Usnesení ZM ze dne 28. 11 2007

USNESENÍ  z veřejného  zasedání  ZM č.14

ze  dne  28.11.2007

 

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ

Čas:                   17,00 hod.

Přítomni :          dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové záležitosti

-         prodej pozemků

-         ostatní prodeje

-         nájmy

  1. Stavební záležitosti

-         vydání opatření obecné povahy – stavební uzávěra

-         vydání zadání změny ÚP č. 6

-         stavební uzávěry

-         smlouva o spolupráci

  1. Finanční záležitosti¨

-         stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání cizinců

-         finanční dar – vítání občánků

-         příspěvek důchodcům

-         rozpočtová změna

-         finanční odměna členům přestupkové komise

  1. Komise výbory

      -     schválení předsedů a členů

       7.  Různé

                  -     plán zimní údržby komunikací 2007/2008

                  -     rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady     

                        (jízdné)

                  -     jednací řád

                  -     ostatní

       8.   Zpráva o činnosti orgánů obce

       9.   Diskuse

     10.   Závěr

 

14/548

ZM schválilo komisi pro usnesení:Ing. Kříž, p. Mach

Pro: 10

ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Horek, p. Roubal

Pro:8

Zdržel se: pp. Markel, Fischer

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

Ing. Kříž se dostavil na ZM.

 

14/549

ZM schválilo program ZM.

Pro: 10

Zdržel se: p. Rodig

P. Papež se dostavil na ZM.

P. Drahorádová se dostavila na ZM.

 

14/550

Kontrola usnesení – provedl starosta.Navrhuje revokaci usn.č. 13/520.

 

14/551

ZM schvaluje prodej stavební buňky Kynologickému klubu za 1,-Kč.

Pro:13

 

14/552

ZM schvaluje uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0001640/4 s ČEZ Distribuce, a.s.

Pro:12

Zdržel se : Ing. Kořán

 

14/553

ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a p. Šmídem, bytem Hojsova Stráž 146, na pronájem části pozemku, na němž se nachází el. Pilířek v majetku Města Železná Ruda.

Pro: 13

 

14/554

ZM schvaluje prodej bytu č.9 v č.p. 367 p. Zdeňku Sukovi za cenu 117 167,-Kč.

Pro: 13

 

14/555

ZM schvaluje směnu části p.p.č. 63/1, 63/2 o celkové výměře 78 m2, k.ú. Železná Ruda, (majetek firmy Efisan) za část p.p.č. 66/10 o výměře 63 m2 (majetek Města Železná Ruda), bez dalších finančních nároků.

Pro: 13

 

14/556

ZM schvaluje prodej p.p.č. 1202/8 , k.ú. Hojsova Stráž,o výměře 1 397 m2 manželům Marii a Jiřímu Pscheidtovým za cenu 600,-Kč/m2  s předkupním právem Města Železná Ruda v případě dalšího prodeje.

Pro: 13

 

14/557

ZM schvaluje prodej p.p.č.1202/9 , k.ú. Hojsova Stráž, o výměře 1 770 m2 p. Ing. Michalu Pscheidtovi za cenu 600,-Kč/m2 s předkupním právem Města Železná Ruda v případě dalšího prodeje.

Pro:13

 

14/558

ZM schvaluje prodej p.p.č. 1202/6, k.ú. Hojsova Stráž, o výměře 200 m2 p. Rodigovi za cenu 60,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě výstavby na tomto pozemku bude doplacena cena za stavební pozemek.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Rodig, Papež, Kříž

 

14/559

ZM schvaluje prodej p.p.č. 386/30, k.ú. Železná Ruda, o výměře 621 m2 manželům Hanzlíkovým za cenu 70,-Kč/m2, s podmínkou, že v případě výstavby bude cena doplacena do výše jako za stavební parcelu.

Pro:12

Zdržel se : p. Papež

 

14/560

ZM schvaluje záměr prodat část p.p.č. 386/6 v k.ú. Železná Ruda p. Karlu Matějkovi.

Pro: 13

 

14/561

ZM schvaluje prodej p.p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda , za cenu 1 100,-Kč/m2, p. Filipu Brožovi s podmínkou případného dalšího prodeje předkupní právo Města Železná Ruda.

Pro: 13

 

14/562

ZM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Ministerstvem vnitra ČR na odkoupení podílu MV v nemovitostech ul. U Řezné č.p. 368, 372, 373.

Pro: 13

 

14/563

ZM schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene spočívající v přidělení  nájemníků do vybraných bytů v č.p. 368, 372, 373 mezi Městem Železná Ruda, manželi Tišlovými, Ministerstvem vnitra.

Pro: 13

 

14/564

ZM schvaluje revokaci usnesení č.13/520 ze dne 1.10.2007.

Pro: 9

Zdržel se : pp. Markel, Mach, Zíka, Rodig

 

14/565

ZM schvaluje navýšení nájemného v bytech města o 15%.

Pro: 7

Proti:pp. Fischer, Markel, Zíka, Mach, Rodig

Zdržel se : p. Roubal

 

14/566

ZM  schvaluje zadání změny sídelního útvaru Železná Ruda územního plánu č.6

Pro: 13

 

14/567

ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2007.

Pro: 10

Zdržel se : pp. Zíka, Mach, Rodig

 

14/568

ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 2/2007.

Pro: 13

 

14/569

ZM  vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 3/2007.

Pro: 13

 

14/570

ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007.

Pro: 13

 

14/571

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Jan Berger, Klatovy – vybudování  inž. sítí pro p.č. 217/15,217/32,217/33,217/34 k.ú. Špičák. Dotčené pozemky: 217/14,22,23,24,25,26,15,34,33,32,31,30,29.

Pro: 12

Zdržel se : p. Drahorádová

 

14/572

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Miroslav a Petra Menclovi, Plzeň – realizace stavebních úprav a nástavby stávajícího penzionu Jezerka, umístěné na st.p.č. 140 v k.ú. Špičák.

Pro: 13

 

14/573

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Vladimír Kasík, Tachov – výstavba RD – změna stavby před dokončením na p.č. 413/123 v k.ú. Železná Ruda, lokalita Samoty.

Pro: 12

Zdržel se: p. Papež

 

14/574

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Miroslav Ingeduld, Špičák – výstavba přístřešku umístěného na p.p.č. 1/1 v k.ú. Špičák.

Pro: 13

 

14/575

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Blanka Nolčová, Starý Plzenec – výstavba vrtané studny u chaty č.e. 34 a změna

dočasného užívání chaty č.e. 34 v k.ú. Špičák na trvalé užívání stavby.

Pro: 12

Zdržel se : p. Drahorádová

 

14/576

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Josef Bělobrádek, Alžbětín – přístavba prodejny na st.p.č. 122 v k.ú. Špičák s podmínkou uzavření smlouvy o vzhledu budovy, vystavené zboží nebude na objektu ani před objektem.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Mach, Rodig

P. Rodig odešel z jednání ZM.

 

14/577

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Jan Štípek, Plzeň – rozšíření již udělené výjimky za stavební uzávěry o jedno podzemní podlaží, č.p.379, umístěné st.p.č. 208, k.ú. Železná Ruda.

Pro: 9

Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Drahorádová

 

14/578

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

ZKD Sušice – umístění reklamní tabule na sloupu VO.

Pro: 9

Zdržel se : pp. Roubal, Kořán, Kvapil

P. Rodig se vrátil na jednání ZM.

P. Kvapil odešel z jednání ZM.

 

14/579

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

ARC – H Hradec Králové, stavba:- lanové centrum Železná Ruda

                                                       - výměna lyž vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu

Pro: 12

P. Kvapil se vrátil na jednání ZM.

 

14/580

ZM souhlasí a akcí – výměna lyžařského vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu.

Pro: 13

 

14/581

ZM  nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Jaroslav a Milada Kortanovi, Plzeň –změna užívání dočasné stavby garáže p.č. 396/12 v k.ú. Železná Ruda na trvalou.

Pro povolení: 0

Proti: 4

Zdržel se : pp. Fischer, Drahorádová, Šnebergr, Mach, Rodig, Markel, Zíka, Kořán, Kvapil

 

14/582

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Petr Pejsar, Plzeň – výstavba vrtané studny na p.p.č. 75/14 v k.ú. Špičák.

Pro: 12

Zdržel se: p. Drahorádová

 

14/583

ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

EuroNova East. S.r.o., Bratislava – výstavba billboardu na p.p.č. 385/5 v k.ú. Železná Ruda.

Pro povolení: 4

Proti: pp. Rodig, Roubal, Drahorádová

Zdržel se : pp. Zíka, Šnebergr, Kříž, Horek, Kvapil, Kořán

 

14/587

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Vladimír Kasík, Tachov – výstavba RD – změna stavby před dokončením na p.č. 413/123 v k.ú. Železná Ruda v lokalitě Samoty dle dokumentace doručené 21.8.2007.

Pro:11

Zdržel se: Rodig, Drahorádová

 

14/588

ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Madruzzo s.r.o., Mariánské Lázně – rekonstrukce a přístavba domu č.p. 246 v k.ú. Železná Ruda na aprtmánový dům – Alba Hořovice.

Pro povolení: 0

Proti: 9

Zdržel se: pp. Šnebergr, Drahorádová, Fischer, Horek

 

14/589

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Zdeněk Javorský, Plzeň – výstavba rodinných domů na p.č. 337/5,14,15,16 v k.ú. Špičák.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Rodig, Drahorádová, Kvapil, Kořán

 

14/590

Akce –Špičák Kořán p.č. 505/1 kNN, el. připojení budoucího objektu od projektanta Contact elekro-Vítovec, Klatovy.

ZM souhlasí s akcí  s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 12

Zdržel se: Ing. Kořán

 

14/591

Akce – Železná Ruda, 6b.j. – kNN, el. Připojení budoucího objektu od projektanta Contact elektro – Vítovec, Klatovy.

ZM souhlasí s akcí s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 13

 

14/592

Akce – Železná Ruda, Sládek – kNN, el. připojení budoucího objektu od projektanta Contact elektro – Vítovec, Klatovy.

ZM souhlasí s akcí s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 13

 

14/593

Akce – Špičák, p. Pejsar, kat.č. 75/14 – kNN, el. Připojení budoucího objektu od projektanta Ing. Miroslava Steinera, Klatovy.

ZM souhlasí  s akcí i se vstupem na pozemky s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 13

 

14/594

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Alžbětín ORI přeložka NN, přeložka elektrické rozpojovací skříně osazené na místě budoucího vjezdu do areálu, od projektanta Ing. Zdeňka Furbachera, Klatovy, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 13

 

14/595

Akce – Železná Ruda, kat.č. 577 Rentlive – trafostanice – kNN, el. Připojení objektu Skalka od projektanra Ing. Zdeňka Furbachera, Klatovy.

ZM souhlasí s akcí dle žádosti ze dne 14.11.2007 s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.

Pro: 12

Zdržel se : p. Roubal

 

14/596

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Vladimír Jirka, Železná Ruda – změna užívání v části stávajícího skladu a internetové kavárny na přípravnu pizzy.

Pro: 13

 

14/597

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Manž. Petrů, Úlice  - výměna poškozeného krovu a střešní krytiny na RD v Pancířské ulici 203 v Železné Rudě, s podmínkou zachování tvaru a rozměrů původní střechy..

Pro: 13

 

14/598

ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Jakub Kasl, Tomáš Kasl, Lubomír Rosík, Antonín Šafář – změna užívání prodejny v objektu Klatovská v č.p. 135 na bar-herna.

Pro povolení: 0

Proti:8

Zdržel se: pp. Markel, Šnebergr, Rodig, Kříž, Horek

 

14/599

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Manž. Hrstkovi, Železná Ruda – stavební úpravy, zateplení objektu a přístavba 1. a 2. NP domu č.p. 297 na st.p.č. 345 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 10

Zdržel se:pp. Rodig, Papež, Drahorádová

 

14/600

Manž. Kresovi, Plzeň – žádost o vyjádření se k plánované koupi pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Špičák o výměře 29 m2 od PF ČR.

ZM nesouhlasí s prodejem z hlediska plánované místní komunikace (ÚP změna č.5) v těsné blízkosti tohoto pozemku.

Pro koupi:0

Proti: 13

 

14/601

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Josef Mižigar, Plzeň – umístění reklamního poutače o průměru 1,5m na budovu Klostermannovo nám. 296, k.ú. Železná Ruda s podmínkou, že reklama bude vyrobena ze dřeva, nebude svítit, může být pouze nasvícena neblikajícím světlem.

Pro: 9

Proti: pp. Drahorádová,Roubal

Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán

 

14/602

ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Benzina, s.r.o. Praha 7 – rekolaudace ve stávající restauraci v objektu čerpací stanice Benzina, Javorská 388, Železná Ruda na restauraci – hernu.

Pro výjimku: 0

Proti: 10

Zdržel se :pp. Drahorádová, Kvapil, Roubal

Ing. Šnebergr odešel z jednání ZM.

P. Mach odešel z jednání ZM.

 

14/603

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Jaroslav Urban, Říčany u Prahy – vestavba Fitness ve stávajícím sklepě hotelu Stella, Špičák 91.

Pro: 10

Zdržel se : Ing. Kořán

Ing. Šnebergr se vrátil na jednání ZM.

P. Mach se vrátil na jednání ZM.

 

14/604

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Miroslav Sládek, Tlučná – prodejna potravin v ul. 1. máje, Železná Ruda dle dokumentace ke stavebnímu povolení ze srpna 2007 s podmínkou, sepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.

Pro: pp. Kříž, Markel, Horek, Zíka, Kvapil, Kořán,Drahorádová, Roubal

Proti: pp. Fischer, Papež

Zdržel se : pp. Rodig, Mach, Šnebergr

 

14/605

ZM souhlasí s PD „Vodovod pod vodojemem“ společnosti Vodospol s.r.o.

Pro: 11

Zdržel se : pp. Kvapil, Mach

 

14/606

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Stafin s.r.o., Plzeň – stavební úpravy části objektu „Ubytovna Prenet na Šumavě“ v k.ú. Hojsova Stráž  s podmínkou podepsání smlouvy dle pravidel byt. výstavby.

Pro: 13

 

14/607

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Manž. Blažíčkovi, Plzeň – stavební úpravy stávající chaty č.e. 2 na p.č. 291 v k.ú. Špičák ( rekonstrukce objektu, vrtaná studna, kanalizační přípojka, přeložka vedení NN ).

Pro: 12

Zdržel se: p. Rodig

 

14/608

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Libor Kadlec, Tajanov (EGF s.r.o., Sušice) – stavba multifunkčního společenského objektu „Železný potok“ na p.č. 795/2 v k.ú. Železná Ruda  s podmínkou podepsání smlouvy dle pravidel byt. výstavby a vnějším vzhledu budov.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Mach, Rodig, Kořán, Kvapil, Markel

 

14/609

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Manž. Hanzlíkovi, Železná Ruda – změna stavby před dokončením RD na p.p.č. 396/2,3 v k.ú. Železná Ruda.

 Pro: 13

 

14/610

 ZM souhlasí s PD rekonstrukce a dostavba VZ Rixi – přípojka VN pro Vojenské lázeňské a rekreační zařízení, Praha.

Pro: 13

 

14/611

ZM souhlasí s PD rekonstrukce a dostavba VZ RIXI – připojení na kanalizační řad.

Pro:13

 

14/612

ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:

Natural Mystic, Plzeň – nová varianta udělené výjimky objektu Villa Karla č.p. 92 v k.ú. Špičák s podmínkou podepsání smlouvy s AK dle pravidel byt. výstavby.

Pro: 10

Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Roubal

 

14/613

Efisan s.r.o., Tlučná – změna užívání stavby budovy č.p.35 v k.ú. Železná Ruda z účelu rekreačního ubytování na bytový dům.ZM rozhodlo o odložení a vyvolání jednání.

Návrh na hlasování : odložit a vyvolat jednání

Pro: 10

Zdržel se : pp. Drahorádová, Šnebergr, Kořán

P. Markel odchází z jednání ZM.

 

14/614

ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Lesy ČR ve vztahu k mostu.

Pro: 12

 

14/615

ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Železná Ruda, p. Hanzlík – kabel VN a NN, el. připojení objektu od projektanta Ing. M. Steinera, Klatovy.

Pro: 12

P.Markel se vrátil z jednání ZM.

p. Drahorádová odešla z jednání ZM.

 

14/616

ZM schvaluje výši úplaty za předškolní vzdělávání cizinců – 2 200,-Kč/měsíc/žáka.

Pro: 11

Zdržel se : p. Rodig

 

14/617

ZM schvaluje odměny členům přestupkové komise dle přílohy.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Markel, Mach , Rodig

P. Zíka odešel z jednání ZM.

 

14/618

ZM schvaluje výši příspěvku pro občánka v rámci vítání občánků - 1 000,-Kč/občánka.

Pro:7

Zdržel se : Rodig, Mach , Markel, Fischer

P. Zíka se vrátil na jednání ZM.

P. Rodig a p. Markel odešli z jednání ZM.

 

14/619

ZM schvaluje příspěvek důchodcům ve formě poukázky na léky(medikamenty) ve výši 350,-Kč/důchodce, kteří dovršili 62 let v r. 2007.

Pro: 10

Ing. Kořán odešel z jednání ZM.

 

14/620

ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2007 dle návrhu úprav  RO č.7 k 26.11.2007, viz. příloha.

Pro: 9

Ing. Kořán se vrátil na jednání ZM.

 

14/621

ZM schvaluje předsedu sociální komise p. Moranovou a členy: pp. Antošová, Hájková, Hachová, Richterová.

Pro: 10

 

14/622

ZM schvaluje předsedu kulturní komise p. Myškovou a členy: pp.Schonová, Loffelmannová, kříž, Chabr, Najmanová, Fencl.

Pro: 10

 

14/623

ZM schvaluje předsedu kontrolního výboru p. Drahorádovou.

Pro: 10

 

14/624

ZM schvaluje plán zimní údržby na rok 2007/2008, viz. příloha.

Pro: 10

 

14/625

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – Služby Města s.r.o.

ZM schvaluje výsledovku za 3.čtvrtletí 2007, viz. příloha.

Pro: 10

 

14/626

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – Služby Města s.r.o.

ZM schvaluje ceny jízdného na SLD a vleku Pancíř, dle přílohy, s tím, že hranice věku snížení ceny bude posunuta na 15 let věku.

Pro: 10

 

14/627

ZM schvaluje čtvrtletní odměnu jednateli p. Pospíšilovi.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Papež, Kvapil, Kořán.

 

Ing. Milan Kříž                                               Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                   starosta