O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A

O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A   M Ě S T A

Ž E L E Z N Á   R U D A

 


Č. 1/2001,

 kterou se zřizuje Městská policie Železná Ruda

 

 

Zastupitelstvo Města Železná Ruda vydává podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

I.

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Města Železná Ruda se zřizuje Městská policie Železná Ruda.

 

II.

Podrobná úprava činnosti Městské policie Železná Ruda vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a ze zřizovací listiny přijaté usnesením zastupitelstva Železná Ruda č. 12/189 ze dne 26. 6. 2001.

 

III.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecního zájmu, který spočívá v nutnosti zabezpečit veřejný pořádek v obci, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku od počátku hlavní turistické sezóny platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

 

V Železné Rudě dne 28. 6 .2001

 

 

Václav Mach v.r.                                                                                Věra Drahorádová v.r.

místostarosta Města Železná Ruda                                               starostka Města Železná Ruda