Sazebník úhrad - parkovací karty

 

S A Z E B N Í K    F I N AN Č N Í CH    Ú H R A D

K  N A Ř Í Z E N Í   M Ě S T A   Ž E L E Z N Á   R U D A

 

schválený na zasedání zastupitelstva města Železná Ruda dne 02.02.2009, jako součást nařízení města Železná Ruda č. 33/363, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území města Železná Ruda

 

Úhrada:        

1)      za stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách

2)      za stání silničního motorového vozidla v centru města osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti

 

Sazby jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

  

Článek 1

Stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách

     

Úhrada vyměřená dle čl. 2 odst. 4 nařízení města Železná Ruda č. 33/363, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území města Železná Ruda

 

Úhrada je vyměřena dle ceny v příslušném parkovacím automatu nebo u provozovatele

  

Článek 2

Stání silničních motorových vozidel v centru města osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti

 

Úhrada vyměřena dle čl. 7 odst. 2 nařízení města Železná Ruda, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území města Železná Ruda.

 

 a) za osobní automobil fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti a má trvalé bydliště v dané zóně centra města, pokud není vozidlo používáno k podnikatelským účelům – firemní vozidlo                                                                                                          0,-- Kč/rok/vozidlo

 

b) za druhý osobní automobil fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti a má trvalé bydliště v dané zóně centra města, pokud není vozidlo používáno k podnikatelským účelům – firemní vozidlo                                                                                                          50,-- Kč/rok/vozidlo

 

c)   za osobní automobil fyzické osoby, s trvalým bydlištěm v dané zóně centra města, která není vlastníkem nemovitosti pokud není vozidlo používáno k podnikatelským účelům – firemní vozidlo                                                                                                          50,-- Kč/rok/vozidlo

 

       d)    za osobní automobil pro podnikatele se sídlem                          

firmy, provozovnou či jinou aktivitou v dané zóně a za osobní

firemní vozidlo občana s trvalým bydlištěm v dané zóně          2 000,-- Kč/rok/vozidlo 

( l vozidlo na firmu – podnikatele)

 

e)   dodávkový automobil o celkové hmotnosti do 3 500 kg           

celkové hmotnosti pro podnikatele se sídlem firmy či provozovnou

v dané zóně (l vozidlo na firmu)                                             3 000,-- Kč/rok/vozidlo 

 

f)    osobní automobil fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti

      v dané zóně (centru města) a která současně nemá místo trvalého

      pobytu ve městě Železná Ruda                                                                       500,-- Kč/rok/vozidlo

 

Dovolují-li to parkovací podmínky a dopravní situace, lze povolit stání pro další vozidlo.