Usnesení z veřejného zasedání MZ č.24

USNESENÍ

 z veřejného zasedání ZM č. 24 ze dne 12.9.2005,

které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Poptávkové  řízení - silnice Samoty

                                - zpracovatel změny ÚP a RP sídelního útvaru Žel. Ruda

 

  1. Majetkové záležitosti
  2. Zpráva o čerpání rozpočtu
  3. Revokace usnesení – obchvat Železné Rudy
  4. Zprávy výborů
  5. Různé

24/519

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení:  Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Růžička, Nový.

ZM jmenuje zapisovatelku p. Šebelíkovou.

24/520

Kontrola usnesení – bude provedena revokace bodu č. 23/518, jinak všechny body splněny.

 24/521

ZM schvaluje firmu AVE ARCHITEKT a.s., aby zpracovala změnu ÚP č.5 a sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení regulačního plánu.

 24/522

ZM schvaluje firmu SILNICE KLATOVY, aby vybudovala komunikaci v lokalitě Samoty v rozsahu daném rozpočtem města.

 24/523

ZM revokuje usnesení č. 23/518 z 26.7.2005 o zpracování územního plánu veřejně prospěšných staveb od p. Arch. Salaby.

 24/524

ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 413/112 díl „A“ o výměře 36 m2 od manželů Oehlových v lokalitě Samoty za cenu 1 300,-Kč/m2.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.10.2005

 24/525

ZM schvaluje komisi na výběrové řízení pro svoz odpadu a vybudování sběrného dvora ve složení : p. Papež, Růžička, Mgr. Tomšíček, Ing. Zahradníková, Ing. Vybíralová + náhradníky: Ing. Kříž, Mgr. Straková, p. Frenzl, Ing. Tachovský, p. Straka.

24/526

ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města pro rok 2005.

 24/527

ZM odkládá zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 4.8.2005 na poradu zastupitelů.

24/528

ZM bere na vědomí zprávu komise pro stavební dozor staveb:

-         rekonstrukce bývalého úřadu č.p. 26

-         rekonstrukce ČOV a kanalizace Hojsova Stráž

 24/529

ZM schvaluje prodej traktoru SDH Železná Ruda za cenu 1 000,- Kč.

Zodp.: Ing. Dráb Termín: 14.10.2005

 

24/530

ZM žádá o podporu Plzeňský kraj ve věci otevření bazénu v Bavorské Rudě.

24/531

ZM schvaluje příspěvek ve výši 10 tis. Euro z rozpočtu na rok 2006 na znovuotevření bazénu v Bavorské Rudě od 15.12.2005.

Odpovídá: Ing. Dráb Termín: 14.10.2005

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                  Jiří Vonásek

místostarosta                                                                               starosta