Usnesení z veřejného zasedání MZ č.30

USNESENÍ   ZM  č.  30

ze  dne  13.03.2006,

 

které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

PŘÍTOMNI :   dle prezenční listiny

 

PROGRAM :

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Slib nového zastupitele
 4. Schválení rozpočtu na rok 2006
 5. Majetkové záležitosti
 6. Ekonomické záležitosti
 7. Stavební uzávěry
 8. Úprava cen za komunální odpad
 9. Voda na Špičáku
 10. Zprávy komisí a výborů
 11. Různé

 

 

30/660

 

ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Nový.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

30/661

Kontrola usnesení. Vše splněno, bod – nákup hasičského vozu – zrušen.

 

 

30/662

Slib nového zastupitele p. Jaroslava Lučana.

 

 

30/663

ZM schválilo rozpočet na rok 2006.

 

 

 

 

 

30/664

ZM schválilo smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s.  na zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín31.3.2006

 

 

30/665

ZM schvaluje výpověď smlouvy na likvidaci separ. odpadu s firmou Rumpold k 30.6.2006.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: do 30.6.2006

 

 

30/666

ZM schvaluje smlouvu na likvidaci separ. odpadu s firmou Západočeské komunální služby od 1.7.2006(viz. příloha).

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: do 1.7.2006

 

 

30/667

ZM schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na zajištění vypracování „Studie Šumavské cyklostezky č.38“ do výše 45 000,-Kč (viz. příloha).

Zodp.: starosta Termín: 14.3.2006

 

 

30/668

ZM schvaluje postup pro možnost prodeje /vzdání se předkupního práva/ privatizovaných bytů : ZM souhlasí s tím, že se Město Železná Ruda vzdá předkupního práva na konkrétní byt po uhrazení 3,5 násobku jeho kupní ceny při privatizaci na účet Města Železná Ruda. Za každý rok po privatizaci bude odečteno z ceny 10%.

Zodp.: majetkový odbor Termín: průběžně

 

 

30/669

ZM souhlasí, aby Město Železná Ruda vstoupilo jako vedlejší účastník do řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci žaloby C1-Linie, a.s. proti ČR.

Zodp.: starosta Termín: 31.3.2006

 

 

30/670

ZM schvaluje smlouvu s firmou VAK na provozování ČOV v Hojsově Stráži do konce r. 2007.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 17.3.2006

 

 

 

30/671

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vedení vodovodní a kanalizační přípojky přes p.p.č. 1284/3 a 1763/2 v k.ú. Hojsova Stráž s firmou IC AGRO.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.3.2006

 

 

30/672

ZM neschvaluje prodej pozemků v lyžařském areálu Belveder Sportovnímu klubu Špičák.

 

 

30/673

ZM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 142/8 a 9 v k.ú. Železná Ruda p. Dolenskému za cenu obvyklou.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.3.2006

 

 

30/674

ZM schvaluje pronájem p.p.č. 144/10 v k.ú. Železná Ruda p. Janotovi za cenu obvyklou.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.3.2006

 

 

30/675

ZM neschvaluje prodej p.p.č. 3/1 v k.ú. Železná Ruda p. Jandačové.

 

 

30/676

ZM schvaluje pronájem části pozemku 440/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Špičák p. Sekyrovi za cenu obvyklou.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.3.2006

 

 

30/677

ZM schvaluje prodej bytu č.1 v č.p. 365 manželům Myškovým za cenu 102 010,-Kč.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.4.2006

 

 

30/678

ZM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Železná Ruda a p. Martinou Belllman.Jedná se o p.p.č. 52/83 v k.ú. Alžbětín za p.p.č. 351/28 v k.ú. Špičák.

Zodp.:p. Frenzl Termín: 30.4.2006

 

 

 

 

30/679

Žádost o stanovení podmínek k vybudování vjezdu k uvažované stavbě pekárny/býv. rekreač. zař. OÚNZ/.

ZM neschvaluje z důvodu, že nesouhlasí s výstavbou pekárny.

 

 

30/680

Přívod elektro na pozemek 30/8 v k.ú. Železná Ruda-pozemky za hřbitovem.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry za podmínky společné elektro přípojky pro celou lokalitu.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/681

Žádost manž. Vybíralových o výstavbu RD.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín:31.3.2006

 

 

30/682

Žádost manž. Říhových o změnu užívání suterénu na parcele č. 416/6.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu užívání suterénu.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/683

Sportovní klub Špičák – žádost o přestavbu Arniky.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přestavbu Arniky, za podmínky dodržení stávajícího účelu užívání.

Zodp.: p.Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/684

Pan Karl- studna.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu studny.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/685

Mgr. Ruthová – rekonstrukce objektu č.p. 273 Železná Ruda.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o  udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci objektu č.p. 273 za podmínky vybudování parkovacích míst.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/686

A.Treml, Ing. Zeman – stavba RD na p.č. 504/1,955/16,626/8, 626/18 k.ú. Špičák.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD na výše uvedených pozemcích.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/687

Ing. J. Bergler – pozemky mezi Masnou a Jezerkou na Špičáku.

ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry.

 

 

30/688

Manž. Juračkovi – žádost o stavbu  garáže místo zahradní chatky, k.ú. Špičák /vedle p. Berky/.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu garáže.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/689

Ing. Šístek – 2 RD za hotelem Malá Paříž na Špičáku.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/690

Tranaki s.r.o. – prodloužení dočasné stavby.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/691

ARC-H – přenosný vlek nad nádražím v Železné Rudě.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o  udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu přenosného vleku nad nádražím.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/692

Luboš Václav – půdní vestavba RD č.p. 78

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu půdní vestavby v č.p. 78.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/693

P. Klaus, Ing. Košťál – žádost o zpětnou změnu stavby na bydlení.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/694

Hotel Praha – žádost o změnu na byty.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/695

Manž. Svobodovi, Alžbětín – žádost o přístavbu bazénu.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přístavbu bazénu k RD.

Zodp.:p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/696

L. Loffelmannová –žádost o oprava a přestřešení terasy.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělením výjimky ze stavební uzávěry na opravu a přestřešení terasy.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/697

Manž. Rejzlovi – žádost o prodejnu pekařského zboží – buňku.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu buňky.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/698

Ing. Daniel Petr-záměr realizace výstavby na pozemcích pod Arnikou na Špičáku.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/699

Ing. arch. Němeček – studna na Špičáku.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu studny.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

30/700

P. Tolar- vrtaná studna.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělením výjimky ze stavební uzávěry na stavbu vrtané studny.

Zodp.:p. Hejtmánková Termín:31.3.2006

 

 

30/701

RD Špičák – Šumavský dvůr.

ZM souhlasí s odložením projednání výstavby 4 RD na Špičáku po projednání s firmou AVE architekt, s.r.o.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 15.4.2006

 

 

30/702

Ing. Košťál – pozemek pod Svazarmem – řadový trojdomek.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/703

Hotel Engadin – výtah.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu výtahu.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/704

M. Vobr- změna užívání části objektu.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu užívání části objektu.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/705

 Horská služba – ohlašovna a informač. středisko s občerstvením a ubytováním personálu.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

30/706

Stará pošta – rekonstrukce.

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry.

 

 

 

 

 

30/707

Rekonstrukce a opravy č.p. 35 Železná Ruda..

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci a opravy č.p. 35 za podmínek, že budova ZUD zůstane penzionem, ubytovnou

 ( stávající kolaudační rozhodnutí).

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/708

M. Ingeduld – změna stavby před dokončením.

ZM vydává Nařízení města železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu stavby před dokončením.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/709

ZM revokuje usn. č. 27/619 ze dne 30.11.2005.

 

 

30/710

Kepler, Holler , Špičák– změna stavby před dokončením.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělením výjimky ze stavební uzávěry na změnu stavby před dokončením za podmínek, že opraví cestu k Sokolské chatě.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/711

Manž. Zelenkovi, p. Blektová – úprava bytů v Žel. Rudě.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na úpravu bytů.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

30/712

Žádost p. Drahokoupilové o stavební úpravy v č.p. 51 – změna užívání na kavárnu a sport-bar.

ZM vydává Nařízení města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavební úpravy v č.p. 51 v Železné Rudě.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 31.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

30/713

ZM schvaluje ceník svozu a likvidace tuh. komunálního odpadu (viz. příloha).

Zodp.: p. Kabátová Termín: do 17.3.2006

 

 

30/714

ZM schvaluje předloženou zonaci NP s výhradami , viz. příloha.

 

 

30/715

ZM schvaluje, aby pouťové atrakce „Železnorudských slavností“ byly na parkovišti u Charloty.

Zodp.: starosta Termín:do 4.8.2006

 

 

30/716

ZM schvaluje přidělení parkovacího místa p. Ireně Branyšové v ul. U Řezné.

Zodp.: p. Markel Termín: do 31.3.2006

 

 

30/717

ZM požaduje každoroční kontrolu všech parkovacích míst přidělených invalidům.

Zodp.: p. Markel Termín: průběžně

 

Ing. Michal Šnebergr                                                          Jiří Vonásek

místostarosta                                                                       starosta