Usnesení ZM č. 27 ze dne 2. 2. 2009

 

USNESENÍ    ZM   č. 27

 

ze dne 02.02.2009

 

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Čas:                 17,00 hod.

Přítomni:         dle prezenční listiny

 

Program:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové záležitosti

-         zveřejnění nabídky investorům „Modernizace SLD Pancíř“

-         smlouva o smlouvě budoucí-prodej pozemku pro nákupní středisko

-         prodej, směna pozemků

-         ostatní majetkové úkony

  1. Ekonomické záležitosti

-         rozpočtová opatření

-         finanční příspěvek

-         finanční sazebník úhrad – nařízení města

-         ostatní finanční úkony

  1. Stavební záležitosti

-         stavební uzávěry

-         projekt revitalizace centra města

-         ÚP č.7

-         smlouva s MP Beta

-         ostatní

  1. Různé

-         rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

-         ostatní

  1. Zpráva o činnosti orgánů obce
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

 

27/1026

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení:pp. Kříž, Horek.

Pro: 8

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Roubal, Kořán.

Pro: 8

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

 

 

27/1027

ZM schvaluje zařazení bodu č.5 (stavební záležitosti) před bod č.3 (majetkové záležitosti).

Pro:7

Zdržel se : p. Markel

 

 

27/1028

ZM schvaluje navržený program jednání. Bod „Smlouva s MP BETA“ odložen.

Pro: 7

Zdržel se : p. Markel

 

 

17,20 hod. dostavil se p. Papež

 

17,57 hod. dostavila se p. Drahorádová

 

18,15 hod. odchází p.Markel

 

18,16 hod. odchází p. Nový

 

 

27/1029

ZM schvaluje zadání projektu revitalizace centra Města Železná Ruda.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor, místostarosta

 

 

27/1030

ZM schvaluje zadání projektu víceúčelové plochy „Pod Belvederem“.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor, místostarosta

 

 

27/1031

ZM schvaluje místostarostu, stavební odbor, právní zastoupení města k stanovení podmínek vnějšího vzhledu budov, individuelně ve smlouvách při udělování výjimek.

Pro: 8

Zodp.: místostarosta

 

 

27/1032

ZM souhlasí s přesahem  požárně nebezpečného prostoru pro: Ing. Jiří Šedivec, Staving Atelier – Dva víceúčelové objekty na p.č. 159, l. máje, Železná Ruda.

Pro: 8

 

27/1033

ZM schvaluje předloženou variantu „C“ pro: Ing. Jiří Šedivec, Staving Atelier – Dva víceúčelové objekty na p.č. 159, 1. máje, Železná Ruda.

Pro: 7

Zdržel se: p. Drahorádová

27/1034

ZM odkládá žádost fi Kromolo comp, s.r.o., Plzeň.

Pro odložení: 8

 

 

27/1035

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Radek a Ilona Roubalovi, Železná Ruda – stavební úpravy rekonstrukce RD č.p. 201 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 7

Zdržel se: p. Roubal

 

 

27/1036

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Benzina s.r.o. zastoupená Profing s.r.o., Mariánské Lázně na rekonstrukci shopu objektu čerpací stanice Benzina v Železné Rudě.

Pro:8

 

 

27/1037

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: MV Projekt Klatovy s.r.o. z pověření ČEZ Distribuce a.s. na akci „Železná Ruda, Gyoza – přeložka NN.

Pro: 8

 

 

27/1038

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Vratislav a Hana Velackých, Železná Ruda na stavbu přístřešku ke stavbě č.p. 405 na stp.č. 648 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou sepsání smlouvy o spolupráci a o vnějším vzhledu budov.

Pro: 8

 

 

27/1039

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Jan Marek, Plzeň na přístavbu garáže na p.p.č. 235/18 a stp.č. 629/1 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou sepsání smlouvy o spolupráci a o vnějším vzhledu budov.

Pro: 8

 

 

27/1040

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Zdeňka Mráze, Železná Ruda na přístavbu penzionu č.p. 283 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou dodržení odstupů od sousedních pozemků.

Pro: 8

 

 

 

27/1041

ZM pověřuje majetkový odbor k jednání – akce Železná Ruda, Godlhof-úprava TS,NN, spol. Contact elektro – Vítovec M., Klatovy z pověření ČEZ Distribuce, a.s.

 

 

27/1042

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře Pro: D. Fikrle, Plzeň na výstavbu RD na p.č. 413/123 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 8

 

 

27/1043

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Jana Marka, Plzeň, na změnu účelu užívání objektu č.p. 404 v Železné Rudě z baru na bar-herna s podmínkou uzavření smlouvy o spolupráci a o vnějším vzhledu budov.

Pro: 8

 

 

27/1044

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: J. Snášela, Železná Ruda na umístění reklamní tabule o rozměrech 0,5 x 2m, umístěné pod MěÚ na horní zídce u křižovatky na Belveder.

Pro: 8

 

 

27/1045

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Lesy ČR s.p. na akci „Most přes řeku Úhlavu nad hrází vodního díla pod Černým jezerem „ v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 8

 

 

27/1046

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Glassexperts s.r.o., Žlutice na přístavbu objektu Bečvářův srub v k.ú. Hojsova Stráž.

Podmínky: dodržení odstupů sousedních pozemků, vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst, instalace lapače tuků objektu.

Pro: 8

 

 

27/1047

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Ing. Ladislav Vybíral a Helena Vybíralová, Rakovník na výstavbu RD v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 8

 

 

 

 

 

27/1048

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro: Biskupství Plzeňské, Plzeň zastoupené Ing. T. Kostohryzem, Plzeň na stavební úpravy objektu fary č.p. 1 v Hojsově Stráži.Doložit návrh řešení příjezdu do objektu přes pozemek v majetku města.

Pro: 8

 

 

27/1049

ZM odkládá žádost společnosti Stafin a.s., Plzeň na výstavbu objektu pro rekreační bydlení v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro odložení: 8

 

 

27/1050

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře na II/190 – průtah Hojsovou Stráží.

Pro: 8

 

 

27/1051

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře na úpravu vnitřních dispozic v č.p. 26 na kosmetiku.

Pro: 8

 

 

27/1052

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře na změnu užívání kontejnerové kotelny ze stavby dočasné na stavbu trvalou.

Pro: 8

 

 

27/1053

ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře na změnu užívání nebytového prostoru z cestovní kanceláře na nehtové studio v Králováku v Železné Rudě.

Pro: 8

 

 

27/1054

ZM zamítá žádost p. Nechvátala o umístění reklamy a požaduje předložení variantního řešení.

Pro zamítnutí:8

 

 

27/1055

ZM schvaluje přijetí a zveřejnění záměru nabídnout neomezenému okruhu zájemců realizaci projektu Modernizace SLD Pancíř v souladu a rozsahu dle územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby – stavebním úřadem Městského úřadu Železná Ruda pod č.j. VÚP 1272/07-328/7 dne 11.7.2008, které nabylo právní moci dne 30.9.2008 s tím, že případní zájemci mohou své nabídky předkládat Městu Železná Ruda prostřednictvím podatelny v termínu do 31.3.2009. Cílem tohoto zveřejnění je výlučně průzkum zájmu potenciálních investorů a zjištění možností vzájemné spolupráce dle nabídek jednotlivých investorů s tím, že předmětné zveřejnění záměru nepředstavuje žádný závazný právní úkon ze strany Města Železná Ruda. V závislosti na výsledcích tohoto průzkumu bude případně rozhodnuto o vyhlášení veřejné obchodní soutěže, jež bude obsahovat detailní pravidla účasti, včetně kvalifikačních předpokladů, požadavků na způsob zpracování nabídky, kritéria výběru nejvhodnějšího návrhu a další náležitosti. Preferovanou variantou je pro Město Železná Ruda zachování jeho kontroly nad rozvojem dotčené lokality prostřednictvím vlastnického práva Města Železná Ruda k dotčeným pozemkům, které by byly investorovi přenechány do dlouhodobého pronájmu, zatímco stavby vleků by byly převedeny do vlastnictví investora.Základním a neměnným požadavkem přitom bude realizace výstavby v plném rozsahu dle výše uvedeného územního rozhodnutí, nedojde-li ze závažných důvodů k přehodnocení tohoto požadavku Městem Železná Ruda.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor, starosta

 

 

27/1056

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky pro vybudování nákupního centra se společností InterCora, spol. s r.o. Příloha č. 1 zápisu.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

 

 

27/1057

ZM schvaluje v rámci majetkoprávní přípravy „Silniční průtah přes Hojsovu Stráž“ uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s vlastníky dotčených pozemků.Smlouvy budou uzavřeny dle tabulky, která tvoří přílohu č.2 zápisu a která obsahuje zejména identifikaci LV, vlastníka pozemku, druh pozemku, rozsah zamýšleného záboru, návrh ceny.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

 

 

27/1058

ZM schvaluje směnu a prodej pozemků mezi Městem Železná Ruda a p. Kotábovou, Krugerovou, Kovářovou.P.Kotábová společně s p.Krugerovou a p. Kovářovou se stane spolumajitelkou p.p.č. 1264/28 o výměře 303 m2 a p.p.č. 1264/15 o výměře 242 m2. Město Železná Ruda se stane vlastníkem p.p.č. 1264/29 o výměře 4 m2 a p.p.č.1264/30 o výměře 24 m2. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude vyrovnán ve výši 60,-Kč/m2.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

 

20,10 hod. odešel p. Kvapil

 

 

27/1059

 ZM odkládá bod: nabídka pro letní kino.

Pro odložení: 7

 

 

27/1060

ZM souhlasí se změnou obecní hranice mezi k.ú. Hojsova Stráž a k.ú. Hamry na Šumavě dle návrhu od Pozemkového úřadu Klatovy č.j. 1230/2003.

Pro:7  

Zodp.: majetkový odbor

 

 

27/1061

ZM schvaluje prodej p.p.č. 554/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch ZO OS KOVO MACHINE TOOL.

ZM schvaluje směnu p.p.č. 416/30 o výměře 2 m2 za p.p.č. 554/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 554/7 o výměře 7 m2 a p.p.č. 554/11 o výměře 4 m2 mezi městem Železná Ruda a p. Topolem.

Pro: 7

Zodp.:majetkový odbor

 

20,25 hod. vrátil se p. Kvapil

 

 

27/1062

ZM souhlasí se zřízením věcného břemene vedení kNN kabelu v p.p.č. 970 v k. ú. Špičák s podmínkou, že umístění rozvodných skříní nebude blíž, než-li 2,5 m od kraje stávající vozovky.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

 

27/1063

ZM odkládá žádost p. Hanzlíkové o umístění reklamního panelu s požadavkem o doplnění vizualizace poutače.

Pro odložení: 8

 

 

27/1064

ZM  neschvaluje zveřejnění záměru prodeje stp.č. 153/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Železná Ruda manž. Nechvátalovým.

Pro neschválení: 8

 

 

27/1065

ZM schvaluje prodej bytu č.2 v č.p. 370 ve prospěch p. Petry Szczyglové , současné nájemnici, za cenu 73 236,-Kč.

Pro:7

Zdržel se : p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

27/1066

ZM schvaluje prodej pozemku č. 543/4 v k.ú. Železná Ruda o výměře 2502 m2 ve prospěch státního podniku Lesy ČR za symbolickou cenu 1,-Kč za účelem vybudování veřejně přístupné komunikace vč. zřízení věcného břemene ve prospěch Města Železná Ruda.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

27/1067

ZM odkládá prodej piana p. Slodičákovi.

Pro odložení : 8

 

20,40 hod. odchází p. Roubal

 

 

27/1068

ZM odkládá žádosti  p. Drahoráda a p. Macha.

Pro odložení: 7

 

 

27/1069

ZM bere na vědomí dopis od společnosti IKON s.r.o., Praha 9, který bude předán k prověření právní kanceláři (víceúčelový sportovní areál v Železné Rudě – zaplacení dlužné částky).

Zodp.: starosta

 

20,42 hod. vrací se p. Roubal

 

20,56 hod. odchází p. Kořán

 

 

27/1070

ZM schvaluje příspěvek města Železná Ruda na narozené dítě ve výši 5 000,-Kč.

Pro:7

Zodp.: ekonomický odbor

 

20,58 hod. vrátil se p. Kořán

 

27/1071

ZM schvaluje sazebník finančních úhrad, dodatek k nařízení obce č. 33/363, příloha č.3 zápisu.

Pro: 8

Zodp.: ekonomický odbor

 

27/1072

ZM bere na vědomí dodatek ke smlouvě se společností Vodospol, příloha č.4 zápisu.

Zodp.: ekonomický odbor

 

27/1073

ZM bere na vědomí plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2009-2018 a ukládá majetkovému a ekonomickému odboru doplnění plánu obnovy.

Zodp.: majetkový a ekonomický odbor

 

27/1074

ZM bere na vědomí návrh na rekonstrukci úpravny vody v Železné Rudě a ukládá majetkovému a ekonomickému odboru přípravu projektu.

Zodp.: majetkový a ekonomický odbor

 

 

27/1075

ZM bere na vědomí žádost p. M. Horsáka o odvolání z funkce náčelníka SLD a jednatele společnosti Služby Města Železná Ruda s.r.o. do 17.5.2009. ZM pověřuje jednatele Služeb města, majetkový odbor a právní zastoupení města k ukončení činnosti jednatele a provedení inventarizace majetku.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor, starosta

 

 

27/1076

ZM schvaluje vydávání parkovacích karet pro období 2009 a 2010 a pověřuje městskou policii, ekonomický odbor a majetkový odbor ke stanovení režimu parkování a úpravě parkovného.

Pro: 8

Zodp.: majetkový a ekonomický odbor

 

27/1077

 ZM schvaluje účast Města Železná Ruda na akcích – Dívka Šumavy, Extréme Day na Samotách a podporu lyžařského závodu o pohár starosty Města Železná Ruda.

Pro: 8

Zodp.: starosta

 

27/1078

ZM zplnomocňuje starostu k uzavření případné nájemní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a ZR City Service na pronájem 4 parkovacích automatů.

Pro: 8

Zodp.: starosta

 

27/1079

ZM si je vědomo, že pohledávky města za ZR City jsou nejstaršího data a tudíž by měly být vyrovnány nejdříve ze všech závazků ZR City.

Jediný společník souhlasí s hrazením zbylých provozních nákladů společnosti a s vyplácením řádné mzdy řediteli společnosti z prostředků společnosti až do doby ukončení pracovně právního vztahu se společností.

Pro: 8

Zodp.: ekonomický odbor

 

27/1080

ZM bere na vědomí zprávy výborů a orgánů obce.

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                            Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                starosta