Usnesení z veřejného zasedání MZ. č.27

USNESENÍ   ZM   č.   27

 ze dne 30.11.2005,

 které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

PŘÍTOMNI :   dle prezenční listiny

PROGRAM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkové záležitosti

4.      Smlouvy

5.      Vodné, stočné

6.      Ekonomické záležitosti

7.      OZV Města

8.      Zprávy komisí a výborů

9.      Různé

27/593

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Papež, p.Mach.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

27/594

Kontrola usnesení:

-         bod č. 26/562 trvá

-         bod č. 26/567 trvá

Ostatní body usnesení probíhají nebo již byly splněny.

27/595

ZM schvaluje prodej bytu č. 6 v č.p. 361 v Železné Rudě manželům Marešovým za cenu 149 760,-Kč.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.1.2006

 

27/596

ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury města ze dne 23.10.2001.

27/597

ZM neschvaluje smlouvu na provozování lyžařských vleků na Samotách.

27/598

ZM schvaluje smlouvu s firmou Marius Pedersen na svoz a likvidaci komunálního odpadu, viz příloha.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: 9.12.2005

27/599

ZM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování právních služeb Města Železná Ruda, viz. příloha.

Zodp.: starosta Termín: 9.12.2005

27/600

ZM neschvaluje navýšení vodného a stočného.

27/601

ZM schvaluje pro rok 2006 obnovení kontokorentního úvěru k běžnému účtu města za podmínek obdobných s rokem 2005.

Zodp.: ekonomický odbor Termín: 31.12.2005

27/602

ZM pověřuje finanční výbor, starostu a ekonoma města k nezbytným úpravám rozpočtu ve vztahu ke skutečnému čerpání rozpočtu v závěru roku 2005.

Zodp.: starosta, ekonom. odbor, p. Markel Termín: do příštího ZM

7/603

ZM schvaluje návrh tržního řádu a místo tržnice umístěné v ul. 1. máje vedle bývalé základní školy s kapacitou do 20 míst.

27/604

ZM revokuje usnesení o nařízení města o zimní údržbě č. 2/2005  

27/605

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry pro kotelnu penzionu Bohmerwald.

27/606

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry pro Eurotel a Oskar.

27/607

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry na úpravu posunutí dveří p. Bláhové.

27/608

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro pekárnu pod rek. Zařízením OÚNZ.

27/609

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry p. L. Doulovi.

27/610

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry manž. Mádrovým na přípojku kanalizace, ne na přístavbu.

27/611

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry Ing. Strakovi.

27/612

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry p. Kasíkovi.

27/613

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry p. Kochmannovi-občerstvení SLD Pancíř.

27/614

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry p. Oehlovi.

27/615

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry p. Dardovi.

 

 

27/616

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry penzionu Bultas – úprava střechy.

27/617

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry tržnice č.p. 70.

27/618

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry hotelu Ostrý – rehabilitace v suterénu.

27/619

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry p. Keplerovi a Holerovi, Špičák.

27/620

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry p. Hrdličkovi, Alžbětín-spedice.

27/621

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda  o výjimce ze stavební uzávěry p. Kolářovi na úpravu stavby Železná Ruda.

27/622

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry pro Lesy ČR  s.p.

Zodp.: za usn.č. 27/605 – 27/622 p. Hejtmánková Termín: 16.12.2005

 

27/623

ZM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ZŠ, MŠ a Záchranou službou na místnost pro výjezdovou posádku v budově ZŠ za 1,-Kč.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 15.12.2005

27/624

ZM schvaluje odměny přestupkové komisi dle přiloženého seznamu.

Zodp.: ekonomický odbor Termín: 2.12.2005

 

27/625

ZM souhlasí se změnou názvu základní školy na Základní škola  a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda příspěvková organizace.

27/626

ZM schvaluje změnu počtu členů Školské rady na 9.

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                Jiří Vonásek

místostarosta                                                                             starosta