Elektronická podatelna Městského úřadu Železná Ruda

K realizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, je podatelna Městského úřadu Klatovy vybavena zařízením umožňujícím příjem datových zpráv (dále jen „elektronická podatelna“):

Pravidla pro podání doručovaná na elektronickou adresu podatelny:

Maximální velikost datové zprávy včetně příloh je 10 MB, přílohy ve formátech odpovídajících příponám *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Pravidla pro podání doručovaná na přenosných médiích:

Podání mohou být doručena pouze na médiích typu CD nebo DVD ve formátech *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Datové zprávy doručené na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných médiích, jejichž formát neodpovídá výše uvedenému seznamu nebo datové zprávy obsahující škodlivý kód nebudou elektronickou podatelnou zpracovány. Bude-li možné zjistit z datové zprávy adresu odesilatele, bude odesilateli zaslána informace o překážkách, které brání zpracování datové zprávy, s návrhem postupu pro jejich odstranění.

Poštovní adresa podatelny: 

Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

ID datové schránky: 

u5cbaav

Elektronická adresa podatelny: 

podatelna@zeleznaruda.cz

Pracovní doba: 

viz sekce Základní informace