Usnesení z veřejného zasedání MZ č.22

USNESENÍ 

z veřejného zasedání ZM č.22 ze dne 28.6.2005,
které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Finanční záležitosti
  4. Majetkové záležitosti
  5. Schválení partnerství – Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
  6. Zprávy výborů
  7. Různé

___________________________________________________________________________

 

22/459

ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, p. Markel

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p.Růžička, Ing. Bárta

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Suková

 

 

22/460

kontrola usnesení: nebyl splněn bod 19/396 – Prodej vozu AVIE.

 

22/461

ZM souhlasí se zařazením návrhu p. Macha do programu.

 

 

22/462

ZM souhlasí, aby Ing. Šnebergr spolupracoval s Ing. Vybíralovou na vydávání pozemků pd PF ČR pro Město.

 

 

22/463

ZM schvaluje jako stavební dozor fi. INGEM – p. Aubrech – na stavbě kanalizace  v Hojsově Stráži; stavební dozor na ČOV Železná Ruda až po výběrovém řízení na zhotovitele.

 

 

22/464

ZM schvaluje zrušení výběrového řízení na zpracovatele změny územního plánu SÚ Železná Ruda.

Zodpovídá: starosta

Termín: 4.7.2005

 

22/465

ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 52/80, 52/81, 52/82, 52/79, 52/87, 52/145 v k.ú. Alžbětín firmě JAMI – JUST s.r.o., Plzeň za cenu 300,- Kč za m2 s podmínkou předkupního práva Městu Železná Ruda v případě dalšího prodeje.

Zodpovídá: Frenzl

Termín: 31.7.2005

 

 

22/466

ZM schvaluje prodeju kompresoru p. Pešlovi, za 50,- Kč.

Zodpovídá: Formanová

Termín: 31.7.2005

 

 

22/467

ZM schvaluje prodej hasičského vozu AVIE SDH Železná Ruda za 1,- Kč.

Zodpovídá: Formanová

Termín: 31.7.2005

 

 

22/468

ZM schvaluje dodatek ke smlouvě p. Miroslavu Sládkovi, a to tak, že lhůta k realizaci výstavby bude činit 2 roky od vyklizení bytů v domě čp. 153 a nejpozději bude nová výstavba realizována do 31.12.2009 a to vše za podmínky současného prodloužení věcného předkupního práva ve prospěch Města Železná Ruda do 31.12.2010.

Zodpovídá: Frenzl

Termín: 31.7.2005

 

 

22/469

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 219/12, 219/17,  za kupní cenu 70,- Kč za m2 a stp. 634/1, stp. 634/3 za kupní cenu 1300,- Kč m2 p. Bohdance Markové, Vlastě Vachovcové a manželům Pavlovi a Anně Strolených, a to vše za podmínky současného uzavření nájemní smlouvy na ppč. 219/5, 219/7, 219/8, 219/17 a 219/19 ve prospěch Města Železná Ruda na dobu určitou 10 let s automatickým prodloužením doby nájmu vždy o dalších 5 let. Vlastní smlouvy budou odsouhlaseny ZM.

Zodpovídá: Frenzl

Termín: do příštího ZM

 

 

22/470

ZM schvaluje prodej bytu č.6 v čp. 114 manž. Latkovým za cenu 87 589,- Kč

ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v čp. 181 manž. Šlahůnkovým za cenu 77 000,- Kč

Zodpovídá: Frenzl

Termín: 15.7.2005

 

 

22/471

ZM schvaluje návrh závěrečného účtu Města Železná Ruda za rok 2004.

 

22/472

ZM schvaluje firmu Zdeněk Mensa pro přezkoumání vedení finančních účtů Města Železná Ruda.

Zodpovídá: starosta

Termín: 4.7.2005

 

 

22/473

ZM neschvaluje poptávkové řízení na ekonomickou firmu pro případné další vedení ekonomiky Města Železná Ruda.

 

 

22/474

ZM nesouhlasí s prodloužením termínu užívání dočasné tržnice na pozemcích (viz. příloha) manželů Drahokoupilových

 

 

22/475

ZM schvaluje pověřené pracovníky – p. Šimčíka a p. Nového na kontroly tržnic v k.ú. Železná Ruda a Alžbětín – ve spolupráci s právníkem Města Železná Ruda.

 

 

22/476

ZM schvaluje pověření velitele Městské policie ke zpracování návrhu postupu likvidací nepovolených tržnic v k.ú. Železná Ruda a Alžbětín.

Zodpovídá: Schmidt

Termín: 31.7.2005

 

 

22/477

ZM schvaluje vytvoření zvláštního bankovního účtu na financování projektu „Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení „Regulačního plánu Železná Ruda část Špičák. Projekt bude financován v rámci iniciativy Společnosti Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Zodpovídá: starosta

Termín: 17.7.2005

 

 

22/478

ZM prohlašují, že Město Železná Ruda, jako konečný příjemce prostředků v rámci iniciativy Společnosti Interreg IIIA Česká republika – svobodný stát Bavorsko, na projekt „Změna ÚP č.5 sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení Regulačního plánu Železná Ruda, část Špičák“, má zajištěno průběžné financování projektu vlastními zdroji a dofinancování své spoluúčasti na projektu.

 

 

22/479

ZM schvaluje podepsání dodatku č.2 smlouvy s firmou Valbek ve výši 333 842.- Kč vč. DPH.

Zodpovídá: starosta

Termín: 17.7.2005

22/480

ZM pověřuje EO vrácením neoprávněně vydaných peněz firmě Valbek..

Zodpovídá: Kabátová

Termín: 31.7.2005

 

 

22/481

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Petru Šindlerovi na ppč. 208/2 v k.ú. Špičák.

 

 

22/482

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry p.Františku Vrbasovi na ppč. 337/1 a 337/5 v k.ú. Špičák.

 

 

22/483

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Černému na ppč. 337/13 v k.ú. Špičák.

 

 

22/484

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry p. Pejsarovi na ppč. 75/14 a 75/15 v k.ú. Špičák.

 

 

22/485

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry na občerstvení u domu čp. 52 v k.ú. Alžbětín.

 

 

22/486

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry fi. TRAVEL FREE SHOP na ppč. 52/165, 52/192 a 52/190 v k.ú. Alžbětín.

 

 

22/487

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry Českým drahám a.s. ke zřízení studny a vodovodní přípojky pro žst. Špičák na ppč. 478/10 v k.ú. Špičák.

Zodpovídá: starosta

Termín: 17.7.2005

 

 

22/488

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry ke zřízení kanalizační přípojky pro bytové domy čp. 138 a 139 na ppč. 505/1,  952/2, 619/2 v k.ú. Špičák.

Zodpovídá: starosta

Termín: 17.7.2005

 

 

22/489

ZM bere na vědomí zprávu osadního výboru Špičák – viz. příloha

 

 

22/490

ZM schvaluje složení hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele Rekonstrukce ČOV Železná Ruda ve složení:

                                               předseda: p. Marcel Fučík

                                               sekretář: Ing. Jitka Malá

                                               hodnotitelé: zastupitel 1: Ing. Šnebergr

                                                                    zastupitel 2: p. Mach

                                                                    zastupitel 3: p. Nový

                                               náhradník: p. Straka

 

 

22/491

ZM schvaluje návrh p. Macha – atrahovat do své výlučné pravomoci pravomoci Rady Města, které jsou jmenovány v § 102 odst. 2 zákona  č.128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění.

 

 

22/492

ZM požaduje před proplacením faktur od Stavebního podniku předložit tyto faktury stavební komisi.

Zodpovídá: Kabátová

Termín: průběžně

 

 

22/493

ZM ukládá za povinnost p. Rubášovi informovat osadní výbor Hojsova Stráž o termínech konání kontrolních dnů na stavbě kanalizace Hojsova Stráž.

Zodpovídá: Rubáš

Termín: průběžně

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                         Jiří Vonásek

místostarosta                                                                                    starosta