Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 32 ze dne 16. 11. 2009

 

USNESENÍ z mimořádného zasedání ZM č. 32

 

ze dne 16.11.2009

 

Místo konání:     zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                      17,00 hod.

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Prohlášení jediného společníka

-         působnost Valné hromady společnosti Služby Města Železná Ruda,

IČO: 252 17135

            Provoz sedačkové lanovky a vleku, ceny jízdného, další rozhodnutí

  1. Plán zimní údržby (nařízení obce) 2009/2010
  2. Majetkové záležitosti

-         bezúplatný převod, prodeje pozemků, pronájmy, věcná břemena

  1. Stavební záležitosti
  2. Závěr

 

 

32/1255

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení:pp. Kříž, Mach.

Pro : 9

 

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Drahorádová, Kvapil.

Pro: 8

Zdržel se: p. Kvapil

 

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

32/1256

ZM schválilo navržený program jednání.

Pro: 9

 

 

32/1257

ZM v prohlášení jediného společníka v působnosti valné hromady Služby města Železná Ruda s.r.o. schvaluje cenový návrh jízdného na SLD Pancíř a vleku Pancíř od 1.12.2009 (viz. příloha č.1 u zápisu).

Pro: 9

 

 

32/1258

ZM v působnosti valné hromady Služby města Železná Ruda s.r.o. – ZM ukládá jednateli zodpovědnému za provoz SLD Pancíř přednést návrh finančního rozpočtu v zimní sezoně 2009/2010 (předpokládané zisky a náklady SLD Pancíř) a předložit způsob financování a návrh provozu SLD a vleku Pancíř.

Pro: 9

 

 

32/1259

ZM bere na vědomí odstávku lanové dráhy, provoz SLD středa – neděle ( viz. příloha č.2 u zápisu).

 

 

32/1260

Prohlášení jediného společníka v působnosti valné hromady Služby města Železná Ruda s.r.o. – ZM schvaluje zahájení zimního provozu dle sněhových podmínek. Do této doby jednatelé Služeb města Železná Ruda s.r.o. vzájemně dohodnou využití a činnost pracovníků SLD a vleku Pancíř při jiných pracovních činnostech.

Pro: 8

Zdržel se: Ing. Kořán

 

18,35 hod. odešel p. Kvapil

 

 

32/1261

ZM schvaluje nařízení obce „ Plán zimní údržby komunikací“ v sezoně 2009/2010 (viz. příloha č.3 u zápisu).

Pro: 8

 

 

32/1262

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 133, 134, 75/42, 975 a 976 v k.ú. Špičák od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Železná Ruda, tyto pozemky budou zařazeny do pasportu místních komunikací.

Pro: 8

 

18,53 hod. vrátil se p. Kvapil

 

 

32/1263

ZM schvaluje záměr prodat pozemky č. 6/3 a 6/4 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 9

 

 

32/1264

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku č. 946 v k.ú. Špičák.

Pro: 9

 

 

 

 

19,00 hod odchází p. Mach

 

 

32/1265

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizační, vodovodní, NTL přípojky a příjezdové komunikace na pozemek č.1200/1 a 1752 PK v  k.ú. Hojsova Stráž ve prospěch Biskupství Plzeňského. ZM pověřuje majetkový odbor a Osadní výbor dojednáním podmínek ve smlouvě s Biskupstvím Plzeňským.

Pro: 8

 

 

32/1266

ZM bere na vědomí výběrové řízení na zajištění vybudování stavby SLD Špičák-Hofmanky – dopravní část a schvaluje firmu Plzeňsko v Evropě o.p.s. na zajištění finančních prostředků z dotačních zdrojů, pověřuje starostu a majetkový odbor podepsáním smlouvy a dalším jednáním.

Pro: 8

 

 

32/1267

ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1261/30 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 8

 

 

32/1268

ZM schvaluje kontokorentní úvěr, resp. prodloužení na rok 2010  od České spořitelny a.s. ve výši 3 000 000,-Kč.

Pro: 8

 

19,17 odešla p. Drahorádová

 

 

32/1269

ZM souhlasí s plánovanou rekonstrukcí a nástavbou hotelu Čertův Mlýn v k.ú. Špičák s podmínkou, že tento záměr bude v souladu s regulačním plánem.

Pro:7

 

19,18 hod. vrátil se p. Mach

 

 

32/1270

ZM revokuje usnesení č. 6/188 ze dne 19.2.2007 a 17/688 ze dne 28.1.2008.

Pro:7

Zdržel se: p. Mach

 

 

 

 

 

 

19,25 hod. vrátila se p. Drahorádová

 

 

32/1271

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 1/2005, č. 4/2005 a 114/2006 na prodloužení dočasnosti stavby směnárny na p.p.č. 52/45 v k.ú. Alžbětín pro J. Vácovou, V. Vácu, L. Řetickou, J. Řetického.

Pro: 8

Zdržel se: p. Mach

 

 

32/1272

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro společnost  Kromolo comp s.r.o., Plzeň na rozdělení b.j. č. 429/2 na dvě samostatné jednotky, které budou využívány jako dva byty v objektu Debrnická 429, k.ú. Železná Ruda.

Pro: 8

Zdržel se: p. Papež

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                            Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                               starosta