Usnesení ZM č. 11 ze dne 7. 12. 2011

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.11

 

 

Přítomni: pp. Šnebergr,Kříž,Kořán,Lučan,Najman,Papež,Roubal,Škývara

Omluveni: pp. Fischer, Horek, Chabr,Navrátilová, Sekyra

Nepřítomni: -

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   07.12.2011, 18,00 hod.

 

Program:

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.Kontrola usnesení

3.Majetkové záležitosti

-Prodeje, pronájmy, věcná břemena

-Plán zimní údržby

-Ostatní majetkové úkony

4.Ekonomické záležitosti

-Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

 (Železnorudsko spol. s r.o. IČ : 29112222)

-Příprava rozpočtu na r 2012

-Obecně závazná vyhláška města Železná Ruda

-Ostatní finanční úkony 

5.Stavební záležitosti

-Územní plán – návrh zadání

-Ostatní stavební záležitosti

6. Různé

 -Školská rada

 -Doplnění komisí

 - Ostatní

7.Zpráva o činnosti orgánů obce

8.Diskuse

9.Závěr

 

11/332

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Kříž, Lučan.

Pro:7

Proti: -

Zdržel se: -

 

18,08 hod. se dostavil p. Papež

11/333

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Škývara, Kořán.

Pro:8

Proti: -

Zdržel se: -

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

11/334

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program zastupitelstva města.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/335

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

11/336

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 10/291 ze dne 19. 10. 2011

Pro: 8

Proti: -

 Zdržel se: -

 

 

11/337

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 235/12 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch p. Jaroslava Pešla za cenu 100,-Kč/m2 s tím, že na pozemku bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy bezúplatně ve prospěch města Železná Ruda za účelem přístupu k vodnímu toku, případně k mostnímu tělesu na silnici I/27.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/338

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemku p.č. 1270/42 o výměře 64 m2 v k.ú., Hojsova Stráž od pana Skály a společnosti PPS Consulting s.r.o. za cenu 60,-Kč/m2.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

 

11/339

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemku p.č. 1177/28 o výměře 17 m2 v k.ú., Hojsova Stráž od paní Smahové za cenu 60,-Kč/m2.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

11/340

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „NTL plynovod a přípojka pro BD Železná Ruda“ se společností RWE GasNet, s.r.o.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/341

Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává nařízení obce „ Plán zimní údržby komunikací“ pro zimní sezónu 2011 / 2012, které je přílohou č. 1 u zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Železná Ruda.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/342

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.16/2011 (Požární řád Města Železná Ruda“, která je přílohou č. 2 u zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Železná Ruda.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady-Železnorudsko s.r.o. :

11/343

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ceny jízdného na SLD Pancíř a vlek Pancíř, viz. příloha č.3 u zápisu, a dále schvaluje zahájení provozu SLD Pancíř 26.12.2011.

Pro:8

Proti: -

Zdržel se: -

11/344

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje sjednání smlouvy se zodpovědnou osobou Ing. L. Sázkou na zimní sezonu 2011/2012.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

11/345

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, vzhledem k zajištění plynulosti hospodaření města od 1.1.2012 do doby schválení rozpočtu 2012, hospodaření podle rozpočtového provizoria v souladu s ustanovením §13 zák. č. 250/2000 Sb. Hospodaření se bude řídit pravidlem : měsíční čerpání podle výše skutečných výdajů z měsíců minulého roku při zohlednění uskutečněných akcí „průtah Hojsovou Stráží“ při zohlednění mandátovních výdajů .

Pro:7

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

11/346

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 15/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, viz. příloha č.4 u zápisu.

Pro:8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 11/347

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá  návrh pana Dušana Sedláčka, U Křížku 302, 273 51Černý Újezd, Praha západ na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 13.9.2011 v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva města Železná Ruda č. 9/268 ze dne 29.8.2011 do doby pořízení Rozvojové strategie Železnorudska a Územní studie, jejichž pořízení zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 9/269 ze dne 29.8.2011.

 Pro:8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/348

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá návrh pana Petra Kukačky, Pihlov 97, 382 26 Horní Planá na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 20.9.2011 v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva města Železná Ruda č. 9/268 ze dne 29.8.2011 do doby pořízení Rozvojové strategie Železnorudska a Územní studie, jejichž pořízení zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 9/269 ze dne 29.8.2011.

Pro:8

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

11/349

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá návrh společnosti SOLID, a.s., Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 6.12.2011 v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva města Železná Ruda č. 9/268 ze dne 29.8.2011 do doby pořízení Rozvojové strategie Železnorudska a Územní studie, jejichž pořízení zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 9/269 ze dne 29.8.2011.

Pro:8

Proti: -

 Zdržel se: -

 

 

11/350

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání nového územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda – návrh zadání zpracovaný v listopadu 2011 Ing. arch. Václavem Ulčem, AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň.

Pro: 7

Proti: -

Zdržel se: p.Škývara

 

 

20,01 hod. odchází p. Lučan.

 

 

11/351

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 1/2005, č. 4/2005 a č. 114/2006 pro společnost TO&MI Varnsdorf s.r.o.- dočasnost stavby do 31.12.2012.

Pro: 7

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

20,03 hod. se vrací p. Lučan.

 

 

11/352

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku z regulačního plánu Špičák na přístavbu bytu 2+1 pro trvalé bydlení k objektu Špičák č.p.23 pro Františka a Ivetu Záveských, Emingerová 250/16, 318 00 Plzeň.

Pro: 7

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

11/353

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy školské rady pro období 2012-2015, za město Železná Ruda pp. Kořán, Papež, Frenzl, viz. příloha č. 5 u zápisu.

Pro: 7

Proti: -

Zdržel se: p. Kořán

 

 

11/354

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje novou členku do sociální komise-paní Jiřinu Zelenkovou za paní A. Moranovou.

Pro:7

Proti: -

Zdržel se: p. Lučan

 

 

11/355

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje novou členku do sociální komise – paní Marii Daridovou za paní D. Richterovou.

Pro:7

Proti:-

Zdržel se: p. Lučan

 

 

11/356

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí ceník (dodatek č.6 k příloze č.1 ke smlouvě o dílo 1000100 ze dne 2.12.2005).Jedná se o zvýšení ceny z důvodu zvýšení DPH.

 

 

11/357

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výsledky jednání ve věci provozu lyžařského areálu Belveder. Starosta a zastupitelé města budou dále jednat se všemi zúčastněnými stranami včetně smluvních vztahů tak, aby byl zajištěn provoz lyžařského areálu Belveder v sezoně 2011/2012.

 

 

11/358

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávy z kontrolního výboru, viz. příloha č.6 u zápisu.

 

 

11/359

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápisy sociální komise, viz. příloha č. 7 u zápisu.

 

 

 

 

 

 

Ing. Kříž Milan                                                       Ing. Šnebergr Michal

místostarosta                                                       starosta