USNESENÍ

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání ZM č. 16 ze dne 30.08.2004,

 

které se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

 

PŘÍTOMNI :

dle prezenční listiny

 

 

PROGRAM:

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Slib nového zastupitele

4.     Volba předsedy kontrolního výboru

5.     Majetkové záležitosti

6.     Smlouva ČOV Hojsova Stráž

7.     Různé

 

 

16/319

ZM schválilo komisi pro usnesení : p. Toul, Ing. Bárta

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Zíka

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková

 

16/320

ZM schvaluje rozšíření programu o jednání o změně územního plánu Špičák – Hojsova Stráž.

 

16/321

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení – body jsou plněny průběžně.

 

16/322

ZM bere na vědomí slib zastupitele. Zastupitelem na místo p. Chalupského se stává Ing. Milan Kříž.

 

16/323

ZM schvaluje předsedu kontrolního výboru – Ing. Milan Kříž.

 

 

16/324

ZM neschvaluje směnu pozemků dle návrhu p. Svítila (cca 93 m2)

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 26.9.2004

 

16/325

ZM schvaluje podání žádosti na PF o bezúplatný převod pozemků:

-         část pozemku 35/2 v k.ú. Debrník

-         část pozemku 507/4 v k.ú. Železná Ruda

-         p.č. 499/1, 218/1, 496/34 v k.ú. Špičák

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.9.2004

 

16/326

ZM schvaluje leasingovou smlouvu na nákup hasičského vozidla.

Zodp.: ekonom

Termín: 31.10.2004

 

16/327

ZM schvaluje zástavní smlouvu č. 00520311-Z

Zodp.: ekonom

Termín: 10.9.2004

 

16/328

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků č. 00520311

Zodp.: starosta, ekonom

 

16/329

ZM schvaluje přijetí dotace obci na výstavbu ČOV Hojsova Stráž dle smlouvy č. 00520311

Zodp.: starosta

 

16/330

ZM nesouhlasí s  výstavbou obchvatu Železné Rudy a pověřuje starostu města tento názor přednést na jednání 8.9.2004.

Zodp.: starosta

Termín: 8.9.2004

 

16/331

ZM schvaluje prezentaci města Železná Ruda na výstavě HOLIDAY  WORLD v únoru 2005 v Praze v částce 100 000,- Kč.

Zodp.: starosta, předseda komise CR

 

16/332

ZM pověřuje starostu k vypsání veřejné zakázky na zpracování návrhu rozvoje Železnorudska, návrhu a zajištění financování, zpracování projektů pro získání příspěvků z veřejných rozpočtů ,  zpracování stavební dokumentace pro územní a stavební řízení a realizaci staveb.

Zodp.: starosta

 

16/333

ZM schvaluje doplnění komise pro výběrové řízení o předsedy popř. členy kontrolního a finančního výboru.

Zodp.: starosta

Termín: do 6.9.2004

 

16/334

ZM odkládá jednání o změně územního plánu Špičák – Hojsova Stráž až po schválení koncepce rozvoje Železnorudska.

 

16/335

ZM ukládá majetkovému odboru svolat společnou schůzku za účasti : p. Češka, p. Kabátová, Katastrální úřad, Město ve věci věcných břemen na kanalizační sběrače na pozemcích p. Vrbase.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: do 20.9.2004

 

16/336

ZM schvaluje měsíční nájem za prostory sauny v budově býv. 1. stupně ZŠ ve výši od částky 2 000,-Kč po dobu jednoho roku.

Zodp.: starosta

Termín: 10.9.2004

 

16/337

ZM souhlasí  s vyčerpáním částky ve výši 350 000,-Kč z kontokorentu  na doplnění rozvojové studie Železnorudska.

Zodp.: starosta

10.9.2004

 

16/338

ZM schvaluje odměnu starostovi města za 1. pololetí 2004 ve výši jednoho měsíčního platu.

Zodp.: ekonom

Termín: do 12.9.2004

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                               Jiří Vonásek

místostarosta                                                            starosta