Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 8 ze dne 14. 7. 2011

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.8

 

Přítomni: pp.Šnebergr, Kříž, Fischer, Chabr, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal,Sekyra, Horek, Kořán, Lučan

Omluveni: p. Škývara

Nepřítomni:

 

Místo konání:       zasedací místnost MěÚ

Doba konání:        14.07.2011, 18,00 hod.

 

Program:

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.majetkové záležitosti

3.Různé

4.Diskuse

5.Závěr

 

 

 

8/218

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Navrátilová.

Pro:9

Proti:-

Zdržel  se:pp. Kříž, Navrátilová

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Fischer, Roubal.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se:p. Fischer

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p. Zahradníková.

 

 

8/219

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program ZM.

Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

 

18,19 hod. se dostavil na jednání zastupitelstva p. Lučan.

 

 

8/220

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí, že smlouvy s provozovateli vodovodní a kanalizační infrastruktury končí k 31.12.2011. 

Zastupitelství města Železná Ruda pověřuje vedením Města Železná Ruda k okamžitému zahájení jednání úkonů k vyřešení problematického smluvního vztahu s dosavadními správci vodovodní a kanalizační infrastruktury.

Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje vedení Města Železná Ruda rozdělením budoucích povinností jednotlivých odborů a zaměstnanců související s provozováním vodovodní a kanalizační infrastruktury od 01.01.2012 s tím, že v otázkách ryze odborných bude navázána spolupráce se specializovaným subjektem na základě výsledku Poptávky.

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

8/221

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej bytové jednotky č. 331/22 v čp. 331 ve prospěch pana Josefa Jáchima za cenu 94.569,- Kč.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/222

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Špičák, Liška – kNN“.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/223

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s PF ČR na pozemky v k.ú. Železná Ruda, parc.č. 421/32, 422, 488/5, 556/6, 685, 556/7, 492/30, 684, 490, 696, 483, 492/31 a pověřuje starostu Města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra k jejich podpisu.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

8/224

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s přistoupením do projektu a s přijetím dotace ve výši 100.000,- Kč, v rámci Integrovaného projektu Mikroregionu Šumava – západ z Programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 2011, na vybudování „Turistického odpočinkového přístřešku Špičák. Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

8/225

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navýšení finančních prostředků v rámci projetku Tierisch Wild z programu Česko – bavorské spolupráce Cíl 3, dotace bude navýšena o 15.900 EUR.

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

 

8/226

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace ve výši 15.000,- Kč v rámci Programu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2011 a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Pro:12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

8/227

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace ve výši 450.000,- Kč na vybudování cyklotrasy „Singltrek Špičák“ v rámci „Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2011“.

Pro:12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

8/228

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace ve výši 20.000,- Kč na projekt „Rozvíjíme přátelství v Evropě“ poskytnuté Plzeňským krajem v rámci programu „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2011 a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 8/229

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o díle mezi Městem Železná Ruda a Mikroregionem Šumava – západ na vybudování naučných stezek v rámci projektu Tierisch Wild (Sklářská stezka, Historie obce Špičák, Utajená obrana Železné opony).

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

8/230

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Železná Ruda a Ing. Ladislavem Řežábem – Kletr na výrobu a umístění dřevěných stojanů, informačních panelů včetně grafických návrhů a značení tras turistickými značkami akce „Naučné stezky Železná Ruda“.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/231

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu o zpracování projektové dokumentace za účelem obdržení dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 na „Vybudování enviromentálního a informačního centra v Železné Rudě“ mezi Městem Železná Ruda a Ing. Jaroslavem Tachovským, U Čedíku 777, Klatovy IV.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

18:57 hod. odešel p. Lučan

 

 

8/232

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha).

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/233

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje  smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Ingo Casino a.s. na finanční prostředky určené pro veřejně prospěšné účely ve výši 1.900.000,- Kč.

 

18:59 hod. odešel Ing. Kořán

 

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

19:00 hod. vrátil se p. Lučan

8/234

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu (darovací) mezi Městem Železná Ruda a ČS a.s.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

19:01 hod. vrátil se Ing. Kořán

 

 

8/235

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zabezpečení akceschopnosti jednotek obce kategorie JPO II v Železné Ruda JPO III v Hojsově Stráži a bude zaměstnávat člena vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru dle zákoníku práce.

 

19:03 hod. odešel p. Lučan

19:04 hod. vrátil se p. Lučan

 

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/236

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci o kontrole o výkonu přenesené působnosti.

 

 

 

19:06 až 19:21 hod. přestávka

 

 

 

8/237

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci o kontrole provedené na sběrném dvoře firmou Elektrowin, a.s.

 

 

8/238

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí aktualizaci povodňového plánu Města Železná Ruda. Zastupitelstvo Města Železná Ruda  schvaluje Ing. Jan Papež, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 362 32 Otovice k vypracování jednotlivých části Povodňového plánu Města Železná Ruda.

Zastupitelstvo Města Železná Ruda pověřuje starostu Města a správní odbor MěÚ Železná Ruda k jednání s Ing. Janem Papežem, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 362 32 Otovice.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/239

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zakoupení zahradního traktůrku na sekání fotbalového hřiště v areálu Železné Rudy do výše 100.000,- Kč.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: p. Najman

 

 

8/240

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí odchod jedné osoby – ukončení pracovního poměru referenta ekonomického odboru z důvodu odchodu do starobního důchodu a schvaluje, že tato pozice nebude obsazena.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

8/241

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navýšení počtu zaměstnanců na správním odboru, bude sepsána pracovní smlouva na dobu určitou, dělnická profese v rámci „SUD“.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                          Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                          starosta