Usnesení z ustavujícího zasedání ZM č. 1

USNESENÍ  z ustavujícího zasedání ZM č.1

ze dne 06.11.2006

 

Místo konání:   školní jídelna

Čas:                   19,00 hod.

Přítomni:           dle prezenční listiny

PROGRAM:

1.Volba návrhové komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, mandátové komise, jmenování zapisovatele

  1. Složení slibu zvolenými členy ZM
  2. Schválení volebního řádu pro volby
  3. Volba starosty
  4. Volba místostarosty
  5. Zřízení kontrolního a finančního výboru. Volba předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru
  6. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení

 1/1

ZM zvolili mandátovou komisi / návrhovou komisi  ve složení:

Ing. Kříž, p. Papež, p. Drahorádová. 

1/2

Pan Mach jako nejstarší člen zastupitelstva určil ověřovatele zápisu: Ing. Kořán, p. Markel.

1/3

Pan Mach jako nejstarší člen zastupitelstva určil zapisovatelku: p. Šebelíková.

1/4

Mandátová komise zkontrolovala osvědčení o zvolení u členů zastupitelstva města.

1/5

Zastupitelé složili slib zastupitelů.

1/6

ZM schválilo jednací řád.

1/7

ZM schválilo program veřejného zasedání.

1/8

ZM  schválilo veřejné hlasování.

1/9

ZM schvaluje seřazení kandidátů dle počtu mandátů.

1/10

ZM schvaluje, že vítězem bude ten, kdo získá nadpoloviční a zároveň nejvyšší počet hlasů.

1/11

ZM schvaluje , že starosta bude uvolněný člen ZM.

1/12

ZM schvaluje funkci jednoho místostarosty.

1/13

ZM schvaluje funkci uvolněného místostarosty.

1/14

ZM schvaluje pana Ing. Michala Šnebergra jako uvolněného starostu Města Železná Ruda.

1/15

ZM schvaluje pana Ing. Milana Kříže jako uvolněného místostarostu Města Železná Ruda.

1/16

ZM schvaluje předsedu kontrolního výboru p. Václava Macha.

1/17

ZM schvaluje pana Mgr. Jiřího Kvapila jako předsedu finančního výboru.

 

Ing. Milan Kříž                                                      Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                          starosta