Usnesení ZM č. 8 ze dne 19.3.2007

USNESENÍ   z veřejného  zasedání  ZM  č.8

 

ze  dne  19.03.2007

 

 

Místo konání:  zasedací místnost MěÚ

Čas:                 17,00 hod.

Přítomni :        dle prezenční listiny

 

 

 

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelé zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové záležitosti
  4. Stavební uzávěry
  5. Smlouvy   -  Investtel

            - Asekol

                              - Nebytové prostory č.p. 26

  1. Různé - Svaz obcí NP Šumava

                       - Příspěvek na dopravní obslužnost

     - Nákup vozidla multicar

  1. Zpráva o činnosti orgánů obce
  2. Diskuse, závěr

 

 

8/211

ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, p. Drahorádová.

Pro: 7

Zdržel se : pp. Kříž, Drahorádová

 

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Markel, p. Fischer.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Markel, Fischer

 

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Suková.

 

8/212

ZM nesouhlasí s návrhy na změnu programu jednání zastupitelstva města, které navrhnul p. Mach.

Pro návrh p. Macha: pp. Mach, Markel

Zdržel se : 7

 

ZM schvaluje program ZM.

Pro: 7

Zdržel se : pp. Mach, Markel

 

17,40 hod. se dostavil p. Papež

 

8/213

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení. Bod 5/96 – nebylo splněno /jednací řád KV/.

 

8/214

ZM schvaluje přidělení bytů v č.p. 26 dle seznamu viz. příloha, vzor nájemní smlouvy je též přílohou. V případě budoucích nájemníků, kteří užívají byt v majetku 3. osoby na základě nájemní smlouvy, je podmínkou sepsání a uzavření „trojdohody“.

Pro: 10

Zodp: p. Frenzl

Termín:  2.4.2007

 

 

8/215

ZM schvaluje prodej 5 kusů staveništních buněk ve prospěch p. Ondřeje Šťastného za 1,-Kč.

Pro: 10

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 2.4.2007

 

 

8/216

ZM schvaluje záměr prodat části pozemků č. 980 v k.ú. Špičák a p.č. 382 v k.ú. Pancíř Lesům ČR s.p.

Pro: 10

Zodp.: p. Frenzl  - vyvěšení záměru

Termín: 2.4.2007

 

 

8/217

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry fi RHM s.r.o., Na Domovině 690, 142 00 Praha 4, na rekonstrukci RD Sklářská 123 na parc.č. 29/5, 29/6, st.p.č. 240 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, dodržení odstupu budovy od hranic pozemků min. 3m, dodržení návrhu na regulaci lokality od firmy AVE Architekt, a.s.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

 

8/218

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Ing. Krátkého, Plzeň – autokemp Železná Ruda – výstavba objektu  WC + umývárny, terasy recepce, hřiště, el. přípojky, chatky – p.č. 386/27,28, st.p.č. 459, 385/1, 385/30.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/219

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry – Lesy ČR na rekonstrukci mostu přes Jezerní potok a brodu na stejném potoce..

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/220

ZM souhlasí se stavbou parkoviště pana Fr. Vrbas, ml. , Špičák 36 na pozemcích p.č. 362/10, 362/30, 362/32, 362/44, 362/50 v k.ú. Špičák.

Pro: 10

 

8/221

ZM souhlasí s  rozšířením napojení na vodovod a kanalizaci – Skalka – přestavba  a přístavba 75 b.j. Železná Ruda.

Pro : 8

Zdržel se: pp. Drahorádová, Kvapil

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 2.4.2007

 

8/222

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry p. J. Mižigarovi, na změnu užívání části přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 v k.ú. Žel. Ruda na bar, herna, kasino.

Pro udělení: 0

Proti: 7

Zdržel se : pp. Šnebergr, Mach, Markel

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 6.4.2007

 

8/223

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na výstavbu inženýrských sítí – p. Lehký a spol.

na p.č. 217/10,11,14,22,23,24,25,26 v k.ú. Špičák.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

 

8/224

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na změnu užívání na stavbu trvalou, chata E 43 v k.ú. Špičák pro pp. Fišarovou a Marvánkovou.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/225

ZM uděluje výjimku na výstavbu RD na p.č. 421/29 v k.ú. Železná Ruda – Vladislav Pravda, Hostivice za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

 

8/226

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na zastřešení nad vjezdem do garáže pro manž. Šebelíkovi

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/227

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na výměnu byt. jádra za zděné v bytě č.5, č.p. 364, Železná Ruda pro p. V. Faltu, Praha 2.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/228

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na výměnu oken a zateplení pro Společenství vlastníků domu č.p. 370.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/229

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na přístavbu RD pro p. K. Neumayera, Železná Ruda 315.

Pro: 10

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

8/230

ZM uděluje souhlas ke stavebnímu povolení pro Ing. Krátkého – oprava a rekonstrukce autokempu v Železné Rudě.

Pro: 10

 

8/231

ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na výstavbu RD pro p. D. Markvarta, Praha 4 s podmínkou uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, dodržení návrhu regulativu lokality od firmy AVE Architekt, a.s..

Pro: 8

Zdržel se: pp. Kořán, Kvapil

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 2.4.2007

 

 

8/232

ZM souhlasí se zřízením teplovodní přípojky k budově čp. 35 – fi Efisan, Tlučná  s podmínkou, že akce se nesmí odrazit navýšením ceny za teplo stávajících odběratelů v Železné Rudě.

Pro: 10

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 30.4.2007

 

 

8/233

ZM schvaluje podepsání smlouvy s fi Investtel Klatovy na veřejné osvětlení.

Pro: 10

Zodp.: p. starosta

Termín: 6.4.2007

 

 

8/234

ZM schvaluje dodatek č.1 smlouvy s firmou Asekol na likvidaci odpadů.

Pro: 10

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 30.3.2007

 

 

18,19 hod. odešel p. Mach

 

18,24 hod. odešel p. Markel před hlasováním o smlouvě s „Klatovským zdravím“ na pronájem nebytových prostor v č.p. 26

 

 

 

8/235

ZM schvaluje smlouvu s fi „Klatovské zdraví“ na pronájem nebytových prostor v č.p.26.

Pro: 8

Zodp.: p. starosta

Termín: 30.3.2007

 

18,27 se vrátil p. Markel

 

 

8/236

ZM schvaluje vstup Města Železná Ruda do Svazu obcí  NP Šumava.

Pro: 8

Zdržel se : Ing. Kříž

Zodp.: p. starosta

Termín: 30.3.2007

 

 

8/237

ZM schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 130 080,- Kč s podmínkou zachování stávajících linek a spojů v regionu.

Pro: 9

Zodp.: p. Bachroňová

Termín: 30.3.2007

 

 

8/238

ZM schvaluje nákup vozidla multicar městskými službami s.r.o. v ceně do 50 000,-Kč.

 

18,40 hod. se vrátil p. Mach

Pro: 10

Zodp.: p. starosta

Termín: 30.3.2007

 

8/239

ZM schvaluje zřízení bankovního účtu na získávání fin. darů na nákup hasičského vozu.

Pro: 10

Zodp.: p. Bachroňová

Termín: 30.3.2007

8/240

ZM schvaluje pořádání Železnorudských slavností v těchto termínech:

6.-  8.7.2007     rytířské turnaje

3. - 4.8.2007     Železnorudské slavnosti

Pro: 10

Zodp.: p. starosta

Termín: 6.7.2007

               3.8.2007

 

 

8/241

ZM schvaluje využití znaku Města Železná Ruda v knize „ Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje“.

Pro: 10

Zodp.: p. starosta

Termín: průběžně

 

 

8/242

ZM neschvaluje zadání sjednání bankovního úvěru na finanacování faktury Silnice Klatovy, a.s.

Pro: 6

Proti: pp. Mach, Markel, Fischer

Zdržel se : p. Papež

 

 

8/243

ZM schvaluje doplnění za člena finančního výboru paní Vladimíru Steinerovou.

Pro: 10

Zodp.: p. starosta, p. Kvapil

Termín: 30.3.2007

 

 

8/244

ZM bere na vědomí zprávy z výborů.

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                        Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                            starosta