Usnesení ZM č. 4 ze dne 20. 12. 2010

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č. 4

 

 

 

Přítomni:          pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Chabr, Kořán, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež,   

                          Roubal, Sekyra

Omluveni:         p. Fischer

Nepřítomni:      p. Zíka

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ

Doba konání:    20.12.2010, 18,00 hod.

 

 

PROGRAM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

2.      Kontrola usnesení

 

3.      Majetkové záležitosti

 

-                Prodeje, pronájmy pozemků

Prodej bytu ve vlastnictví města

-                Plán zimní údržby

-                Provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury

-                Ostatní majetkové úkony

 

4.      Ekonomické záležitosti

-                Rozpočet města na rok 2011

-                Vodné stočné (Kalkulace ceny, Rozbor hospodaření)

-                Nájemné v městských bytech

-                Obecně závazné vyhlášky-zajištění souladu se zákonem o místních poplatcích a daňovým řádem

-                Inventarizace majetku města

-                Ostatní finanční úkony

 

5.      Stavební záležitosti

-                Výjimky ze stavební uzávěry

-                Souhlasy se stavbami

-                Ostatní stavební záležitosti

 

6.      Různé

          -        Návrhy na zřízení výborů a komisí včetně návrhů na jmenování jejich členů

          -         Jednací řád zastupitelstva –návrhy na úpravy

          -         Spolupráce se společností Trigema

          -         Ostatní

 

7.      Zpráva o činnosti orgánů obce

 

8.      Diskuse

 

9.      Závěr

                       

 

 

 

 

 

4/37                                                                                         

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp.Kříž, Navrátilová.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: p. Kořán

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp.Sekyra, Horek.

Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: pp. Sekyra, Horek

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p.Šebelíková.

 

18,12 hod. odešel p. Kořán

 

4/38

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program .

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/39

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

18,15 hod. vrátil se p. Kořán

                  dostavil se p. Papež

 

 

4/40

Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává nařízení obce „ Plán zimní údržby komunikací“ v sezoně 2010/2011, příloha č. 1 u zápisu.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/41

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vyhlášení prodeje bytu č. 5 v čp. 371 o velikosti 1+1 a bytu č. 23 (jednotky č. 330/26) v čp. 330 – garsoniéra s příslušenstvím formou obálkové metody. Základní nabídková cena bude stanovena dle Znaleckého posudku. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na veřejném zasedání zastupitelstva, kde bude také rozhodnuto o prodeji zájemci s nejvyšší nabídkou. 

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se:-

 

 

 

 

 

4/42

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 48 ve prospěch pana Miroslava Makovce za cenu 112.500,-Kč + 49.783,-Kč (cena za okna) = 162.283,-Kč

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: p. Chabr

 

 

4/43

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí záměr manželů Lehečkových obnovit historickou kapličku na Samotách a v této souvislosti město Železná Ruda poskytne žadatelům veškerou svou možnou součinnost, kromě finanční a souhlasí s převodem předmětného pozemku (stp.č. 173) od Pozemkového fondu ČR na město Železná Ruda, v k.ú. Železná Ruda. 

 

18,38 hod. odešel p. Papež

 

 

4/44

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje pronájem vodní nádrže „Žabáky“ za účelem jejího zarybnění a provozování sportovního rybolovu.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: p. Chabr

 

18,42 hod. vrátil se p. Papež

 

 

4/45

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení distribuční soustavy do pozemků p.č. 1202/9 a 1752 (vedený ve zjednodušené evidenci – PK) v majetku Města v rámci akce „Hojsova Stráž – kNN, NN“.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: pp. Lučan, Papež

 

 

4/46

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Železná Ruda., Samoty, Neužil – kNN“.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/47

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačních řadů v majetku Města Železná Ruda realizovaných v rámci akcí „Železná Ruda – kanalizace Belvederská“ a „Špičák – kanalizace nad tunelem 1. a 2. etapa“.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

18,49 odešel p. Lučan a p. Papež

 

 

4/48

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí uzavření Dodatků ke stávajícím Nájemním smlouvám uzavřeným se správci vodohospodářské infrastruktury, na jejichž základě dojde k prodloužení stávajících pronájmů o jeden rok.

Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje majetkový odbor a ekonomický odbor přípravou podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury, popř. návrhů na jiné řešení provozování infrastruktury.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: -

 

18,54 hod. se vrátil pp.Papež a Lučan

 

 

4/49

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 36 450 mil. Kč , výdaje ve výši 36 450 mil. Kč, příloha č.2 u zápisu.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/50

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodloužení kontokorentu ve výši 3 mil. Kč u ČS a.s.  o jeden rok.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/51

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí usnesení ZM č.37/1472 ze dne 4.7.2010 a schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování investiční akce „Průtah Hojsovou Stráží“.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/52

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí rozbor hospodaření předložený společností Vodospol s.r.o. Klatovy a schvaluje cenu od roku 2011:

-vodné 20,77 Kč ( 22,85 Kč s DPH)

-stočné22,38 Kč ( 24,62 Kč s DPH)

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

19,32 hod. odešel p. Horek

 

 

 

 

 

4/53

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku ze psů.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/54

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.9/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/55

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/56

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/57

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Pro:10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/58

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 13/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

 

 

 

 

4/59

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.14/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Pro:10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/60

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje hlavní inventarizační komisi, likvidační komisi a dílčí inventarizační komise a ukládá odborům zahájení inventarizace majetku města.Příloha č.3 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

19,38 hod. se vrátil p. Horek

 

 

4/61

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí sazebník finančních úhrad schválený 14.12.2009 jako součást nařízení města Železná Ruda č. 33/363, platnost stávajících parkovacích karet do 30.1.2011 a schvaluje vydání parkovacích karet pro rok 2011.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se:pp. Kořán, Najman

 

 

4/62

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro společnost PRO ARCH PLZEŇ, s.r.o., Boettingerova 26, 301 00 Plzeň, na změnu plánované stavby RD na parcele 1251/2 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 9

Proti:-

Zdrželi se: pp. Najman, Chabr

 

4/63

Zastupitelstvo města železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro pana Miroslava Rybu, Krhanická 913/17, 142 00 Praha 4,, na stavební úpravy a opravy objektu garáží na st.p.č. 486 v k.ú. Hojsova Stráž, součást ubytovacího zařízení Prenet.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

 

 

 

 

4/64

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 1/2005, č. 4/2005 a č. 114/2006 pro společnost To & Mi Varnsdorf spol. s r.o. Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf na prodloužení dočasnosti stavby manipulační plochy celnice a směnárenského boxu na pozemku 52/25 v k.ú. Alžbětín o jeden rok.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/65

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a č. 115/2006 pro pana Pavla Svítila, Železná Ruda 411, 340 04 Železná Ruda, na přístavbu stávajícího RD čp. 411 na st.p.č. 663 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

4/66

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro pana Ing. Petra Skálu, K Samotám 445, 34004 Železná Ruda, na umístění přenosného lyžařského vleku na pozemek p.p.č. 1270/17 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro:11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

4/67

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a č. 115/2006 pro pana JUDr. Františka Strnada, U Řezné 375, 340 04 Železná Ruda, na stavební úpravy bytu majitele a balkón v Hotelu Belvedér čp. 189 na st.p.č. 193 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

4/68

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a č. 115/2006 pro  pana JUDr. Františka Strnada, U Řezné 375, 340 04 Železná Ruda, na provedení stavby venkovního sportovního hřiště u Hotelu Belvedér čp. 189 na st.p.č. 193 v k.ú. Železná Ruda.

Pro:11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

4/69

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přistoupení města Železná Ruda k projektu „ Klidný region“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava-západ.

Pro:11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

19,55 hod. – 20,15 hod. přestávka. Odešla p. Navrátilová.

 

 

4/70

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zřízení těchto komisí a výborů: Osadní výbor Hojsova Stráž, Osadní výbor Špičák, Česko-bavorský Železnorudský výbor, komise sportu a mládeže, komise cestovního ruchu, komise kulturní, komise sociální.Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje předsedu komise cestovního ruchu p. Tomáše Horka, a předsedkyni sociální komise p. Annu Moranovou a členy této komise: pp. Hájková B., Richterová, Pospíšilová H., Antošová, Hachová.

Pro:9

Proti: -

Zdrželi se: p. Horek

 

 

4/71

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přípravu změny jednacího řádu a ukládá správnímu odboru a právnímu zastoupení města zapracování návrhů zastupitelů do tohoto řádu.

Pro:10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/72

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje spolupráci se společností Trigema, schvaluje přípravu smlouvy o spolupráci, a pověřuje vedení města a odbory města jednáním s Pozemkovým fondem ČR k získání pozemků od Pozemkového fondu ČR.

Pro:10

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

4/73

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí podpis kolektivní smlouvy s odborářskou organizace MěÚ Železná Ruda, případná jednání povede starosta města a předsedové kontrolního a finančního výboru.

 

20,57 odešel p. Papež

 

 

 

 

 

 

 

 

4/74

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje užívání znaku města Železná Ruda pro společnost AKTIV Opava, s.r.o. pro výrobce sběratelské kolekce znaků měst a obcí za předpokladu podpisu smlouvy s městem Železná Ruda. Zastupitelstvo města pověřuje právní zastoupení města vytvořením smlouvy ( na „placku“ název obce, počty kusů pro obec, …).

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi se: -

 

21,03 hod. se vrátil p. Papež

 

 

4/75

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis ze sociální komise.

 

 

4/76

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí záležitosti centra volnočasových aktivit.

 

 

4/77

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z jednání rady školy.

 

 

4/78

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z jednání Svazu zdravotně postižených.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                              Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                                  starosta