Usnesení ZM č. 7 ze dne 30. 5. 2011

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.7

 

Přítomni:       pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Chabr, Kořán, Lučan, Najman,Navrátilová, Papež,

                         Roubal, Sekyra, Škývara

Omluveni:      p. Horek

Nepřítomni:   -

 

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   30.05.2011, 18,00 hod.

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

2.      Kontrola usnesení

 

3.      Majetkové záležitosti (prodeje, pronájmy, podnájemní smlouva, dodatky ke smlouvě o spolupráci, věcná břemena, ostatní majetkové úkon)

 

4.      Ekonomické záležitosti (závěrečný účet města, rozpočtové opatření, prohlášení jediného společníka Železnorudsko s.r.o., spoluúčast financování opravy kostela, ostatní ekonomické úkony)

 

5.      Stavební záležitosti (pořízení regulačního plánu, Změny UP, schválení zadání změny UP č. 8, ostatní stavební záležitosti)

 

6.      Různé (jednací řád zastupitelstva, akce pořádané městem)

 

7.      Zpráva o činnosti orgánů obce

 

8.      Diskuse

 

9.      Závěr                                                                             

 

7/167

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení ve složení: pp. Kříž, Navrátilová.

Pro: 10

Proti:

Zdržel se:

 

 

7/168

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Roubal, Sekyra.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: p. Sekyra

 

                                  

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatele: p. Šebelíková.

 

 

18:10 hod. se dostavil na jednání ZM p. Václav Chabr a p. Karel Papež.

 

 

7/169

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program zastupitelstva města.

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

7/170

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení.         

 

 

7/171

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej stp.č. 161/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Špičák ve prospěch paní Metlické za cenu 200,-Kč/ m2.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/172

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat část p. p. č. 1264/10 v k.ú. Hojsova Stráž o výměře 150 m2.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/173

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 33/1299 ze dne 14. 12. 2009.

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

7/174

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Železná Ruda, MěÚ – kNN“.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/175

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v bývalé celnici v I. nadzemním podlaží o výměře 102.61 m2 za účelem zřízení a provozování bistra - cukrárny s paní Říhovou za předpokladu, že tento záměr bude korespondovat se záměry na využití celého objektu bývalé celnice dalším nájemcem, případně nájemci. V takovém případě zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením příslušných Nájemních smluv.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: p. Chabr

 

 

7/176

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na minulé zimné období při úhradě nákladů na zimní údržbu parkoviště KASKÁDY se společností SPORT SERVICE, spol. s r.o. Předmětná smlouva je přílohou č.1 u zápisu . Majetkový odbor bude jednat o smlouvě na další období.

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

7/177

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Podnájemní smlouvy na pozemky v lyžařském areálu SAMOTY, které má v pronájmu p. Topol. Pověřuje majetkový odbor a vedení města k podpisu patřičných smluv.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: p. Kříž

 

 

7/178

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odkoupení pozemků p. č. 492/4, 492/29, 488/1, 421/32, 422, 488/5, 556/6 ,685, 556/7, 492/30, 684, 490, 696, 483 a 492/31 v k.ú. Železná Ruda od Pozemkového fondu ČR a pověřuje majetkový odbor a vedení města k podpisu patřičných smluv.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: p.Kříž

7/179

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přílohy k již odsouhlasené Smlouvě o spolupráci se společností Trigema s.r.o. Předmětné přílohy jsou přílohou zápisu . Příloha č. 2 „Kupní smlouva budova a vleky“; příloha č. 3 „Kupní smlouva pozemky“,a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/180

Zastupitelstvo města Železná Ruda ukládá majetkovému odboru a vedení města, aby přílohy smlouvy o spolupráci se společností Trigema s.r.o.(příloha č.2 a příloha č.3, viz. usnesení č.7/179 ze dne 30.05.2011) byly podepsány až po podepsání podnájemní smlouvy s panem Topolem a po podpisu smlouvy s Pozemkovým fondem ČR.

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/181

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí nezbytnost rekonstrukce kotelny a vodovodních rozvodů v DS Královák a pověřuje vedení města a Majetkový odbor vyvolat za tímto účelem příslušná jednání. 

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/182

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 2011 ve výši 250.000,-Kč na akci Oprava veřejného osvětlení Špičák.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/183

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení studie na rozvoj sportovního areálu „Za Tratí“, která bude řešit využití dosud volných ploch k vybudování víceúčelového hřiště na tenis, nohejbal, volejbal a případně další aktivity, rozšíření dětského hřiště, parkovací plochy, apod.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

7/184

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 4/41 ze dne 20. 12. 2010.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/185

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej bytové jednotky č. 330/26 v čp. 330 na Třídě 1. Máje ve prospěch manželů Jelínkových za cenu 560.000,-Kč.  

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/186

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup vozidla Renault Kangoo za cenu 29.000,-Kč.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -  

 

 7/187

 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání projektu stavebních úprav na přemístění mateřské školy do budovy Základní školy Železná Ruda. 

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

19:30 hod.– 19:45 hod. přestávka

Pokračování ZM, přítomno 10 zastupitelů.

 

 

7/188

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č.1, viz. příloha č.4

 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

19:47 hod. vrátil se p. Papež a p. Sekyra

 

7/189

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje závěrečný účet a hospodaření města Železná Ruda za rok 2010.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: p. Fischer

7/190

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 (Dispoziční fond) ve výši 5 600,-€ a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy (obnova a oprava pomníků a drobných sakrálních památek).

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/191

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 (Dispoziční fond) ve výši 3 000,-E a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy ( 20. výročí otevření železniční trati).

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

7/192

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 (Dispoziční fond) ve výši 2 000,- a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy ( údržba zimních turistických tras – město Železná Ruda).

Pro: 12

Pro: -

 Zdržel se: -

 

 

7/193

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kostela v Železné Rudě do výše 150 000,-Kč Českobudějovickému biskupství.

Pro: 12

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

7/194

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (doplňky a příslušenství vozu VAZ LADA NIVA) na město Železná Ruda.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

 

 

7/195

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Železnorudsko s.r.o.,

IČ 29112222:

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výsledky hospodaření společnosti Železnorudsko s.r.o. za rok 2010, viz. příloha č.5 u zápisu.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se: pp. Fischer, Škývara

 

 

7/196

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku.

Pro: 9

Proti:

Zdržel se: pp. Fischer, Škývara, Lučan

 

 

7/197

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vyjednání smluv s rodiči na svážení dětí do mateřské školy a základní školy z Prášil do Železné Rudy.

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/198

Zastupitelstvo města Železná Ruda prohlašuje, že město Železná Ruda má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Klidný region“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 2 827 083,-Kč + příslušenství za bankovní úvěr na financování projektu, a zároveň schvaluje přijetí ručitelského závazku v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 2 827 083,-Kč + příslušenství za úvěr poskytnutý Českou spořitelnou , a.s. Mikroregionu Šumava-západ na financování projektu „Klidný region“.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: pp. Chabr, Škývara

 

 

7/199

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odložení bodů : změna územního plánu(Janďurová, Marzoekiová,Vacikar,Jílková, Bergler).

Pro: 10

Proti: p. Fischer

Zdržel se: p.Navrátilová  

 

 

 

7/200

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Železná Ruda.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

7/201

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Hojsova Stráž.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

7/202

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Debrník.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

7/203

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 8.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: pp.Najman, Roubal

 

 

7/204

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Pancíř.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: p. Škývara

 

 

7/205

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení nového ÚP na celém správním území Města Železná Ruda včetně vypsání výběrového řízení na dodavatele územního plánu.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

7/206

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku č.kat.69/52 o výměře 115 m2 v k.ú. Železná Ruda jehož výlučným vlastníkem je Ing. Jan Baloun, Sedláčkova 105, Rokycany.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/207

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2010 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

7/208

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nový jednací řád zastupitelstva města, viz. příloha č.6 u zápisu, a ruší usnesení č. 1/6 ze dne 06.11.2006 , kterým byl schválen jednací řád zastupitelstva města Železná Ruda, a usnesení č. 5/132, 5/134 ze dne 29.1.2007, kterými byly schváleny změny jednacího řádu ZM.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/209

Zastupitelstvo města Železná Ruda podporuje Roberta Eisterta v jeho záměru vybudování „Rádia“ rozhlasového vysílání v Železné Rudě, i v jeho žádosti o dotaci z programu Cíl 3.

Pro:12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/210

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nového člena výboru cestovního ruchu p. Jana Veselého.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/211

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navýšení členů Osadního výboru Hojsova Stráž z 11 na 13.

Pro: 12

Proti: -

Zdržel se: -

 

21,15 hod. odchází p. Papež

 

7/212

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odvolání člena Osadního výboru Hojsova Stráž p. Jaroslava Chalupského.

Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

7/213

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nové členy Osadního výboru Hojsova Stráž:

Dagmar Tobrmanová, Marie Kohoutová, Vítězslava Polívková.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

7/214

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z Osadního výboru Hojsova Stráž.

Příloha č.7 u zápisu.

 

 

7/215

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu komise sportu a mládeže.

Příloha č. 8 u zápisu.

 

21,30 hod. se vrátil p. Papež

 

7/216

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí dopis ředitele ZŠ a MŠ Železná Ruda

p. Drahoráda.

Příloha č.9 u zápisu.

 

 

7/217

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje další dva oddávající, p. Ing. Petra Najmana a

p. Jaroslava Fischera.

Pro: 10

Proti: p. Najman

Zdržel se: -

Nehlasoval: p. Fischer

 

Ing. Milan Kříž                                                                              Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                               starosta