden rok.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Markel, Rodig, Kvapil
Zodp.: ekonomický odbor
Termín: 31.10.2007

P. Papež odchází ze ZM.

13/527
ZM schvaluje rozpočtové změny dle přílohy č. 2.
Pro: 7
Zdržel se : pp. Markel, Zíka, Mach, Kvapil
Zodp.: ekonomický odbor
Termín: 31.10.2007

P. Papež se vrací na ZM.


13/528
ZM bere na vědomí uzavírku komunikace č. I/27 ve dnech 22.-24.10.2007. Objízdní trasa  bude vedena od Klatov přes Nýrsko a Špičák.
Zodp.: místostarosta
Termín: 31.1.2007


13/529
ZM bere na vědomí návrh regulačního plánu Špičák.
Zodp.: stavební odbor


13/530
ZM bere na vědomí návrh zadání změny  územního plánu č. 6.
Zodp.: stavební odbor

pp. Šnebergr a Drahorádová odešli z jednání ZM.


13/531
ZM souhlasí s akcí Špičák Vojta – kNN, propojení stávajícího kabelového vedení se vzdušnou sítí - Contact elektro – Vítovec, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro:11
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007


13/532
ZM souhlasí s akcí Železná Ruda, ARC-H-kNN, osazení transformátoru a uložení nového zemního kabelu - Contact elektro – Vítovec, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 11
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007


13/533
ZM souhlasí s akcí Železná Ruda, p. Hanzlík –kabel VN, TS, kabely NN – Ing. Miroslav Steiner, Klatovy.
Pro: 11
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007

P. Drahorádová se vrátila na jednání ZM.

13/534
ZM souhlasí s akcí – výměna lyžařského vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu – SKI areál Nad nádražím, k.ú. Železná Ruda – ARC-H Hradec Králové.
Pro: 11
Zdržel se : p. Drahorádová
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007


13/535
ZM bere na vědomí aktualizaci požadovaných lokalit v Železné Rudě k zpracování regulačního plánu, viz. příloha č.3.
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.12.2007


13/536
ZM nesouhlasí s upřesněním udělené výjimky ze stavební uzávěry Sládek-bytové domy objekty B,C,D jako celek.
Pro upřesnění udělené výjimky: Ing. Kříž
Proti : 9
Zdržel se :pp. Horek, Kvapil
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007


13/537
ZM souhlasí s upřesněním usn.ZM č. 10/330 – souhlasem ZM se zřízením teplovodní přípojky k objektu Železná Ruda 35 myšleno zároveň udělení výjimky ze stavební uzávěry.
Pro: 12
Zodp.: stavební odbor
Termín: 31.10.2007

p. Šnebergr se vrátil na ZM.


13/538
ZM schvaluje přípravu smlouvy na pronájem části nové budovy ZŠ K. Klostermanna včetně rekonstrukce.
Pro: 13
Zodp.: majetkový odbor, starosta
Termín: 31.12.2007

13/539
ZM schvaluje jednání o využití budovy č.p. 12 s možností následného prodeje pro návštěvnické centrum.
Pro: 7
Zdržel se : pp. Papež, Markel, Zíka, Mach, Rodig, Fischer
Zodp.: majetkový odbor, starosta
Termín: 31.12.2007
13/540
ZM schvaluje sepsání smlouvy se záchrannou službou na pronájem prostor pro zimní období v č.p. 26.
Pro: 12
Zdržel se : p. Rodig
Zodp.: majetkový odbor, starosta
Termín: 30.11.2007


13/541
ZM schvaluje sepsání smlouvy se společností Kletr na výrobu letních a zimních turistických map a doplatek podílu města na jejich zhotovení.
Pro: 12
Zdržel se : p. Fischer
Zodp.: starosta
Termín: 30.11.2007


13/542
ZM schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace „Udržitelný turismus“ od RRA Šumava na umístění výstavy „Čechy ve starém kráteru“.
Pro:11
Zdržel se : Rodig, Markel
Zodp.: místostarosta
Termín: 30.11.2007


13/543
ZM schvaluje smlouvu o pronájmu prostorů v budově č.p. 1 s p. Bálkem za podíl na režijních nákladech ve výši 500,-Kč/měsíc + elektrická energie.
Pro: 11
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Zodp.: místostarosta
Termín: 30.11.2007


13/544
ZM schvaluje rozdělení kulturní a sociální komise na dvě samostatné komise (kulturní a sociální).
Pro: 13
Zodp.: starosta
Termín: 30.11.2007


13/545
ZM odkládá schvalování nového jednacího řádu.
Pro: 13

P. Rodig odchází ze ZM, 21,45 hod.

13/546
ZM schvaluje účast města na veletrzích CR dle přílohy č. 4.
Pro: 12
Zodp.: ITC
Termín: průběžně


13/547
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru, viz. příloha č.5.
Zodp.: ekonomický odbor

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                 Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                     starosta