OZV č. 11/2010 - o místním poplatku ze vstupného

 

Město Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010

o místním poplatku ze vstupného

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. …/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 (1) Město Železná Ruda touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

 

  (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Železné Rudě, odbor ekonomický a správní (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb.,                     o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[3].

 

(4) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

(1) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí[4].

 

(2) Od poplatku ze vstupného jsou dále osvobozeny akce vzdělávacího charakteru, akce pro děti, přednášky, divadelní a filmová představení, koncerty vážné hudby, sportovní akce a plesy.

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[5]

 

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2004 o místním poplatku – poplatek ze vstupného, ze dne 25. 10. 2004. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

 

 

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

 

………………………………………                             ………………………………………..

Ing. Michal Šnebergr                                                       Ing. Milan Kříž

starosta                                                                            místostarosta         

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

       

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[2] Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

[3] § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[4] § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[5] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.