Usnesení z veřejného zasedání MZ č. 31

USNESENÍ  ZM č. 31

ze dne 17.05.2006,

které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Majetkové záležitosti

4.     Ekonomické záležitosti

5.     Stavební uzávěry

6.     Zprávy komisí a výborů

7.     Různé

 

 

31/716

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Papež

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Lučan, p. Markel

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

31/717

Kontrola  usnesení.

Bod č. 30/678 – schválení směny pozemku p. Belmann x Město Žel. Ruda –

řeší právní zastoupení města.

Ostatní body byly splněny.

  

 

31/718

ZM neschvaluje prodej p.č. 459 o výměře 47 m2 v k.ú. Železná Ruda p. Ing. Krátkému.

ZM schvaluje pronájem výše uvedeného pozemku.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.5.2006

 

 

31/719

ZM schvaluje pronájem zahrádky p. Oudovi na p.p.č. 4/3 a 4 v k.ú. Železná Ruda za cenu obvyklou.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.5.2006

 

 

31/720

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro manžele Vybíralovi na vedení inženýrských sítí na pozemku p.p.č. 412/1 v majetku Města Železná Ruda v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 30.6.2006

 

 

31/721

ZM schvaluje směnu bytů v č.p. 296 (p. Kubová) za byt v č.p. 373 (p. Lehečka).

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.5.2006

 

 

31/722

ZM schvaluje bezúplatné převedení veřejného osvětlení na železniční zastávce Železná Ruda do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 30.6.2006

 

 

31/723

ZM požaduje celkovou studii k vybudování vodovodu na Špičáku včetně majetko-právních vztahů k pozemkům stavbou dotčených.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.12.2006

 

 

31/724

ZM schvaluje prodloužení smlouvy s p. Mensou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce , za stávajících podmínek.

Zodp.: starosta

Termín: 31.5.2006

 

 

31/725

ZM schvaluje provedení auditu p. Mensou v Základní škole Karla Klostermanna Železná Ruda.

Zodp.: p. Kabátová Termín: 30.6.2006

 

 

31/726

ZM schvaluje sponzorský příspěvek ve výši 50 000,-Kč slečně Anně Kulíškové.

Zodp.: p. Kabátová

Termín: 31.5.2006

 

 

31/727

ZM schvaluje uzavřít „Dohodu o převodu práv a povinností“ mezi Městem Železná Ruda a Západočeskými komunálními službami, a.s..

Zodp.: p. Kabátová Termín: 30.6.2006

 

 

31/728

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro p. Vo Hong Thag(Kryštof).

Zodp.: p. Šebelíková Termín: 31.5.2006

 

 

31/729

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Šumavský dvůr „ v k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková,p.Šebelíková Termín: 9.6.2006

 

 

31/730

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD v k.ú. Špičák p. Lehkému.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková Termín: 9.6.2006

 

 

 

 

31/731

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci chaty č. 2 na Špičáku manž. Blažíčkovým.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/732

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci penzionu č.p. 188 v k.ú. Železná Ruda p. Jandačové.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková Termín: 9.6.2006

 

 

31/733

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry p. Doulovi (penzion nad Jezerkou k.ú. Špičák).

Zodp.: p.Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/734

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přípojku elektro p. Vojta k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/735

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na přípojku k domu na místě staré prádelny v Železné Rudě fi Contact elektro.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/736

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na balkon na bytovém domu p. Zíkovi v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

 

31/737

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci č.p. 260 (byty ve II.NP) v Klatovské ulici v Železné Rudě.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/738

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na přístavbu garáže k č.p. 260 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/739

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na prodejní stánek rychlého občerstvení (Alžbětín).

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/740

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přístavbu sociálního zařízení č.p. 32 v k.ú. Špičák (P. Tolar).

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/741

ZM vydání Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na penzion Sládek v k.ú. Špičák.

Zodp.: p.Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/742

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro Calcio v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/743

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přípojku vody – Ing. Josef Nový.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/744

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro fi UNI (č.p. 319 v k.ú. Železná Ruda).

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

 

31/745

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Centrum Clip – změna prodejen na bar a hernu.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/746

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přestavbu staré pošty – č.p. 296 v k.ú. Železná Ruda za podmínky vyřešení parkovacích míst.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/747

 ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na přemístění manipulační linky z Alžbětína do areálu pily pro Lesní společnost Železná Ruda.

Zodp.p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/747

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na odvodnění kostela v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

31/748

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu pilíře na elektro pro vlek – Špičák Godlhof.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/749

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci bývalého rekreačního zařízení Škoda – tř. 1. máje v k.ú. Železná Ruda za podmínky využití na penzion + parkovací místa.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/750

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na prodloužení dočasnosti stánku v Alžbětíně o 1 rok.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková Termín: 9.6.2006

 

 

31/751

ZM nesouhlasí s ohražením pozemků – p. Svítil.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.5.2006

 

 

31/752

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukci č.p. 166 v k.ú. Železná Ruda – MUDr. Zavázalová.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/753

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na stavbu parkoviště u nádraží na Špičáku – F. Vrbas, V. Vrbasová.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

 

31/754

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu studny – MUDr. Vojta J.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/755

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu užívání ze zahradního domku na rekreační domek.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/756

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změny před dokončením (příčky) – p. Zíka.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/757

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry  na stavební úpravy objektu Vila Karla č.p. 92 v k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/758

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu vrtané studny na pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

31/759

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu přípojky elektro - Markvart Daniel ( pozemky za hřbitovem).

Zodp.: p. Hejtmánková, p. Šebelíková

Termín: 9.6.2006

 

 

 

31/760

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na přestavbu a přístavbu garáže č.p. 260 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/761

ZM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na stavbu RD v k.ú. Špičák ( pod chatou Benziny) – J. Černý.

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 31.5.2006

 

 

31/762

ZM vydává Nařízení města – Tržní řád ve znění předloženého návrhu.

 

 

31/763

ZM souhlasí s udělením odměny p. starostovi ve výši jednoho měsíčního platu.

Zodp.: p. Kabátová Termín: 31.5.2006

 

Ing. Michal Šnebergr                                             Jiří Vonásek

místostarosta                                                          starosta