Usnesení z veřejného zasedání MZ č.23

USNESENÍ
z veřejného zasedání ZM č. 23 ze dne 26.07.2005,
které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 

 PŘÍTOMNI :

PROGRAM:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Petice Hojsova Stráž
  4. Založení účtu na čerpání dotací – ČOV Železná Ruda
  5. Schválení záměru výstavby golfového hřiště a vodního rekreačního areálu

v Alžbětíně ve spolupráci s bavorskou stranou

  1. Výjimky ze stavební uzávěry
  2. Smlouvy
  3. Zprávy výborů
  4. Různé

23/494

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Mach.
ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Růžička, p. Nový
ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

23/495

Kontrola usnesení – vše splněno nebo v plnění.

Ve věci kontroly vietnamských tržnic pan Šimčík oznámil odstoupení z důvodu podání trestního oznámení na jeho osobu.

23/496

ZM bere na vědomí petici z Hojsovy Stráže a odpověď bude přednesena na jednání Osadního výboru na Hojsově Stráži dne 29.7.2005.

Zodp.: tajemník

Termín: 29.7.2005

 

 

23/497

ZM schvaluje založení zvláštního účtu na čerpání dotace rekonstrukce ČOV Železná Ruda.

Zodp.: ekonom

Termín: 10.8.2005

 

23/498

ZM schvaluje záměr výstavby golfového hřiště a vodního rekreačního areálu v Alžbětíně ve spolupráci s bavorskou stranou.

 

23/499

ZM schvaluje žádost p. Filipa o výjimku ze stavební uzávěry na přestavbu vnitřních částí rod. domu v k.ú. Špičák. Podmínkou je výstavba vlastních parkovacích míst.

Zodp.: starosta

Termín: 10.8.2005

 

 

23/500

ZM schvaluje smlouvy o věcném břemenu s p. Vrbasem s podmínkou úpravy části smlouvy pojednávající o navýšení částky roční úhrady – „obě strany se dohodnou na osobě soudního odhadce“.

Zodp.:starosta

Termín: 10.8.2005

 

 

23/501

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na služby první pomoci ve výši 22 616,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: průběžně

 

 

23/502

ZM schvaluje prodloužení pronájmu rod. domu od p. Štaidla ve výši 5 000,-Kč měsíčně.

Zodp.: ekonom

Termín: 15.8.2005

 

 

23/503

ZM schvaluje nákup nového počítače do městské knihovny z rozpočtu knihovny.

Zodp.: tajemník

Termín: 31.8.2005

 

23/504

ZM schvaluje prodej použitého monitoru p. Kabátové ve výši 500,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 15.8.2005

  

23/505

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 22/465 ze dne 28.6.2005.

 

23/506

ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Alžbětín za cenu 300,-Kč/m2 u stavebních pozemků a 80,-Kč/m2 za komunikace firmě Jami Just s.r.o. Plzeň s podmínkou předkupního práva Městu Železná Ruda v případě dalšího prodeje.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 31.8.2005

 

23/507

ZM schvaluje pronájem pískoviště a části p.p.č. 69/37 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch p. Čapka za cenu 1,-Kč/rok.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2005

 

 

23/508

ZM schvaluje záměr směny pozemků mezi Městem Železná Ruda a p. Polcarem a p. Bellman za podmínek zřízení věcného břemene na p.č. 52/83 v k.ú. Alžbětín ve prospěch Města Železná Ruda v šíři cca 4m (chůze, jízdy), věcné břemeno na uložení a údržbu sítí na pozemcích č. 351/9 v k.ú. Špičák ve prospěch Města Železná Ruda, věcné břemeno chůze, jízdy ve prospěch majitele domu p. Berky na pozemcích stávajícího parkoviště v k.ú. Špičák.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.9.2005

 

 

23/509

ZM schvaluje vypracování smlouvy s p. Berkou na pronájem kiosku a veřejných WC na parkovišti Kaskády na provoz občerstvení a veřejného WC bezplatně za zaručení provozování veřejných WC v uvedeném objektu.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.8.2005

 

 

23/510

ZM schvaluje seznam pozemků ve vlastnictví PF ČR o jejichž bezúplatný převod Město Železná Ruda žádá – viz. příloha usnesení.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: průběžně

  

23/511

ZM schvaluje plnou moc společnosti Pyramida CS s.r.o. ve věci zastupování a výkonu ke zpracování podání a zveřejnění oznámení zadávacího řízení na stránkách centrální adresy ve věci veřejné zakázky ohledně zabezpečení nakládání s odpady.

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 31.8.2005

 

 

23/512

ZM schvaluje znění zadávací dokumentace Zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu pro Město Železná Ruda včetně přílohy č. 1.

 

 

23/513

ZM schvaluje znění oznámení zadávacího řízení.

 

 

23/514

ZM schvaluje znění smlouvy dle usnesení Městského zastupitelstva č. 22/469 z 28.6.2005.

 

 

23/515

ZM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Vodospol na předplacení nájmu na 2 roky.

Zodp.: ekonom Termín: 31.8.2005

 

 

23/516

ZM  schvaluje smlouvu s firmou Mensa na vedení a správu činnosti ekonomického odboru po dobu 3 měsíců za částku 25 000,-Kč za měsíc.

Zodp.: starosta

Termín: 15.8.2005

 

 

23/517

ZM schvaluje odměnu p. Křížovi ve výši 3 000,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 31.8.2005

 

23/518

ZM souhlasí se zadáním na zpracování změny územního plánu na pozemcích určených k veřejně-prospěšným stavbám firmě Ing. Salaby.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 10.8.2005

 


Ing. Michal Šnebergr                                                          Jíří Vonásek
místostarosta                                                                       starosta