Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 2

USNESENÍ   z veřejného zasedání ZM  č.2  ze dne 4.12.2006

 

Místo konání:  zasedací místnost MěÚ

Čas:                   17,00 hod.

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

 

Program:

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Schválení požárního řádu města
 4. Smlouvy
 5. Jmenování výborů a komisí
 6. Schválení plánu zimní údržby
 7. Jmenování oddávajících
 8. Majetkové záležitosti
 9. Stavební uzávěry
 10. Zpráva o činnosti orgánů obce
 11. Různé
 12. Diskuse, závěr

 

 

2/18

ZM schválilo komisi pro usnesení:p. Karel Markel, p. Petr Zíka .

ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Věra Drahorádová, p. Jaroslav Fischer.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Anna Šebelíková.

 

 

 2/19

ZM schválilo program ZM.

 

 

2/20

ZM schválilo požární řád Města Železná Ruda – Obecně závazná vyhláška 1/2006.

 

 

2/21

ZM schválilo Nařízení obce č. 109/2006 – zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

 

2/22

ZM schválilo zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Železná Ruda.

 

 

2/23

ZM schválilo zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Železná Ruda – Hojsova Stráž.

2/24

ZM schválilo smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Casinem Arber v Železné Rudě o poskytnutí finančních prostředků.

 

 

2/25

ZM schválilo smlouvu o dílo mezi Městem Železná Ruda a Lyžařským klubem Škoda Plzeň.

 

 

2/26

ZM schválilo zřízení kulturně sociální komise.

 

 

2/27

ZM schválilo předsedu kulturně sociální komise – p. Olga Myšková.

 

 

2/28

ZM schválilo členy kulturně sociální komise : p. Schonová, p. Najmanová, p. Hájková, p. Moranová, p. Viliš, p. Fencl, p. Chabr, Ing. Kříž.

 

 

2/29

ZM schválilo zřízení komise sportu a mládeže.

 

 

2/30

ZM schválilo předsedu komise sportu a mládeže – Ing. Alois Janďura.

 

 

2/31

ZM schválilo členy komise sportu a mládeže – p. Prošková, p.Scheinherr, p. Drahorád, p.Pscheidt, , p. Greiner.

 

 

2/32

ZM schválilo zřízení komise cestovního ruchu.

 

 

2/33

ZM schválilo předsedu komise cestovního ruchu – Ing. Tomáš Horek.

 

 

2/34

ZM schválilo počet členů komise cestovního ruchu – 7.

 

 

2/35

ZM schválilo zřízení stavebního a investičního výboru.

 

2/36

ZM schválilo předsedu stavebního a investičního výboru – p. Karel Papež.

 

 

2/37

ZM  schválilo členy stavebního a investičního výboru – Ing. Bárta, p. Nový, p. Tauer, p. Toul, Ing. Kříž, p. Rodig, p. Poštulka, p. Frenzl.

 

 

2/38

ZM schvaluje počet členů kontrolního výboru – 5.

 

 

2/39

ZM členy kontrolního výboru – p. Mach, p. Roubal, p. Novotná, p. Štádlerová, p. Zeman.

 

 

2/40

ZM schvaluje počet členů finančního výboru – 3.

 

 

2/41

ZM schvaluje členy finančního výboru – Mgr. Kvapil, p. Markel, p. Poštulková.

 

 

2/42

ZM schválilo do školské rady p. Věru Drahorádovou.

 

 

2/43

ZM schválilo počet členů Osadního výboru Hojsovy Stráže – 11.

 

 

2/44

ZM schválilo členy Osadního výboru Hojsovy  Stráže – p. Steinerová, Ing. Kříž, p. Toul, Ing. Pscheidt Michal, p. Choleva, p. Chalupský Jaroslav, p. Chalupský Jan, p. Tobrman, p. Bartoník, p. Hirman, p. Fialka.

 

 

2/45

ZM schválilo počet členů Osadního výboru na Špičáku – 7.

 

 

2/46

ZM schválilo členy Osadního výboru na Špičáku – p. Vrbas Michal, Ing. Kořán, p. Greiner, p. Novotný, Ing. Bárta, Mgr. Kvapil, p. Sekyra Marek.

 

   

 

 

2/47

ZM schválilo odměny za výkon funkce : zastupitelů 300,-Kč

                                                                  předsedů komisí a výborů 960,-Kč

 

 

 

2/48

ZM schválilo Plán zimní údržby komunikací 2006/2007.

 

 

2/49

ZM schvaluje tyto zastupitele k užívání závěsného znaku v případě občanských obřadů a jiných pro město významných událostí : Ing. M. Šnebergr, Ing. M. Kříž, p. V. Drahorádová.

 

 

2/50

Zastupitelstvo města schvaluje místnost pro konání svatebních obřadů – zasedací místnost Městského úřadu, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda.

 

 

2/51

Zastupitelstvo města schvaluje dny a hodiny pro konání svatebních obřadů bez zpoplatnění

-         pátek a sobota v době 9,00 – 15,00 hod.

 

 

2/52

ZM schvaluje smlouvu č. 86048 o zřízení věcného břemene – Město Železná Ruda x T-Mobile Czech Republik a.s., Praha 4.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.12.2006

 

 

2/53

ZM schvaluje návrh úpravy rozpočtu, viz. příloha č.1.

Zodp.: p. Kabátová

Termín: 31.12.2006

 

 

2/54

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 do rezervního fondu a do fondu odměn dle zákona č.250/2000 Sb. a jeho novelizace č. 557/2004 Sb., viz. příloha č.2.

Zodp.: p. Kabátová

Termín: 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

2/55

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sběru a svozu separovaného odpadu č. 2102461 – Město Železná Ruda x Západočeské komunální služby a.s., Plzeň

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 31.12.2006

 

 

2/56

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro MUDr. Vojtu Jaroslava, Adélova 12, Plzeň na přípojku splaškové kanalizační přípojky k objektu na p.č. 497/2 v k.ú. Špičák.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 8.12.2006

 

 

2/57

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Atletic club TRIAL Plzeň na kanalizační přípojku splaškových vod – rekreační objekt č.p. 265 v k.ú. Železná Ruda na p.č.stp. 305.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 8.12.2006

 

 

2/58

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na územní řízení - Modernizace sedačkové lanové dráhy Pancíř.

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                   Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                       starosta