Hasičská stanice Železná RudaŽelezná Ruda konečně získala dotaci na novou hasičárnu!

Město Železná Ruda v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci (v rámci Rozhodnutí poskytovatele dotace o získání finanční dotace) o získání dotace novou hasičskou stanici (projekt pod názvem „Hasičská stanice Železná Ruda“). Projekt bude realizován komplexní rekonstrukcí stávající budovy hasičské zbrojnice v Železné Rudě a přístavbou objemově podobné budovy k rekonstruované stávající.


Výstavbou nové hasičské stanice v Železné Rudě dojde k podstatnému zvýšení a zkvalitnění ochrany obyvatelstva města, obdobně jako obyvatel ostatních okolních obcí a rovněž tak tisíců návštěvníků této krásné části Šumavy. Myšlena je jak ochrana životů, tak ochrana zdraví osob a majetku. Výstavbou nových prostor vznikne nezbytné a potřebné zázemí pro jednotku požární ochrany města Železná Ruda (tzv. jednotka požární ochrany II. stupně), ale rovněž tak nezbytné zázemí pro společnou jednotku města a jednotku profesionálních hasičů, tzv. jednotku požární ochrany I., typ P0. Díky tomuto nezbytnému zázemí bude nově vzniklá jednotka dosahovat dojezdových limitů profesionálních jednotek v doposud tzv. nepokrytém území, tedy území, kde nelze v současnosti splnit zákonem stanovený dojezd jednotek požární ochrany v případě zásahové akce. Vznikem společné jednotky členů jednotky dobrovolných hasičů města a příslušníků hasičského záchranného sboru dojde k výraznému zkrácení dojezdových časů, a tedy k urychlení řešení krizových situací!


Cílem projektu je zvýšení odolnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů a připravenosti k řešení a snižování řízení rizik a katastrof. Výsledkem projektu bude rekonstrukce a přístavba chybějících a nových prostorů objektu současné požární zbrojnice. Tento projekt jednoznačně naplňuje globální cíl Integrovaného operačního programu (IROP) zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech a je i v naprostém souladu se specifickým cílem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Podpora této investice je přímo zaměřena na řešení konkrétních rizik ve zmiňované oblasti. Modernizací zázemí pro hasiče města tedy dojde k vyšší připravenosti pro rychlé a efektivní zásahy, a to ve smyslu posílení připravenosti a odolnosti složek integrovaného záchranného systému a zvýšení ochrany obyvatelstva. Nově vzniklá společná jednotka dobrovolných a profesionálních hasičů bude disponovat zázemím rekonstruované hasičské stanice, což výrazně posílí akceschopnost a včasnost zásahů v podstatné části území naší krásné Šumavy.


Celkové způsobilé náklady projektu jsou 36,62 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Železná Ruda činí 32,96 milionů Kč, což je 90% celkových způsobilých nákladů projektu. Město Železná Ruda bude z vlastních finančních prostředků rozpočtu města na hasičskou stanici financovat 10% výše uznatelných nákladů projektu, konkrétně 3,66 milionu Kč.


Finanční prostředky uznatelných nákladů projektu ve výši 90% poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy prioritní osy 1. (Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony), specifického cíle 1.3 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof).


Neuznatelné náklady projektu jsou ve výši 9,76 mil. Kč a na podstatnou část těchto nákladů projektu má město Železná Ruda závazné přísliby dotace či podpory Ministerstva vnitra ČR a Plzeňské kraje. Celková výše investice celého projektu nového moderního zázemí pro hasiče v Železné Rudě je tak 46,38 mil. Kč.


Více informací o projektu získáte u starosty města Železná Ruda, pana Ing. Michala Šnebergra, tel: 376 361 212, e-mail: starosta@zeleznaruda.cz či místostarosty města Ing. Milana Kříže tel: 376 361 227, kriz@zeleznaruda.cz.