Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 35

USNESENÍ  ZM  č. 35

ze  dne  11.09.2006,

které se konalo v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

PŘÍTOMNI:  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Uzavření smluv : Vrbasovi

                                         p. Smetanová x p. Novák

  1. Zpráva o činnosti orgánů obce
  2. Různé
  3. Diskuse, závěr

 

35/858

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Papež, Ing. Bárta.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

35/859

ZM schválilo smlouvy mezi Městem Železná Ruda a Vrbasovými.

 

 

35/860

ZM revokuje usnesení č. 35/859.

 

 

35/861

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Františkem Vrbasem, viz příloha č.1, a pověřuje místostarostu Ing. Šnebergra podpisem této smlouvy.

Termín: 15.9.2006

 

 

35/862

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Františkem Vrbasem a Věrou Vrbasovou, viz. příloha č.2, a pověřuje místostarostu Ing. Šnebergra podpisem této smlouvy.

Termín: 15.9.2006

 

 

35/863

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Věrou Vrbasovou, viz. příloha č.3, a pověřuje místostarostu Ing. Šnebergra podpisem této smlouvy..

Termín: 15.9.2006

 

35/864

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Michalem Vrbasem, viz. příloha č.4, a pověřuje místostarostu Ing. Šnebergra podpisem této smlouvy.

Termín: 15.9.2006

 

 

35/865

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 26/584 ze dne 2.11.2005.

 

 

35/866

ZM schvaluje dodatek smlouvy s firmou TEDOM ENERGO na dodávku tepla do městských bytů a pověřuje místostarostu Ing. Šnebergra jejím podpisem.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 15.9.2006

 

 

35/867

 ZM schvaluje, aby návrh změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda č.4 zpracovala firma AVE ARCHITEKT.

Termín podepsání slouvy: 20.9.2006

Zodp.: místostarosta   Termín - změna č. 4 : 31.3.2007 Zodp.: p. Hejtmánková

 

 

35/868

ZM souhlasí s uzavřením smluv  s firmami  zajišťujícími zpětný odběr některých výrobků/odpadů (ve smyslu platného znění zákona o odpadech ) a to :

Elektrowin a.s., Asekol s.r.o., Ekolamp s.r.o.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: 31.10.2006

 

 

35/869

ZM souhlasí se zplnomocněním Západočeských komunálních služeb k výkonu závazků vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne 8.3.2006 s a.s. EKO-KOM.

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 30.9.2006

 

 

35/870

ZM revokuje usnesení č. 33/780 ze dne 21.06.2006.

 

 

 

 

 

35/871

ZM souhlasí s převedením městského vozidla Škoda Felicia k užívání  SDH Železná Ruda.

Zodp.: p. Kabátová Termín: 30.9.2006

 

 

35/872

ZM schvaluje, aby do 15.10.2006 byly ekonomickému odboru předloženy požadavky na rozpočet města na rok 2007.

Zodp.: starosta, tajemník

Termín: 15.10.2006

 

 

35/873

ZM schvaluje nesouhlas s postupem Správy národního parku Šumava – přehodnocení zimní údržby komunikace 1. třídy navržené Mgr. Hubeným a požaduje další jednání v této věci.

Zodp.: Ing. Tachovský

Termín: 30.9.2006

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                                   Jiří Vonásek

místostarosta                                                                                                starosta