Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 36

USNESENÍ   ZM   č.   36

ze dne 11.10.2006,

které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Stavební uzávěry
  4. Majetkové záležitosti – smlouvy
  5. Ekonomické záležitosti
  6. Schválení zadání ÚP sídelního útvaru Železná Ruda-změna č.5
  7. Zpráva o činnosti orgánů obce
  8. Různé
  9. Diskuse, závěr

 

 

36/874

 

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Mach, p. Růžička

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

36/875

Kontrola usnesení – všechny body byly splněny.

 

 

36/876

ZM schvaluje „Pravidla bytové výstavby „ na území Města Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor, právník města

Termín: 30.11.2006

 

 

36/877

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry v souladu s „Pravidly bytové výstavby „ Města Železná Ruda, p. Ing. Košťálovi – výstavba apartmánů, ul. Belvederská č.p. 141 za podmínky zbudování příjezdové komunikace na parkoviště za čp. 141.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/878

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry v souladu s „Pravidly bytové výstavby“ Města Železná Ruda na výstavbu apartmánů bývalého hotelu Skalka fi RENTLINE s.r.o., za podmínky dodržení předložené studie, schválené CHKOŠ.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/879

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro hotel Enzian v Železné Rudě – balkony, zastřešení schodiště, rozšíření terasy.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/880

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Contact elektro – přípojka elektro Zeman Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/881

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Piskáčkovou Evu – studna a přípojka na pozemku č. 340/4 v k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/882

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro ČEZ – autokemp elektro přípojka a trafo.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/883

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro p. Zimmerhakla – k.ú. Špičák 69/1, 634 – změna před dokončením. Výjimka bude udělena po vyřízení majetkových záležitostí s pozemky, na kterých je přístavba postavena.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín:23.10.2006

 

 

 

 

 

 

36/884

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro fi Renau s.r.o. – pozemek 351/19 a 351/20 v k.ú. Špičák – výstavba hotelu z důvodu, že tato výstavba není v souladu s územním plánem.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/885

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Bálka – restaurace – změna užívání.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/886

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Jílkovou – plynová přípojka k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/887

 ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Strnada – přístavba Belvederu – pivovar.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/888

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Lučana – hřiště na samotách u spodní stanice vleku.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/889

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Calcio – přístavba.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

 

 

36/890

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Sládka – bytové domy Železná Ruda.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/891

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Pejsara – Špičák 75/14 k.ú. Špičák – přístavba.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

 

36/892

ZM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností „ v souvislosti s realizací PD modernizace SLD Pancíř s p. Vladimírem Novákem, Helenou Smetanovou a Městem Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor, právník města Termín: 30.11.2006

 

 

 

36/893

ZM revokuje usnesení ZM č. 30/668 ze dne 13.3.2006.

 

 

 

36/894

ZM schvaluje úpravu násobku na 1,5 při prodeji bytů, které Město prodalo v rámci privatizace. Předkupní právo Město Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor, právník města

Termín: 30.11.2006

 

 

 

36/895

ZM schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Volopich x Tomšíček při sepisování smluv ve smyslu „Pravidel bytové výstavby v Železné Rudě“.

Zodp.: právník města

Termín: 23.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

36/896

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Vo Hong Thang (objket čp. 70 v k.ú. Železná Ruda) za splnění těchto podmínek:

1)      Uzavření nájemní smlouvy mezi vlastníkem budovy a Městem Železná Ruda na dobu určitou do 31.12.2009 za roční nájemné 27 000,-Kč/rok

2)      Souhlas s kolaudací objektu jako dočasné stavby do 31.12.2009

3)      Zpětvzetí žaloby u Okresního soudu v Klatovech ( zn.: 4C 202/2006)

Zodp.: p. Hejtmánková,majetkový odbor, právník města

Termín: 15.11.2006

 

 

 

36/897

ZM schvaluje postup ve věci požadavku na oddělení pozemku od PF ČR na provoz SLD Pancíř. Město Železná Ruda žádá PF ČR o převod na Město Železná Ruda ve veřejném zájmu.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

 

36/898

ZM revokuje usnesení č. 34/848 ze dne 16.8.2006.

 

 

36/899

ZM schvaluje prodej stp.č. 220 v k.ú. Špičák panu Kasíkovi za cenu 650,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

 

36/900

ZM schvaluje žádost fi Realistav s.r.o. s umístěním přípojky NN do p.p.č. 1847 v k.ú. Hojsova Stráž.

Zodp.: majetkový odbor Termín:15.11.2006

 

 

36/901

ZM souhlasí s převodem pozemků č. 976, 133 a 75/42 v k.ú. Špičák od ÚZSVM.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

 

36/902

ZM souhlasí s umístěním přípojky kanalizace a vodovodu do pozemků Města Železná Ruda č. 1202/6, 1246/1 a PK 1752 v k.ú. Hojsova Stráž.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

 

36/903

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 00520311 o prodloužení termínu splnění smlouvy se Státním fondem ŽP ČR.

Zodp.: starosta

Termín: 16.10.2006

 

 

36/904

ZM schvaluje smlouvu na umístění reklamního bilbordu za cenu 60 000,-Kč/rok

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 23.10.2006

 

 

36/905

ZM  žádá majetkový odbor, aby vstoupil v jednání s ŘSD, aby umístilo informační značku před vjezdem do ČR, informující o specifikacích silničního zákona.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

36/906

ZM schvaluje návrh na změnu rozpočtu – viz. příloha.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 23.10.2006

 

 

36/907

ZM schvaluje sjednání nového dalšího kontokorentu ve výši 5 mil. Kč.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 23.10.2006

 

 

36/908

ZM  požaduje, aby majetkový odbor  ukončil nájemní smlouvy se všemi dlužníky z nebytových prostor.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.11.2006

 

 

 

36/909

ZM schvaluje odměny přestupkové komisi ve výši – viz. příloha.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 5.11.2006

 

 

36/910

ZM schvaluje zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda – změna č.5.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 23.10.2006

 

 

36/911

ZM schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 500 000,-Kč s tím, že bude plněna do 31.1.2007.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.1.2007

 

 

36/912

ZM schvaluje odměnu pro starostu ve výši jednoho měsíčního platu.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 5.11.2006

 

 

36/913

ZM schvaluje mimořádné odměny pro členy stavební komise ve výši 4 000,-Kč/osobu.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 5.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                         Jiří Vonásek

místostarosta                                                      starosta