Usnesení ZM č. 12 ze dne 27. 8. 2007

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 12


 


ze  dne  27.08.2007


 


 


 


Místo konání: zasedací místnost MěÚ


Čas:                    17,00 hod.


Přítomni:         dle prezenční listiny


 


 


Program:


         
  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

  2.     
  3. Kontrola usnesení

  4.     
  5. Majetkové záležitosti:


      - prodej pozemků


            - smlouvy


            - TEDOM – kogenerační jednotky     


- ostatní majetkové úkony (byty, nebyt. prostory, …)


      4.   Ekonomické záležitosti


           - smlouva Vodospol s.r.o.


           - pověření řízením ekonomického odboru


           - stanovení inventarizačních komisí


- rozpočet


- vymáhání pohledávek


      5.   Stavební uzávěry


           - územní opatření o stavební uzávěře


6.        Územní plán


- vyhlášení změny č. 7


            - schválení zadání regulačního plánu Špičák


-  dodatek č.1 ke smlouvě s AVE Architekt a.s. – reg. plán Špičák


-  smlouva na změnu ÚP č. 6


-  smlouva na projekt cyklostezka Špičák-Alžbětín


      7.   Různé


- kamerový systém Železná Ruda


- sociální služby


- rozdělení kompetencí v době neobsazení funkce tajemníka MěÚ


- ostatní


      8.   Zpráva o činnosti orgánů obce


      9.   Diskuse     10.  Závěr 


12/465


ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Drahorádová.


Pro: 9


Zdržel se : p. Drahorádová


 


ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Papež, Horek.


Pro: 8


Zdržel se :pp. Papež, Horek.


 


 


ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.


 


 


17,53 p. Fischer odešel z jednání ZM.


17,55 Ing. Kořán se dostavil na ZM.


 


12/466


ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.


 


18,00 p. Fischer se vrátil na ZM.


 


 


12/467


Smlouva o sociálních službách.


 ZM schvaluje smlouvu o zajištění sociálních služeb za paušální částku ve výši 120,-Kč/rok (viz. příloha č. 1).


Pro: 10


Zdržel se : p. Drahorádová


Zodp.: starosta, správní odbor


Termín: 30.9.2007


 


18,15 p. Papež odešel ze ZM.


 


 


12/468


ZM souhlasí s přidělením volného bytu paní Stanislavě Vaščurové v č.p. 26.


Pro: 10


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/469


ZM souhlasí s přidělením volného bytu v č.p. 372 paní Jaroslavě Kroupové.


Pro: 10


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/470


ZM souhlasí s přidělením volného bytu panu Romanu Giňovi v č.p. 6.


Pro: 9


Zdržel se : p. Drahorádová


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


18,20 p. Papež se vrátil na ZM.


 


12/471


ZM souhlasí s umístěním kogeneračních jednotek v tepelných zařízeních s podmínkou, že v souvislosti s nákupem těchto zařízení nedojde k navýšení ceny za teplo a nebude ovlivněna délka platné nájemní smlouvy, ani termín výběrového řízení po ukončení této smlouvy.


Pro: 11


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 15.10.2007


 


 


12/472


ZM souhlasí s prodejem p.č. 190/1,4,5 v k.ú. Železná Ruda jako celek s tím, že zde nebude postaven bytový dům.


Pro: 11


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/473


ZM doporučuje vytvořit novou smlouvu na pronájmy nebytových prostor s úpravou pro placení záloh na služby.


ZM schvaluje snížení nájmu p. Rubášové za nebytové prostory o 20%.


Pro: 11


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


18,30 Ing. Horek odešel ze ZM.


 


12/474


ZM souhlasí s prodejem p.p.č. 1752/1 v k.ú. Hojsova Stráž za cenu obvyklou 600,-Kč/m2.


Pro:8


Zdržel se: pp. Rodig, Drahorádová


Zodp.: majektový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/475


ZM souhlasí se zřízením věcného břemene na uložení inž. sítí do pozemku ve vlastnictví Města Železná Ruda ve prospěch p. Markvarta.


Pro: 9


Zdržel se: p. Drahorádová


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


18,39 Ing. Horek se vrátil na ZM.


 


 


 


 


12/476


ZM pověřuje majetkový odbor, právní zastoupení města a stavební výbor k vyřešení smlouvy s p. Čelikovským po předložení grafické části.


Pro: 11


Zodp.: majetkový odbor, starosta


Termín: 31.10.2007


 


 


12/477


ZM souhlasí s vytvořením trojstranné smlouvy mezi p. Štípkem, ZR City Servis s.r.o. a Městem Železná Ruda na pronájem parkovacích míst.


Pro: 10


Zdržel se : Mgr. Kvapil


Zodp.: majetkový odbor, ZR CITY


Termín:31.10.2007


 


18,49 p. Rodig odchází ze ZM.


 


 


12/478


ZM souhlasí se směnou pozemků mezi Městem Železná Ruda a společností Efisan s.r.o.


Pro: 10


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/479


ZM souhlasí s prodejem pozemku č.10/29 v k.ú. Železná Ruda za cenu obvyklou pro nestavební pozemek s tím, že v případě změny na stavební pozemek bude městu doplacena částka za stavební pozemek ve výši 1 300,-Kč/m2.


Pro: 10


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


18,55 p. Rodig se vrátil


 


19,00 p. Drahorádová odešla ze ZM.


 


 


12/480


ZM vyzve zúčastněné podnikatele k jednání o pozemcích p.p.č. 396/2 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 9


Zdržel se: Ing. Kříž


Zodpovídá: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


19,05 p. Drahorádová se vrátila na ZM.


 


 


 


12/481


ZM souhlasí s prodejem pozemku č. 440/54 v k.ú. Špičák o výměře 76 m2 panu Sekyrovi za cenu 70,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě změny pozemku na stavební bude městu doplacena částka na cenu 2 000,-Kč/m2.


Pro:9


Zdržel se: pp.  Rodig, Drahorádová


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/482


ZM souhlasí s dodatkem smlouvy, který upravuje prodloužení termínu lhůty k dokončení stavby ČOV Hojsova Stráž do 12/2007.


Pro: 11


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007-08-29


 


12/483


ZM schvaluje pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda č.7 převážně zaměřené na sport a rekreační areály a infrastrukturu pro cestovní ruch.


Pro:11


Zodp.: starosta, odbor výstavby


Termín: 31.10.2007


 


 


12/484


ZM schvaluje zadání regulačního plánu obce Železná Ruda, části Špičák.


Pro : 11


Zodp.: odbor výstavby


Termín: 31.10.2007


 


 


12/485


ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/05, viz. příloha č.2.


Pro: 11


Zodp.: starosta


Termín: 15.10.2007


 


 


12/486


ZM schvaluje smlouvu na změnu ÚP č.6 se společností AVE Architekt a.s., viz. příloha č. 3.


Pro: 10


Zdržel se: p. Rodig


Zodp.: starosta


Termín: 15.10.2007


 


 


 


 


 


12/487


ZM schvaluje smlouvu na projektovou dokumentaci na cyklostezku Špičák-Alžbětín , viz. příloha č. 4 , s firmou AVE Architekt a.s.


Pro: 11


Zodp.: starosta


Termín: 15.10.2007


 


 


12/488


ZM pověřuje odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Špičák.


Pro: 11


Zodp.: odbor výstavby


Termín: 15.10.2007


 


 


12/489


ZM pověřuje odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Železná Ruda.


Pro: 11


Zodp.: odbor výstavby


Termín: 15.10.2007


 


12/490


ZM pověřuje odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Alžbětín.


Pro : 11


Zodp.: odbor výstavby


Termín: 15.10.2007


 


 


12/491


ZM pověřuje odbor výstavby ke zpracování návrhu opatření obecné povahy, územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Hojsova Stráž.


Pro: 11


Zodp.: odbor výstavby


Termín: 15.10.2007


 


 


12/492


ZM souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení pro regulační plány.


Pro: 11


Zodp.: místostarosta


Termín: 15.10.2007


 


20,00 Ing. Horek odešel ze ZM


 


 


 


 


12/493


ZM souhlasí se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků s firmou Vodospol s.r.o. a Městem Železná Ruda.


Pro: 7


Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Mach


Zodp.: starosta, ekonomický odbor


Termín: 15.10.2007


 


20,08 Ing. Horek se vrátil na ZM.


 


12/494


ZM pověřuje majetkový odbor, ekonomický odbor a právní zastoupení města, aby posoudili nájemní smlouvy vzhledem k vymahatelnosti nájemného a poplatků za služby.


Pro: 10


Proti: p. Markel


Zodp.: majetkový odbor, ekonomický odbor


Termín: 15.10.2007


 


20,15 přestávka


 


20,25 pokračování ZM


 


pp. Papež, Markel, Mach, Rodig se nevrátili na ZM.


 


12/495


ZM souhlasí s použitím peněžních prostředků složených na účtu na opravu kostela k jejich stanovenému účelu.


Pro: 7


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


20,30 pp. Papež a Markel se vrátili na ZM.


 


 


12/496


ZM stanovuje hlavní inventarizační a likvidační komise dle přílohy a dílčí inventarizační komise dle přílohy.


Pro:8


Zdržel se: p. Markel


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


12/497


ZM bere na vědomí petici občanů proti plánované výstavbě tzv. rekreačních bytů v katastru obcí Železná Ruda, Špičák, Hojsova Stráž.


Zodp.: starosta


Termín: 31.10.2007


 


20,35 p. Roubal se dostavil na ZM


 


20,38 pp. Rodig a Mach se vrátili na ZM.


 


 


12/498


Studie stavebních úprav a nástavby penzionu Jezerka v k.ú. Špičák – M. a P. Menclovi, Plzeň.


ZM souhlasí se záměrem provozu penzionu  s podmínkou, že rozsah stavebních úprav a nástavby bude odsouhlasen zpracovatelem regulačního plánu společností AVE Architekt a zároveň budou vyřešena parkovací místa k objektu.


Pro: 10


Proti: Ing. Kořán


Zdržel se : Mgr. Kvapil


Zodp.: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


 


 


12/499


Projektová dokumentace ke stavbě garáží s 5 b.j. na p.č. 367, 368, 718/3 v k.ú. Hojsova Stráž (areál Sruby)- Lesní stavby s.r.o. Nýrsko.


ZM souhlasí se stavbou za podmínky, že bude uzavřena smlouva dle pravidel bytové výstavby i na objekty v areálu Sruby již postavené.


Pro: 11


Zdržel se : p. Rodig


Zodp.: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


12/500


Projektová dokumentace: Skalka – Železná Ruda, přestavba a přístavba – 75 b.j. – Torion, s.r.o., Plzeň.


ZM souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace.


Pro: 11


Zdržel se : p. Rodig


Zodp.: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


12/501


Žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru č.p. 379 v k.ú. Železná Ruda – M. Toul, Hojsova Stráž.


ZM souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru – novostavba bytového domu s restaurací.


Pro: 8


Zdržel se: pp. Kořán, Kvapil, Fischer, Drahorádová


Zodp.: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


 


 


 


 


 


12/502


Žádost o souhlas s akcí a vstupem na pozemky města : Špičák, silnice – přeložka NN, I. a II. etapa – M. Vacovský, Klatovy.


ZM souhlasí s akcí i se vstupem na pozemky s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.


Pro:12


Zodp.: majetkový odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


12/503


Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení : Přeložka sil. II/190 Železná Ruda – Špičák“ – Pontex s.r.o., Plzeň.


ZM souhlasí s akcí, ale nesouhlasí s oddělením souběžných komunikací CITY BLOKY – nahradit jiným řešením, např. křovinnou zelení.


Pro: 12


Zodp.: místostarosta


Termín: 31.10.2007


 


 


 


12/504


Žádost p. M. Toula, Honsova Stráž 168 o vyjádření k existenci podzemních inž. sítí a souhlas majitele dotčených parcel č. 407/3,407/5,407/26 v k.ú. Železná Ruda, na podzemní kabelovou elektropřípojku – „Salaš“.


ZM souhlasí s akcí i se vstupem a uložením kabelu na pozemky s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.


Pro: 11


Zdržel se: p. Rodig


Zodp.: majektový odbor


Termín: 31.10.2007


 


12/505


ZM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2006 takto:


60% rezervní fond


40% fond odměn


Viz. příloha č.6


Pro:10


Zdržel se: pp. Markel, Rodig


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


 


 


 


 


 


 


 


12/506


ZM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Služeb Města Železná Ruda s.r.o. za rok 2006 takto: 100% fond investičního rozvoje, a ZM souhlasí s opravou vypořádání Služeb Města Železná Ruda s.r.o. s Městem Železná Ruda za rok 2006. Oprava : 982.518,34 Kč vč. DPH.


Viz. příloha č.6


Pro: 12


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


12/507


ZM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZR City s.r.o. za rok 2006 takto:


100% umazání nerozděleného zisku z minulých let.


Viz. příloha č. 6


Pro: 11


Zdržel se : p. Markel


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


12/508


ZM souhlasí s dodatkem č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury mezi Vodospolem s.r.o. a Městem Železná Ruda jehož součástí je minimální výše vodného 17,98 Kč/m3 a stočného 19,38 Kč/m3 na rok 2008.Viz. příloha č.7.


Pro:7


Proti: pp. Fischer, Mach, Markel, Rodig


Zdržel se : p. Papež


Zodp.: ekonomický odbor, starosta


Termín: 31.10.2007


 


12/509


ZM schvaluje p. Kvapila jako zaměstnance ekonomického odboru, aby vykonával ekonomickou činnost.


Pro:11


Zdržel se : p. Kvapil


Zodp.: starosta


Termín: 31.10.2007


 


 


12/510


ZM schvaluje prodloužení veřejného zasedání o 15 min.


Pro: 10


Zdržel se: pp. Kořán, Rodig


 


 


 


 


 


 


 


 


12/511


ZM schvaluje firmu Investtel jako dodavatele kamerového systému Železná Ruda.


Pro: 7


Proti: pp. Roubal, Papež, Kvapil, Kořán


Zdržel se: p. Drahorádová


Zodp.: starosta


Termín: 31.10.2007


 


12/512


ZM schvaluje hlasování o tom, že bude hlasováno o jmenování ředitele školy p. Drahoráda.


Pro: 9


Zdržel se : pp. Drahorádová, Roubal, Fischer


 


 


12/513


ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.


 


 


pp. Roubal, Fischer, Markel, Rodig odcházejí ze ZM – 22,20 hod.


 


 


12/514


ZM schvaluje navrhované změny v rozpočtu, viz. příloha č.8.


Pro:8


Zodp.: ekonomický odbor


Termín: 31.10.2007


 


 


 


 


Ing. Milan Kříž                                            Ing. Michal Šnebergr


místostarosta                                                starosta