Usnesení z veřejného zasedání MZ č. 26

USNESENÍ   ZM č. 26,

které se konalo 02.11.2005 v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

 

PROGRAM:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2. Kontrola usnesení

3. Smlouva – Západočeské komunální služby

4. Smlouva – Lyžařský areál Samoty – nájem

5. Kamerový systém města

6. Výjezdové stanoviště Záchranné služby

7. Tržní řád

8. Změna rozpočtu – projednání rozpočtových změn

9. Úvěr na zaplacení úvěru na rozvoj Železnorudska

10.Majetkové záležitosti

11. Veletrhy CR, Informační kamerový systém

12.Stavební uzávěry

13. Zprávy komisí a výborů

14.Různé

 

 

 

26/553

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p.Markel

ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Růžička, p. Papež

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

 

26/554

Kontrola usnesení z 10.10.2005– všechny body byly splněny.

 

 

26/555

ZM bere na vědomí projednávání smlouvy se Západočeskými komunálními službami.

 

 

 

26/556

ZM schvaluje rámcové parametry předložené smlouvy o nájmu Lyžařského areálu Samoty. Finální smlouva bude předložena zastupitelstvu města k odsouhlasení do konce měsíce listopadu 2005.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/557

ZM souhlasí s vybudováním Kamerového systému města Železná Ruda ve spolupráci s Policií ČR.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín:průběžně

 

 

26/558

ZM souhlasí se zřízením a umístěním výjezdového stanoviště Záchranné služby v budově ZŠ v Železné Rudě. Smlouva bude podepsána mezi ZŠ Železná Ruda a Záchrannou službou.

Zodp.: Ing. Šnebergr, p. Straka Termín: 21.11.2005

 

 

26/559

ZM schvaluje návrh na úpravu změny rozpočtu 2005, viz. přiložený seznam.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 11.11.2005

 

 

26/560

ZM schvaluje přijetí úvěru na splacení úvěru na financování projektů rozvoje Železnorudsko ve výši 4 281 000,-Kč se splatností do 3. let u České spořitelna a.s. ZM schvaluje zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy Města a nemovitostmi: pozemek st.č. 456 a p.p.č. 66/2 v k.ú. Železná Ruda, budova MŠ na st.p.č. 456.

Zodp.: Ing. Dráb

Termín: 11.11.2005

 

 

 

 

 

26/561

ZM schvaluje dodatek ke smlouvě podepsané 17.1.2005 – zadáno fi Kletr na výrobu katalogu Železnorudsko (rozšíření katalogu).

Zodp.: Ing. Šnebergr

Termín: 30.11.2005

 

 

26/562

ZM schvaluje prodej vozidla TATRA 613 hasič. záchr. sboru za cenu 4 000,-Kč.

Prodej bude uskutečněn přes autobazar.

ZM upouští od znaleckého posudku na výši ceny vozu výše zmíněného.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 30.11.2005

 

 

26/563

ZM schvaluje příspěvek ve výši 3 000,-Kč na zajištění vánočního posezení  Svazu zdravotně postižených.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 30.11.2005

 

 

26/564

ZM schvaluje příspěvek ve výši 10 000,-Kč na zajištění plaveckých kurzů pro žáky MŠ.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 30.11.2005

 

 

26/565

ZM schvaluje příspěvek p. Sekelovi ve výši 24 000,-Kč na pořízení polohovacího lůžka.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 30.11.2005

 

 

26/566

ZM souhlasí s vyřízením žádosti o umístění do domova sociální péče :

      -   p. Greinerová

-         p. Koblasová

Zodp.: Ing. Šnebergr

Termín: 11.11.2005

 

 

26/567

ZM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Železná Ruda a Horskou službou ČR – směna stp.č. 493 o výměře 93 m2 a p.p.č. 263/82 o výměře 249 m2 ve vlastnictví Města Železná Ruda za st.p.č. 184 o výměře 270 m2 ve vlastnictví Horské služby ČR, vše v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/568

ZM schvaluje prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory paní Řetické a firmám Šumava Tour a Šumava šperk.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/569

ZM schvaluje prodej p.p.č. 190/9 o výměře 43 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch Lesů ČR, s.p. a to za cenu obvyklou.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/570

ZM schvaluje podnájemní smlouvu mezi p. Lučanem a Službami Města s.r.o. na podnájem lyžařského vleku Pancíř.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/571

ZM schvaluje účast města na veletrzích CR dle přílohy v rámci plošné propagace za cenu 40 000,-Kč.

Zodp.: Ing. Tachovský, Šnebergr

Termín: 7.11.2005

 

 

26/572

ZM schvaluje účast na veletrhu regiontour Brno v termínu 5.1.2006 za cenu do 12 000,-Kč.

Zodp.: Ing. Šnebergr, Tachovský

Termín: 7.11.2005

 

26/573

ZM souhlasí se závazky a s ručením svého podílu na zřízení inf. kam. systému a rozvojové strategie Mikroregionu.

 

 

26/574

ZM schvaluje zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava-západ od České spořitelny, a.s. se splatností do dvou (2) let, ve výši 1 980 000,-Kč , na realizaci projektu – Kamerový informační systém Mikroregionu Šumava-západ, ručitelským závazkem obce 175 000,-Kč.

 

 

26/ 575

ZM schvaluje zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava-západ od České spořitelny, a.s. se splatností do dvou (2) let, ve výši 1 392 300,- Kč  , na realizaci projektu - Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava-západ, ručitelským závazkem obce  100 000,-Kč.

 

 

26/576

ZM  vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry p. Milanu Bečvářovi na změnu užívání části domu komerčně užívanou v k.ú. Alžbětín.

Zodp.: p.Hejtmánková Termín: 11.11.2005

 

 

26/577

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry panu Radovanu Holubovi č.112 v k.ú. Špičák za podmínky kolaudace rekreační chaty na RD.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 11.11.2005

 

26/578

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry Václavu a Dagmaře Kroftovým v k.ú. Železná Ruda za podmínky dodržení

podmínek zápisu místního šetření.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 11.11.2005

 

 

 

26/579

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o výjimce ze stavební uzávěry firmě ORI na komerční stavbu v k.ú. Alžbětín.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 11.11.2005

 

 

26/580

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry p. Pejsarovi na přístavbu domu v k.ú. Špičák do doby posouzení stavby zpracovatelem ÚP ( AVE architekt).

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 11.11.2005

 

 

26/581

ZM požaduje výjimky ze stavebních uzávěr posuzovat stavební komisí a zpracovatelem ÚP (fi AVE architekt).

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: průběžně

 

 

26/582

ZM schvaluje vypracování projektu stavebních změn a úprav na hřbitově Železná Ruda firmou AVE architekt. Kontaktní osoba za Město Železná Ruda je jmenována p. Horsáková.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 30.6.2006

 

 

26/583

ZM souhlasí, aby správcem běžeckých tratí ( okruhy za statkem, na Čertovo jezero, propojení Špičák-Železná Ruda) byla firma Sport service Špičák, na základě smluvního vztahu.

Zodp.: Ing. Šnebergr, p. Frenzl Termín: 30.11.2005

 

 

26/584

ZM schvaluje postup v případě nedohody do 31.12.2005 s vlastníky pozemků pod plánovanou SLD v k.ú. Špičák formou vyvlastnění uvedených pozemků.

 

 

26/585

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor kontrolou stávající smlouvy s fi Varga-Volopich a srovnání s návrhem nové smlouvy doručení firmou Varga-Volopich.

Zodp.: Ing. Kříž, p. Markel Termín: 21.11.2005

 

 

26/586

ZM schvaluje zahájení prací na odvodnění ZŠ v Železné Rudě.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 18.11.2005

 

 

26/587

ZM schvaluje vypracovanou pasportizaci komunikací.

 

 

 

26/588

ZM schvaluje vypracovaný pasport dopravního značení, tak jak byl vypracován majetkovým odborem.

ZM ukládá majetkovému odboru Města Železná Ruda provádět průběžnou aktualizaci pasportu komunikací a dopravního značení.

Zodp.: p. Frenzl Termín: průběžně

 

 

26/589

ZM schvaluje kupní smlouvu s firmou JAMI-JUST s.r.o. na prodej pozemků v k.ú. Alžbětín s navýšením ceny o 700,-Kč za 1 m2 v případě výstavby na prodávaných pozemcích.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 21.11.2005

 

 

26/590

ZM pověřuje starostu (resp. místostarostu) Železná Ruda vznesením dotazu k Inspekci ministerstva vnitra ČR, jakým způsobem p. kpt. Dryje získal dokumenty z Městského úřadu Železná Ruda.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 12.12.2005

 

26/591

ZM schvaluje výši platu p. místostarostovi Šnebergrovi ve výši 80% platu starosty.

ZM schvaluje odměnu starostovi ve výši jeho měsíčního platu. Zodp.: Ing. Dráb Termín: 30.11.2005

 

 

26/592

ZM bere na vědomí opravu písemné chyby v usn.č. 25/540. Chybný zápis v usnesení :  nařízení č. 3/2005 ze dne 10.10.2005 se nahrazuje - nařízení č. 1/2005 ze dne 28.2.2005.

 

Ing. Michal Šnebergr                                               Jiří Vonásek

místostarosta                                                            starosta