8. Rozpočet na rok 2006

Návrh  rozpočtu na rok 2006 v tis.Kč 2006
Druh příjmu § položka
(podle rozpočtové skladby)      
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 3290
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti  1112 1550
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů npř.úroky 1113 180
Daň z příjmů právnických osob 1121 3340
Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 3000
Daň z přidané hodnoty 1211 5460
Poplatek za komunální odpad 1337 670
Poplatek ze psů 1341 65
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 2400
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 130
Poplatek ze vstupného 1344 0
Poplatek z ubytovací kapacity 1345 750
Poplatek za provozovaný hrací přístroj 1347 1030
Správní poplatky 1361 850
Daň z nemovitostí 1511 2100
Dotace:4112 výkon st. spr. 290tis., příspěvek na školství 312tis., 4116 lesy v NP 114,4122KÚ 220,St.fondy 12426(4218 ČOV H. S.5276,čp.26 7150),HČ 13500         4… 26862
Daňové příjmy + dotace celkem     51677
Vnitřní obchod, služby a turismus-příspěvky na úpravu stop 2140 40
Záležit. poz. kom. (podíl na hosp.)   2219 100
Zálež. ost. drah j.n. (vleky- Samoty, Pancíř,pokuta Lučan) 2279 0
H.S Pitná voda (vodovod., pron. infrastr.)  2310 0
Odvádění a čištění odpadních vod. 2321 0
Činnosti knihovnické  3314 17
Bytové hospodářství  3612 0
Pohřebnictví  3632 5
Kom. služby a úz. rozvoj: prodej poz.500, prodej bytů 1500,prod.ost., 3639 2000
Sběr a odvoz komunálních odpadů  3722 0
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) 5311 1300
Požární ochrana - přijaté dary na nákup zás. voz.  5512 0
Činnost místní správy z toho: 6171 1200
Výtěžnost  heren - VHP 200
Ostatn činn. ( výtěžnost kasin, plnění pojišťovna) 6409 2000
Nedaňové příjmy celkem     6662
půjčka SFŽP ČOV H.S.1954,č.p.26 13723) 8123   15677
      0
Příjmy celkem     74016
výnosy EČ     15241
Příjmy a výnosy celkem     89257
 

 

Druh výdaje:        § 2006
(podle rozpočtové skladby)    
(podle rozpočtové skladby)    
Vnitřní obchod, služby a turismus (plat550tis.,odv.SP120tis., ZP50tis.,cest.komise400tis.,kamery 300tis.,mikroreg.250tis.,Aldeno 197tis.,slavnosti 200tis.,letec.mapa 80tis.) 2140 2147
Silnice (plat82tis., SZ21tis.,ZP7tis.,sůl 100tis.,zimní údržba 1497tis., letní údržba 400tis.,mater. 98tis.) 2212 2205
Záležit. poz. komunikací j.n.(opravy chodníků 165tis.,chodník Alma 150tis.) 2219 235
dopravní obslužnost 2221 128
 Záležitosti v sil. dopravě (dopr. značení) 2229 40
Železniční dráhy (el.11tis.,úklid 10tis.) 2241 21
Záležit. ost. drah(opr.mostů Nad Tunelem40tis.,Špičák30tis. ) 2271 70
Záležit. ost. drah 2279 13
Pitná voda (pop.za odb. vody 433tis,vodojem 50tis.,vodovod Šp 16tis.) 2310 499
Odvádění a čištění odpadních vod (plat 58tis., SZ 15tis., ZP 5tis. ,kanalizace Pech Šp.50tis.,mater. 13tis.,ost.16) 2321 157
ZŠ,mzdy 347tis.,energie 1930tis.,opravy 2850tis.,ostat 673tis.,fréza 50tis.) 3113 5850
Činnosti knihovnické (plat 107tis., SP 26tis., ZP 9tis..ostat.149tis.) 3314 291
Těl. čin. (SRK-el.+voda 75tis.,opr. 30tis.,ost.25tis.) 3419 130
Kultura. 3326 17
Zájmová činnost (kynologové) 3429 10
Lékařská služba první pomoci 3513 30
Byt. hosp. (plat 374tis., SZ 107tis., ZP 33tis.,ost.13) 3612 527
Progr. roz. bydlení  3619 1
Veřejné osvětlení (el. 470tis., opravy s.r.o.800tis.) 3631 1270
Pohřebnictví (opravy 31tis.+márnice 700tis. SM) 3632 731
Komunální služby a územní rozvoj-neb.pr. (plat 396tis., SP 95tis., ZP 34tis.,daně-převody poz.350tis., byty,úklid m.376tis.,ván.výzdoba 50tis.,ostatní služby 190tis.,opravy 145 tis.)   3639 1636
Sběr a odvoz nebezp. odpadu 3721 0
Sběr a odvoz kom. odpadu (SM 206tis.,ZK 2380tis.,separ 250tis.,NO 200tis.,sb.dvůr 300tis.) 3722 3336
Ost. nakládání s odpady (skládka-deratizace,rozbory 60tis.,) 3729 60
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (SM 595tis..projekt 40tis.,kác.125tis.) 3745 760
Domovy-penziony pro straé občany 4317 40
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. post.(plat 220tis., SP 59tis. ZP 20tis., pedikúra 30tis.,výročí 10tis., ost. 17tis.) 4319 356
Bezpečnost a veřejný pořádek  5311 3218
Požární ochrana (plat 480tis., SP 120tis., ZP 43tis., ochr. pom.123tis., drob.maj.60tis.,materiál 20tis.,energ.225tis., PHM 110tis., telef. 55tis., školení 13tis., revize, popel,derat.118tis., opr.135tis.,Nissan splátky 435tis.,vysílačky 50tis.) 5512 1987
Místní zastupitelské orgány (odměny920, SP134, ZP47 ., telef. 60tis., cestovné15,ostat.27)  6112 1203
Volby Evr.parlament ) 6117 0
Činnost místní správy(plat 5652tis.,SP 1470tis.,ZP 511tis.,pov.poj. 50tis.,kanc.mat. 200tis.,DHM 60tis.,osts.mater. 120tis.,energie 97tis.,poštovné 200tis.,telekomunikace 400tis.služ.bank 100tis.,poradenské sl. 550tis.,vzdělávání 150tis..osts.služby 583tis.,opravy 150tis.,cestovné 40tis.,repre 20tis.,leasing 205tis.,daně a popl. 60tis.,transfery obyv. 86 tis.) 6171 10704
Poj. maj. města 560 tis.,příspěvky klubům(kasina) 460tis.  6409 1020
Úroky z úvěrů 500tis.,rezerva 5119tis. 6310 5619
Převody vl.fondům rozp.úrovně 6330 0
Daň z příjmu PO za obce 6399 3000
Finanční vypořádání min. let  6402 0
Běžné výdaje celkem   47311
Kapitálové výdaje celkem:   28347
Projekt změna ÚP 1875tis.,čp.26 13723tis. 2140 15598
Proj. Lyž.vodovod 95tis. 2219 95
Kanalizace Samoty - dešťovka 2321 0
Vodovod Špičák - projekt 2310 0
Pitná voda- vod. Alžbětín184tis.,Vodojem 35tis. 2310 219
Odvádění a čištění odp. vod (ČOV Ž. Ruda) 2321 0
Odvádění a čištění odp. vod (ČOV H. Stráž) 2321 1000
 Ost. tělových. činnost - přístavba 3419 535
Inž. sítě Samoty - komunikace 3619 8000
Byty odkup pofíl Policie ČR 3619 1000
rekonstrukce BH kot.12-250tis.,byty-1000tis.,DS-100tis.,čp.44-50tis. 3639 1400
budova MÚ 6171 500
Finanční výdaje celkem z toho:   5250
Úroky z úvěrů       1109
Spl.půjčky vod. H.S.280tis,ČOV HS 396tis.) 676
Splátka jistin úvěrů (798tis+1.200tis+1467tis) 3465
Výdaje celkem 80908
Náklady EČ 8349
Výdaje a náklady celkem 89257
Rozdíl příjmů a výdajů   0