USNESENÍ

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání ZM č.20 ze dne 11.4.2005,

 

které se konalo v 17,00 hod. na MěÚ v zasedací místnosti

 

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Složení slibu zastupitele
  3. Kontrola usnesení
  4. Petice
  5. Majetkové záležitosti
  6. Finanční záležitosti
  7. Navýšení pracovního místa
  8. Zprávy výborů
  9. Různé

 

 

20/416

ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, Ing. Bárta.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Zíka.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

20/417

Pan Papež složil slib zastupitele města jako náhradník za odstupujícího p. Toula.

 

 

20/418 – kontrola usnesení

-         19/396 nesplněno – prodej vozu AVIA. Termín do dalšího jednání zastupitelstva.

-         19/401 výbor národnostních menšin  - prověřit podmínky vzniku výboru právním

zástupcem města

-         19/402 Šumavská ulice – petice občanů. ZM bere na vědomí a neschvaluje petici občanů.

 

 

20/419

ZM schvaluje prodej p.p.č. 1177/2  o výměře 446 m2 a stp.p.č. 358 o výměře 27 m2 v k.ú. Hojsova Stráž manželům Landovým za ceny : stavební pozemky 600,-Kč/m2 a ostatní plochy za 60,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.4.2005

 

 

20/420

ZM schvaluje nabídku Policie ČR o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 216/5 – 81m2, p.p.č. 69/65 – 102 m2, stp.č. 670 o výměře 34 m2 v k.ú. Železná Ruda.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: průběžně

 

 

20/421

ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu v uvažované trase nové SLD Špičák-Pancíř dle přiloženého seznamu.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: průběžně

 

 

20/422

ZM schvaluje prodej bytů v č.p. 361 dle přiloženého seznamu vyjma zájemců o byty č. 4 a 6.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: průběžně

 

 

20/423

ZM schvaluje prodej pozemku stp.č. 431 o výměře138m2, p.p.č. 413/14 o výměře 571 m2, p.p.č. 413/15 o výměře 73 m2  v k.ú. Železná Ruda pod rekreačním objektem ZUD

č. evid. 27 za odhadní cenu  579 310,-Kč..

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 30.4.2005

 

 

20/424

ZM schvaluje prodej palivového dřeva za cenu 300,-Kč/m3.

Zodpovídá: p. Suk

Termín: průběžně

 

 

20/425

ZM schvaluje žádost a příspěvek za umístění p. Zeidlerové, p. Nevřalové a p. Meszároše do penzionu pro seniory.

Zodpovídá: správní odbor

Termín: průběžně

 

 

20/426

ZM schvaluje proplacení faktury p. Sládkovi ve výši 654 103,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: ekonom

Termín: 15.4.2005

 

 

 

 

20/427

ZM schvaluje proplacení faktury fi Invest projekt NNC, s.r.o. pro přepracování záměru Modernizace SLD Špičák-Pancíř s ohledem na změnu trasy.

Zodpovídá: ekonom

Termín: 15.4.2005

 

 

20/428

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry manželů Dardovým, Špičák.

Zodpovídá: stavební odbor

Termín: 15.4.2005

 

 

20/429

ZM ukládá stavební komisi prověření PD na udělení výjimky Družstvu Šumava pro vybudování parkovací plochy v k.ú. Špičák.

Zodpovídá: stavební komise

Termín: 30.4.2005

 

 

20/430

ZM schvaluje vytvoření nového pracovního místa u Městského úřadu Železná Ruda.

 

 

20/431

ZM bere na vědomí zprávu z Osadního výboru Špičák .

 

 

20/432

ZM požaduje prověření dokumentů podepsaných p. Dvořákem dle vyjádření p. Šimčíka kontrolním výborem.

Zodpovídá: kontrolní výbor

Termín: 30.4.2005

 

 

20/433

ZM požaduje prověření a výběr nové lokality pro výstavbu bytových domů v Železné Rudě.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 30.5.2005

 

 

20/434

ZM požaduje prověření stavebním odborem stavební úpravy p. Roselové v Hojsově Stráži – viz. místní šetření 15.4.2005.

Zodpovídá: stavební odbor

Termín: 15.4.2005

 

 

 

 

20/435

ZM požaduje prověření plánovaného obchvatu a výstavby benzínové pumpy v lokalitě u viaduktu mezi Železnou Rudou a Špičákem – svolat jednání zúčastněných stran.

Zodpovídá: starosta

Termín: 22.4.2005

 

 

20/436

ZM souhlasí s udělením mimořádné odměny ve výši jednoho měsíčního platu panu starostovi.

Zodpovídá: ekonom

Termín: 30.4.2005

 

 

20/437

ZM neschvaluje umístění pamětní desky k 60.výročí osvobození.

 

 

20/438

ZM požaduje, aby starosta města vyvolat jednání ohledně úklidu a opravy komunikace II. třídy v Hojsově Stráži a na Špičáku.

Zodpovídá: starosta

Termín: 15.4.2005

 

 

20/439

ZM požaduje úklid odpadků v okolí kontejnerů na Špičáku před Jezerkou.

Zodpovídá: správní odbor

Termín: 15.4.2005

 

Ing. Michal Šnebergr                                                    Jiří Vonásek

místostarosta                                                                 starosta