USNESENÍ

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání ZM č. 17 ze dne 25.10.2004, které se

 

konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

PROGRAM:

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola  usnesení
 3. Schválení konečné verze strategie rozvoje Pancíře, Špičáku a zadání výběrového řízení
 4. Změna ÚP, regulační plán, stavební uzávěra
 5. Rada školy
 6. Finanční záležitosti
 7. Majetkové záležitosti
 8. Vyhlášky města
 9. Petice
 10. Zprávy kontrolního a finančního výboru
 11. Ostatní
 12. Diskuse

 

17/339

ZM schvaluje komisi pro usnesení: p. Toul, Ing. Kříž.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu : p. Straka, p. Mach.

ZM jmenuje zapisovatelku : p. Šebelíková.

17/340

ZM schvaluje rozšíření bodů programu o doplnění člena zastupitelstva za odstupujícího p. Fischera – p. Nový Václav – nový člen ZM.

17/341

Kontrola usnesení – průběžně plněno. ZM bere na vědomí.

17/342

ZM souhlasí s podáním žádosti Města Železná Ruda o výjimku vlády k projektům „Modernizace  LD Špičák – Pancíř v rámci rozvoje sportovních a rekreačních areálů“.

                                                                                                Zodp.: starosta

                                                                                                Termín: 5.11.2004

17/343

ZM souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo se společností Valbek, s.r.o., Radyňská 21, Plzeň na vypracování dokumentace pro územní řízení pro akci „Modernizace LD Špičák- Pancíř v rámci rozvoje sportovních a rekreačních areálů“.

                                                                                                  Zodp.: starosta

                                                                                                  Termín: 5.11.2004

17/344

ZM schvaluje vybudování SLD v rámci projektu „Modernizace SLD Špičák – Pancíř v rámci rozvoje sportovních a rekreačních  areálů“. V případě, že bude zajištěno finanční krytí a návratnost, souhlasí ZM, aby v rámci projektu byla SLD nahrazena kabinovou lanovkou.

17/345

ZM souhlasí s vybudováním bobové dráhy v horní polovině Pancíře, sjezdové lyžařské dráhy včetně mostu a přeložky silnice Špičácké sedlo – Horizont, technického zasněžování s vodní nádrží na umělý sníh.

17/346

ZM souhlasí s vypracováním změny ÚP na celém správním území Města Železná Ruda včetně vypsání výběrového řízení na dodavatele územního plánu a s výzvou k občanům, aby své návrhy na změny v jednotlivých lokalitách podali do 31.12.2004.

                                                                                                          Zodp.: starosta

                                                                                       Termín: 19.11.2004 vypsání                                                               výběrového řízení na změnu ÚP

17/347

ZM souhlasí s vypracováním regulačního plánu k.ú. Špičák.

17/348

ZM schvaluje vyhlášení stavební uzávěry pro k.ú. Špičák.

                                                                                                 Zodp.: stavební odbor

                                                                                            Termín: 27.10.2004

17/349

ZM schvaluje tajnou volbu zástupce Města do Rady školy z řad zastupitelů. Členové : MUDr. Bártová, p. Straka, p. Mach – schváleno hlasováním.

17/350

ZM schvaluje zaplacení částky 654 103,- Kč fy Sládek – stavební úpravy býv. I. stupně ZŠ – objekt sauna.

                                                                                                          Zodp.: ekonom

                                                                                                          Termín : 30.10.2004

17/351

ZM schvaluje prodloužení lhůty pro zaplacení nájemného parkoviště Špičák – Kaskády – p. L. Berkovi do konce roku 2004.

                                                                                                           Zodp.: ekonom

                                                                                                           Termín: 31.12.2004

17/352

ZM schvaluje zadání aktualizace projektu veřejného vodovodu Špičák – termín 1. čtvrtletí 2005.

                                                                                                           Zodp.: majetkový odbor

                                                                                                          Termín: 31.3.2005

17/353

ZM zmocňuje starostu pana Jiřího Vonáska k zastupování města na valné hromadě společnosti ZR City Service s.r.o. konané dne 2.11.2004 a dále ke všem úkonům souvisejícím s převodem obchodního podílu ve výši 80% na společnosti ZR City Service s.r.o. ze společnosti Czech Infoline s.r.o. na Město Železná Ruda a ke všem  úkonům souvisejícím se zápisem změn společnosti ZR City Service s.r.o. do obchodního rejstříku zejména k podpisu návrhu na zápis změn společnosti ZR City Service s.r.o. k udělení plné moci k zastupování v řízení o zápisu změn společnosti ZR City Service s.r.o. a ke vzdání se práva odvolání proti usnesení o zápisu změn do obchodního rejstříku.

17/354

ZM revokuje usnesení ZM na ustanovení pana Ing. Drába ve funkci jednatele společnosti ZR City Service s.r.o.

17/355

ZM  schvaluje nového jednatele splečnosti ZR City Service s.r.o. pana Markela.

17/356

ZM schvaluje žádost ČNB s napojením na veřejnou kanalizaci – rekr. objekt Železná Ruda.

 

17/357

 ZM zamítá žádost pana Sekyry na odkoupení pozemku parc. č. 440/2 v k.ú. Špičák.

17/358

ZM schvaluje žádost p. Neužila na prodej pozemku parc.č..413/154, 413/153 v k.ú. Železná Ruda za cenu 100,-Kč/m2 .

                                                                                                Zodp.: majetkový odbor

                                                                                                Termín: 15.11.2004

17/359

ZM schvaluje prodej bytů dle protokolů na odkoupení bytů č. 2 a č. 8 v domě č.p. 366 a bytu č. 11 v domě č.p. 361.

                                                                                                 Zodp.: majetkový odbor

                                                                                                 Termín: 15.11.2004

17/360

ZM schvaluje vyhl. č. 3/2004, 4/2004, 5/2004,6/2004, 7/2004, 8/2004,9/2004 a vyhlášku o stavební uzávěře pro k.ú. Špičák a vyhlášku Městské policie týkající se odtahové služby a vyhlášku o symbolech Města Železná Ruda  a hřbitovní řád.

17/361

ZM bere na vědomí petici občanů k umístění koní v objektu č.p. 138 v Železné Rudě – p. Daridová.

17/362

ZM schvaluje kontrolní výbor ve složení Ing. Kříž, Ing. Kořán, p. Papež a ukládá kontrolnímu výboru zpracování plánu práce na rok 2005.

17/363

ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.

17/364

ZM schvaluje ustanovení Osadního výboru na části obce Železná Ruda – část Špičák.

17/365

a)      ZM bere na vědomí zprávu z jednání Osadního výboru Hojsova Stráž a ukládá majetkovému odboru svolání schůzky s občany Hoj. Stráže  a dodavatelem stavby kanalizace, projektantem a zástupci města a dále schůzku (místní šetření )  ve věci vytékání  dešťových vod z komunikace směrem k bývalé hlásce – termín do tří týdnů.

                                                                                              Zodp.: majetkový odbor

                                                                                              Termín: 15.11.2004

b)      Dále ukládá odboru životního prostředí provést kontrolu údajného uložení eternit. krytiny z domu č.p. 59 Hojsova Stráž nad obecní studnou.

                                                                                               Zodp.: správní odbor

                                                                                               Termín: 29.10.2004

 

17/366

ZM  pověřuje tajemníka MěÚ k prověření možnosti nového přechodu pro chodce na silnici I/27 u objektu Alma.

                                                                                                Zodp.: tajemník

                                                                                                Termín: 5.11.2004

 

17/367

ZM revokuje původní usnesení ZM. Kde byla schválena pouze čtyřsedačka ve spodním úseku Špičák – Hofmanky.

 

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                   Jiří Vonásek

místostarosta                                                                starosta