Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 33

USNESENÍ  ZM  č. 33 

ze  dne  21.06.2006,

 

 

 

které se konalo v 17,00 hod. v hotelu Na Stráži na Hojsově Stráži

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Schválení závěrečného účtu Města železná Ruda za rok 2005

4.     Ekonomické záležitosti

5.     Majetkové záležitosti

6.     Smlouvy

7.     Určení počtu zastupitelů v příštím volebním období

8.     Stavební uzávěry

9.     Zpráva o činnosti orgánů obce

10. Diskuse, závěr

 

 

33/770

ZM schválilo komisi pro usnesení :  Ing. Kříž, p. Papež.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Mach.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

33/771

Kontrola usnesení.

Bod 31/724 – smlouva s p. Mensou – bude podepsána v příštím týdnu.

Ostatní body byly splněny.

Zodp.: starosta Termín: 15.7.2006

 

 

33/772

ZM projednalo závěrečný účet Města Železná Ruda za rok 2005.

ZM schvaluje závěrečný účet Města Železná Ruda za rok 2005 s výhradou – viz. příloha se 7 body + bod č.8 : v auditu není řešena problematika neoprávněného proplacení smlouvy firmě Valbek a vyčíslení vzniklé škody.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 31.12.2006

 

 

33/773

ZM schvaluje navýšení rozpočtu o 2 100 000,-Kč na zimní údržbu.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/774

ZM schvaluje navýšení rozpočtu o 1 202 000,-Kč za úhradu odměny právní kanceláři Volopich dle platných smluv.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/775

ZM schvaluje proplacení faktury adv. kanceláři Volopich.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/776

ZM schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení za platbu 10 000,-E na otevření bazénu v Bavorské Rudě.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/777

ZM schvaluje řešení požadavků Železnorudského klubu v rozpočtu města pro rok 2007.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 2007

 

 

 

33/778

ZM schvaluje navýšení rozpočtu o 20 000,-Kč na posouzení vlivu na životní prostředí SEA ke stavbě golfového hřiště.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/779

ZM schvaluje prodej masážního lehátka za 100,-Kč panu Machovi.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/780

ZM schvaluje převod OA Felicie Hasičům Železná Ruda za 1,-Kč.

Zodp.: ekonom. odbor

Termín: 31.7.2006

 

 

33/781

ZM schvaluje přesunutí buňky k vodárně v Železné Rudě jako sklad materiálu.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.7.2006

 

 

33/782

ZM schvaluje provedení finančního auditu za rok 2006 krajským úřadem.

Zodp.: ekonom. odbor Termín: 30.6.2006

 

 

33/783

ZM schvaluje žádost p. Fialy, Jakla, Greinerové za cenu obvyklou 2,50Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 30.6.2006

 

 

33/784

ZM schvaluje smlouvu s VAK SERVIS – ČOV Hojsova Stráž.

Zodp.: majetkový odbor + stavební Termín: 30.6.2006

 

33/785

ZM schvaluje prodej nebytového prostoru v č.p. 361 Společenství vlastníků č.p. 361 za 1,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2006

 

 

33/786

ZM schvaluje pronájem st.p.č. 105/1 v k.ú. Alžbětín ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 4,-Kč/m2/rok.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2006

 

 

33/787

ZM schvaluje pronájem p.p.č. 100/23 ve prospěch p. Vobra za cenu 2,50 Kč/m2/rok.

Zodp.: majektový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/788

ZM schvaluje návrh investic firmě TEDOM:

-         rekonstrukce teplovodu č.p. 183 v Šumavské ul. za 347 120,-Kč

-         úprava domovních předávacích stanic v č.p. 407 a 408 v Šumavské ul. za 95 200,-Kč

-         výměna regulačního ventilu na kotelně „U Řezné“ za 47 000,-Kč

-         regulace tlaku na kotelně „U Řezné“ za 197 200,-Kč

Dohromady 686 520,-Kč bez DPH.

Zodp.: majetkový odbor

 

 

33/789

ZM schvaluje pronájem bytu v ZŠ manželům Loosovým.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/790

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi Městem Železná Ruda a firmou Sport Service.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.7.2006

 

33/791

ZM schvaluje záměr prodat st.p.č. 220 v k.ú. Špičák .

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/792

ZM schvaluje pronájem nebytového prostoru – sauna v č.p. 12 za cenu shodnou s předchozím nájemcem.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/793

ZM schvaluje firmu Silnice Klatovy a.s. pro výstavbu komunikace na Samoty za cenu 8 075 915,-Kč. Připomínky výběrové komise budou zapracovány do konečné smlouvy.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/794

ZM schvaluje firmu INGEM pro provádění stavebního dozoru na výstavbu komunikace na Samoty.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.7.2006

 

 

33/795

ZM neschvaluje prodej pozemků Města pod tržnicí Kryštof.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

33/796

ZM neschvaluje nájem pozemků v majetku Města Železná Ruda pod tržnicí Kryštof do doby vyřízení návrhu na odstranění stavby.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

 

 

33/797

ZM schvaluje žádost p. Bálka –  o umístění restaurace v objektu Zámečku v Železné Rudě.

Zodp.: starosta

Termín: 30.6.2006

 

 

33/798

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a firmou Skanska a.s., na stavbu SLD Pancíř.

Zodp.: starosta

Termín: 30.6.2006

 

 

33/799

ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí mezi Městem Železná Ruda a p. Kořánem na úklid sněhu v lokalitě Špičák. Definitivní smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo města.

Zodp.: starosta

Termín: 30.6.2006

 

 

33/800

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda , které mění Nařízení Města – Tržní řád takto:

-         v příloze Nařízení se doplňuje o st.p.č. 159 v k.ú. Železná Ruda – kapacita max. 1 prodejní místo.

Zodp.: tajemník

Termín: 15.7.2006

 

 

33/801

ZM schvaluje začlenění cesty na lokalitu Brčálník do plánu zimní údržby komunikací Hojsova Stráž.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2006

 

 

33/802

ZM schvaluje žádost o bezplatné převedení pozemku komunikace na Brčálník od Pozemkového fondu ČR na město Železná Ruda.

Zodp. majetkový odbor

Termín: 30.6.2006

 

33/803

ZM vejde v jednání s firmou Lesy ČR o možném převedení pozemku Lesů ČR – část komunikace Brčálník na město Železná Ruda.

Zodp.: starosta

Termín: 30.6.2006

 

 

33/804

ZM schvaluje případný převod majetku komunikace „Brčálník“ od Pozemkového fondu ČR na Město Železná Ruda.

 

 

33/805

ZM schvaluje smlouvy o vývozu separovaného odpadu firmou Západočeské komunální služby a.s.

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/806

ZM schvaluje návrh rozmístění sběr. stanovišť – viz. příloha.

 

 

33/807

ZM schvaluje počet budoucích zastupitelů v počtu 13.

 

 

33/808

ZM schvaluje vytvoření smlouvy advokátní kanceláří města s firmou ORI obsahující smluvní pokutu ve výši 3 000 000,-Kč za podmínek, že v areálu nevzniknou žádná jiná prodejní místa než obsahuje projektová dokumentace.

Koncept areálů bude zapadat do rozvojové studie a regulačního plánu k.ú. Alžbětín.Tento vztah bude přecházet při změně majitele ze starého na nového.

Zodp.: starosta

Termín: 30.7.2006

 

 

33/809

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro p. Sádlíka – přístavba a nástavba RD.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.6.2006

 

33/810

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Majznerové, Špičák 139 – změna z garáže na prodejnu náhradních dílů.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 30.6.2006

 

 

33/811

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry fi Contact elektro – sloupek elektro Godlhof.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/812

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry manž. Ševčíkovým – přístavba k hospodářskému stavení a změna na Pneuservis.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/813

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry manž. Hanzlíkovým – stavba RD.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/814

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro manž. Bechyňovi – RD Špičák.

Zodp.: p. Šebelíková Termín: 30.6.2006

 

 

33/815

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro p. Klause a Košťála – Belvederská 141.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.6.2006

 

33/816

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Vackovi – výstavba RD na Samotách.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

33/817

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Pospíšilovi, Špičák – změna skladu nad garážemi na bydlení.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/818

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry p. Markvartovi – RD za hřbitovem.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/819

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry fi Contact elektro – přípojka pro výstavbu RD p. Vojta, Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/820

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Enzian v Železné Rudě – přístavba A, B.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/821

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro Enzian v Železné Rudě – přístavba C.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 30.6.2006

 

 

 

33/822

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro manž. Karlovi – požární vodovod pro hotel Karl.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/823

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro O. Lišku – přestavba chaty na rekreační domek.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 30.6.2006

 

 

33/824

ZM ukládá majetkovému odboru určit místa pro umístění laviček v Železné Rudě a jejich zakoupení a instalaci.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2006

 

 

33/825

ZM ukládá, aby Město Železná Ruda vstoupilo v jednání s Krajským úřadem o zajištění celoroční záchranné služby 24 hodin.

Zodp.: starosta

Termín: 31.8.2006

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                        Jiří Vonásek

místostarosta                                                     starosta