Usnesení ZM č. 9 ze dne 23.04.2007

USNESENÍ  z veřejného  zasedání ZM č.9

 

ze  dne  23.04.2007

 

 

 

Místo konání:    zasedací místnost MěÚ

Čas:                    17,00 hod.

Přítomni:            dle prezenční listiny

 

 

Program:

 

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2. Kontrola usnesení

3. Majetkové záležitosti

4. Stavební uzávěry

5. Ekonomické záležitosti

6. Různé

7. Zpráva o činnosti orgánů obce

8. Diskuse, závěr

 

9/247

ZM schválilo komisi pro usnesení:Ing. Kříž, p. Rodig.

Pro: 11

Zdržel se : Ing. Kříž, p. Rodig

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Zíka, Roubal.

Pro: 13

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

9/248

Návrh p. Macha na rozšíření programu jednání ZM.

 

ZM neschvaluje rozšíření programu jednání o bod „schválení nového jednacího řádu zastupitelstva“.

Pro schválení: pp. Fischer, Markel, Zíka, Mach, Rodig

Zdržel se : 8

 

 

ZM neschvaluje stažení bodu z jednání ZM o sloučení Služeb města s.r.o. a ZR City servis .

Pro schválení : pp. Kříž, Rodig, Mach, Zíka, Markel, Fischer

Proti: p. Drahorádová

Zdržel se : 6

 

 

 

9/249

ZM schvaluje plánovaný program jednání ZM.

Pro: pp. Papež, Šnebergr, Kříž, Kořán, Roubal, Horek, Kvapil, Drahorádová

Proti: pp. Fischer, Markel, Mach, Rodig, Zíka

 

 

9/250

Kontrola usnesení

8/213 – jednací řád ZM – nesplněno

8/214 – jeden byt bude doplněn

8/215 – uklidit po odvezených buňkách

- ze dne 19.2. – personální audit – nesplněno

 

 

9/251

ZM schvaluje přidělení bytu v domě č.p. 26 manželům Muckovým.

Pro : 10

Proti: p. Roubal

Zdržel se : Ing. Kořán, p. Drahorádová

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 30.4.2007

 

 

9/252

ZM schvaluje odprodej bytu č.p. 5 v č.p. 181 za cenu 51 759,-Kč manželům Hachovým s podmínkou, že bude uhrazeno dlužné nájemné.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 31.5.2007

 

 

9/253

ZM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky o výměře 10, 2001 ha na Samotách.

Pro: pp. Markel, Mach, Zíka, Rodig, Kvapil, Papež, Fischer

Zdržel se : 6

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 30.6.2007

 

 

9/254

ZM schvaluje prodej st. pozemku č. 413/42 v k.ú. Železná Ruda manželům Šlechtovým za cenu 1 100,-Kč/m2 s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na dešťovou kanalizaci města.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 30.6.2007

 

 

 

9/255

ZM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu a rekonstrukci ČOV na Hojsově Stráži.

Pro: 12

Zdržel se : p. Rodig

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 15.5.2007

 

 

9/256

ZM schvaluje prodej motoru Tatra 148 za cenu 6 000,-Kč.

Pro:11

Zdržel se : pp. Papež, Roubal

 

 

9/257

ZM schvaluje prodej buldozeru „Stalinec“.

Pro: 9

Proti: p. Markel

Zdržel se : pp. Papež, Rodig, Mach

 

 

9/258

ZM  schvaluje vytvoření znaleckého posudku na cenu buldozeru „Stalinec“.

Pro: 11

Zdržel se : Ing. Kořán, Mgr. Kvapil

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.5.2007

 

 

9/259

ZM schvaluje převod ( bezúplatný ) na Město Železná Ruda – nákladní auto IFA, dýchací přístroje , zvedací vak - ze Záchranného sboru Plzeňského kraje.

Pro: 13

Zodp.: starosta

Termín: do 31.5.2007

 

 

9/260

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro ČEZ Distribuce na přípojku kabelu NN k p. Pejsarovi v k.ú. Špičák.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

 

 

 

 

9/261

ZM vydává souhlas k akci pro ČEZ Distribuce na přípojku kabelu NN k p. Pejsarovi v k.ú. Špičák s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 15.5.2007

 

 

9/262

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro ČEZ Distribuce na přípojku kabelu NN k p. Zemanovi v k.ú. Špičák s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu.

Pro:13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/263

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Český kynologický svaz na stavební úpravy a zastřešení stavebních buněk na p.č. 53/1 v k.ú. Železná Ruda.

Pro:13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/264

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Jana Marka, U Borského parku 22, Plzeň na přístavbu garáže na p.č. 235/18 a 629/1 v k.ú. Železná Ruda.

Pro udělení výjimky: Ing. Šnebergr

Proti: 8

Zdržel se : pp. Mach, Kořán, Kvapil, Horek

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.4.2007

 

 

9/265

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Valbek s.r.o., Plzeň, Radyňská 21 na vybudování mostu přes Jezerní potok na účelové komunikaci k Četovu jezeru.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/266

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Lesy ČR, Lesní správu železná Ruda na stavební úpravy lesovny – Pamferova Huť.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/267

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Miroslavu Šmatovou, Rabštejnská 8, Plzeň na udržovací práce objektu Klatovská 243 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/268

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Václava Lehečku, Raisova 2600/55, Plzeň na přístavbu vnějšího schodiště u chaty č.p. 125 na st.p.č. 302 v k.ú. Špičák.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/269

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Václava Kouru, nám. Odboje 646/9, Plzeň na prodloužení přístřešku nad vchodovými dveřmi na terasu objektu st.p.č. 694 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/270

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Martinu Staňkovou, Na Výsluní 547, Líně na stavební úpravy rodinného domu č.p. 85 na st.p.č. 334 v k.ú. Železná Ruda – úprava dvou stávajících bytů, za podmínky uzavření smlouvy s AK.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/271

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Společenství vlastníků pro dům U Řezné 365, Železná Ruda, na výměnu oken, zateplení domu, výměna stoupaček, výměna střechy, vyzdění a prosklení balkonů.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/272

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. J. Scherbaumovou, Javorská 395, Železná Ruda na rekonstrukci bytu č.4 U Řezné 365.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/273

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Společenství vlastníků pro dům U Řezné 371, Železná Ruda, na výměnu oken a zateplení domu.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/274

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Společenství vlastníků pro dům U Řezné 361, Železná Ruda, na zateplení domu a výměnu oken vč. vchodových dveří.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/275

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Společenství vlastníků domů Šumavská ul. 181, 182, 183, Železná Ruda, na zateplení domu a výměnu oken.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/276

ZM vydává souhlas k dokumentaci p. B. Němce – projekty, Domažlická 210, Klatovy, projektované akce NTL plynovod a přípojky lokality Špičák nad Jezerkou.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 15.5.2007

 

 

9/277

ZM vydává souhlas s provedením rekonstrukce mostu ev. č. 27/109 na silnici I/27 v k.ú. Železná Ruda pro Valbek s.r.o., Plzeň, Radyňská 21, s podmínkou zachování průjezdu vozidel. Stavba by neměla probíhat v zimním období 15.11.-15.4.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 15.5.2007

 

 

9/278

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry p.J. Hackerovi, příčná 387, Železná Ruda na vybudování zahradního domku na p.č. 186/7 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

 

9/279

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. M. Malou, U Řezné 375, Železná Ruda, na výstavbu sportoviště a bazénu u hotelu grádl na p.č. 454/11 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/280

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. Helenu Sukovou, Částkova 22, Plzeň, na výstavbu vrtané studny u chaty č. ev.66 v k.ú. Špičák.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/281

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro p. R. Latku, Šumavská 114, Železná Ruda, na vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP/P, před č.p. 114 v Šumavské ulici.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/282

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry p. J. Bělobrádkovi, Alžbětín 20 na přístavbu prodejny na st.p.č. 122 v k.ú. Alžbětín.

Pro udělení:Ing. Šnebergr, Ing. Horek

Zdržel se:11

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.4.2007

 

 

9/283

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Vojenské lázeňské a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, Praha 10, na rekonstrukci a dostavbu rekreačního areálu Rixi v k.ú. Špičák.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/284

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry Autocentru Neužil s.r.o., Babinská 509, Plasy na přístavbu penzionu Alpský dům s podmínkou, podepsání smlouvy s AK.

Pro: 11

Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/285

ZM vydává souhlas k územnímu řízení stavby „Lokalita Tomášův dvůr, Hojsova Stráž, společnosti Ingem inženýrská a.s., Barrandova 366/26, Plzeň.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 15.5.2007

 

 

9/286

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry manž. Cibulkovým, Pod Vrchem 877/82, Plzeň, na stavební úpravy bytu č.3 v Šumavské ulici 112 v Železné Rudě.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/287

ZM souhlasí s výstavbou komunikace a inženýrských sítí horní terasy býv. zemědělského areálu v Hojsově Stráži firmou JSG Company, Lysá nad Labem.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 15.5.2007

 

 

9/288

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry p. Lence Pejčochové na udržovací práce RD Pancířská ul. 320.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/289

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry p. Mgr. Blance Nové , Belvederská

339, Železná Ruda a Ing. Libuši Weifurtové, V Zahradách 1120, Rudná u Prahy, na stavbu plotu po jižní straně pozemků č. 414/14 a 444/19 v k.ú. Špičák. Plot bude dřevěný s výškou 1,7m.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/290

ZM nesouhlasí s prodloužením dočasnosti stavby prodejního stánku rychléhu občerstvení postaveného na st.p.č. 120 v k.ú. Alžbětín pro p. V. Zaprjanova, U Borského parku 2698/22a, Plzeň aj. Horáka, Olešná 61, Nezvěstice.

Proti prodloužení: pp. Fischer, Drahorádová, Zíka

Zdržel se : 10

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/291

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Havlíkovi, Špičák 154 na výstavbu RD na p.č. 217/22 v k.ú. Špičák

Proti udělení výjimky: 11

Zdržel se : pp. Šnebergr, Roubal

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.4.2007

 

 

9/292

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry manž. Šilhavým, Baarova 987/III , Rokycany a manž. Bohuslavovým, U Kolejí 1009/III, Rokycany, na výstavbu rod. dvojdomku na parc.č. 217/14 v k.ú. Špičák.

Proti udělení výjimky : 10

Zdržel se : pp. Šnebergr, Roubal, Horek

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.4.2007

 

Ing. Kořán a Kvapil odešli z jednání ZM.

 

9/293

ZM ukládá p. Menzovi, aby zpracoval text na oslovení bankovních domů na přeúvěrování města.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Mach, Rodig, Markel

Zodp.: starosta

Termín: 11.5.2007

 

 

9/294

ZM schvaluje fin. krytí z prostředků města na platy hasičů v jednotce SDH  JPO Železná Ruda ve výši 50% a 50% platu pracovníka v hlavní pracovní činnosti.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Fischer, Rodig

Zodp.: p. Bachroňová

Termín: průběžně

 

 

9/295

ZM schvaluje přijmutí fin. daru od České spořitelny na krytí následků orkánu Kyrill ve výši 300 000,-Kč.

Pro: 11

 

Mgr. Kvapil se vrátil na jednání ZM.

 

 

9/296

ZM schvaluje svolání Valné hromady ZR City servise do 15.05.2007.

Pro: 9

Zdržel se : pp. Markel, Rodig, Mach

Zodp.: starosta

Termín: 15.5.2007

 

 

9/297

ZM schvaluje svolání Valné hromady Služeb města s.r.o. 10.05.2007.

Pro: 11

Zdržel se :Ing. Šnebergr

Zodp.: starosta

Termín: 10.5.2007

 

Pan Mach odešel z jednání ZM.

 

9/298

ZM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 16.10.2006 s firmou Elektrowin.

Pro: 11

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/299

ZM schvaluje Změnu dohody č. O/2006/202 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností – Ekolamp.

Pro: 11

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/300

ZM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů č. 102758 – ZKS.

Pro: 11

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 15.5.2007

 

Pan Mach se vrátil na jednání ZM.

 

 

9/301

ZM schvaluje firmu INGEM na provedení výběrového řízení nákupu hasičského vozu.

Pro: 12

Zodp.: starosta

Termín: 31.5.2007

 

 

 

9/302

ZM schvaluje smlouvu s panem Macánem na projekt průtahu Hojsovou Stráží.

Pro: 12

Zodp.: starosta

Termín: 31.5.2007

 

 

9/303

ZM schvaluje slečnu Vilišovou jako kronikářku Města Železná Ruda a pověřuje starostu vytvořením letopiscké komise ve složení starosta + 2 osoby.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Rodig

Zodp.: starosta

Termín: 15.5.2007

 

 

9/304

ZM bere na vědomí dopis p. Macha.

 

 

9/305

ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Hojsova Stráž.

 

 

9/306

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry Lesní společnosti a.s., Železná Ruda na zavlažování skládky v Alžbětíně.

Pro: 12

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 15.5.2007

 

 

9/307

Na doporučení majetkového odboru ZM bere na vědomí prodloužení smlouvy s Vodospolem  a VAK servisem.

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                      Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                         starosta