Woods, Meadows, Sights

Die Region Železná Ruda ist ein Bestandteil des Berglandes Železnorudská hornatina, wo die Höhenunterschiede größer als im Gebiet des Böhmerwaldgeländes sind. In ihrer vollen Pracht zeichnet sich hier vor uns das Bergpanorama mit dem Berg Špičák (Spitzberg) und seinem neuen Aussichtsturm, mit dem Berg Jezerní hora (Seeberg 1343 m) und den Karen beider Seen, sowie der Bergrücken Pancíř mit seinen Dominanten Pancíř (Panzer), Můstek (Brückel) und Prenet, der Berg Falkenstein (mit Wasserfällen und Urwald an dessen Hängen) sowie der höchste Gipfel des Böhmerwaldes und Bayerischen Waldes - der Große Arber (Velký Javor, 1456 m).

Unvergesslich – direkt von der Seilbahn auf den Panzer (Pancíř) ist auch der Blick auf den Kunischen Wald (Královský hvozd) mit dem Berg Oster (Ostrý) – einem der schönsten Gipfel der Böhmerwaldes und des Bayerischen Waldes. Bei guter Sichtbarkeit, insbesondere im Herbst und im Winter, sieht man von den Berggipfeln aus die sich am Horizont ganz deutlich zeichnenden Alpenkämme.

Böhmerwald, die verträumte Berglandschaft, die rauschenden Wälder, Nassgallen und Hochmoore – die sog. Böhmerwald filze mit ihrer typischen nordischen Torfmoorvegetation bilden zusammen mit dem benachbarten Bayerischen Wald die größte grüne Insel in Mitteleuropa. Železná Ruda grenzt sowohl an den Nationalpark Böhmerwald (Šumava) – den größten Nationalpark in der Tschechischen Republik, als auch an den deutschen Nationalpark Bayerischer Wald. Einige Gebiete werden der Natur selbst zur Erneuerung überlassen.
The surroundings of Železná Ruda belong to the Železnorudská hornatina hilly region with greater altitude differences than the Šumava plains. You will enjoy the panoramic views of Špičák with the new viewing tower, Jezerní Hora (1,343m) with two glacial cirque lakes, the Pancíř range including the tops of Pancíř, Můstek and Prenet, Falkenstein with waterfalls and primeval forest on its flanks, and the highest mountain of both the Šumava and Bavarian Forest - Grosser Arber (1,456m).

Particularly fine are views of the Royal Forest and the dramatic skyline of Ostrý, one of the most picturesque peaks of the Šumava, from the cableway going to Pancíř. On days of good visibility, usually in spring and autumn, you will see the far-off ranges of the Alps in the south. The Šumava: the melancholy mountainous countryside, humming woods, swamps and highland bogs with typical northern peat flora form, jointly with the neighbouring Bavarian Forest the largest green island in Central Europe.

Železná Ruda is found in the immediate vicinity of the Šumava National Park and the German National Park of Bayerischer Wald. Some areas have been left for the nature to take over and create new wilderness. The overgrown sites of the former mountain villages, meadows and former pasture lands abound in rare plants and flowers.
Železnorudsko je součástí Železnorudské hornatiny, která se vyznačuje většími výškovými rozdíly než např. krajina v oblasti šumavských plání. Rýsují se tu před vámi v plné kráse panoramata hor se Špičákem s novou rozhlednou a Jezerní horou (1343 m) s kary obou jezer, Pancířským hřbetem s dominujícím Pancířem, Můstkem a Prenetem, hřebenem Polomu a Falkensteinem (s vodopády a pralesem na jeho svazích) a nejvyšším vrcholem Šumavy a Bavorského lesa – Grosser Arber (Velkým Javorem, 1456 m).

Nezapomenutelné pohledy např. přímo z lanovky na Pancíř jsou na Královský hvozd s Ostrým, který je jedním z nejhezčích vrcholů celé Šumavy a Bavorského lesa. Za dobré viditelnosti, zejména na podzim a v zimě, vás uchvátí pohled z vrcholů na obzory se zřetelně se rýsujícími hřebeny Alp. Šumava, okolní zadumaná krajina hor, šumící lesy, mokřady a horská vrchoviště – tzv. šumavské slatě s typickou severskou rašelinnou vegetací, vytváří spolu se sousedním Bavorským lesem největší zelený ostrov uprostřed Evropy.

Se Železnou Rudou sousedí jak Národní park Šumava – největší národní park v České republice, tak i německý Nationalpark Bayerischer Wald. Část území obou parků je ponechána přírodě pro vlastní obnovu, vzniká tu takzvaná nová divočina. Převážně lesní krajinu doplňují postupně zarůstající pláně po bývalých vesnicích, horské louky a tzv. šachty – dříve pastviny pro dobytek v Bavorsku, které jsou od jara do podzimu zalité množstvím často velmi vzácných květů.