Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 2 ze dne 29. 11. 2010

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.2

 

 

Přítomni:          pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Horek, Chabr, Kořán, Najman, Navrátilová,

                           Papež, Roubal, Sekyra - dle prezenční listiny ( u zápisu )

                           p. Lučan - omluven

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ

Doba konání:    29.11.2010 od 18,00 hod.

 

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné Hromady

( Služby města Železná Ruda, s.r.o.)

  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

 

2/17

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Navrátilová.

Pro:8

Proti:-

Zdrželi se:pp. Kříž, Navrátilová

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Sekyra, Papež.

Pro: 8

Proti:-

Zdrželi se:Papež, Sekyra

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p. Šebelíková.

 

 

2/18

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program.

Pro: 10

Proti:-

Zdrželi se:-

 

 

 

 

2/19

Pan Chabr Václav složil slib zastupitele města.

Příloha č.1 u zápisu.

 

 

2/20

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odročení návrhů p. Fischera.Dopis od p. Fischera, příloha č.2 u zápisu.

Pro: 10

Proti:-

Zdrželi  se: p. Papež

 

 

19,15 hod. – 19,27 hod. přestávka

Přítomno 10 zastupitelů, chybí p. Papež.

 

 

2/21

Zastupitelstvo města železná Ruda projednalo a bere na vědomí rezignaci p. Milana Pospíšila.

 

 

2/22

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu SLD Pancíř a vleku Pancíř-sever, pověřuje majetkový odbor a vedení města podpisem náležitých smluv.

Pro: 10

Proti:-

Zdrželi se:-

 

 

2/23

Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s ustanovením par. 84 odst.2 písm. e) zákona č.128/2000 o obcích, rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným Železnorudsko, spol. s r.o., přičemž schvaluje zakladatelskou listinu této společnosti v uvedeném znění, příloha č.3 u zápisu.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi  se: p. Fischer

 

 

2/24

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje udělení plné moci p. Mgr. Evě Strakové, advokátce, č. osvědčení ČAK 12128, narozené 21.04.1981, trvale bytem Na Úvoze 8, 590 01 Žďár nad Sázavou 5, k přijetí rozhodnutí o založení společnosti Železnorudsko, spol. s r.o., v souladu s dnešním rozhodnutím zastupitelstva města Železná Ruda, jakož ke všem úkonům, které s pořízením notářského zápisu v tomto rozhodnutí souvisí.

Pro: 9

Proti: -

Zdrželi  se: p. Fischer

 

 

19,38 hod. vrátil se p. Papež

 

 

2/25

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje p. Mgr. Jiřího Kvapila jako jednatele společnosti Železnorudsko, spol. s r.o.

Pro: 9

Proti: p. Fischer

Zdrželi  se: p. Navrátilová

 

 

2/26

Zastupitelstvo města Železná Ruda zplnomocňuje starostu a místostarostu k provádění rozpočtových změn do konce roku 2010.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

2/27

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro JUDr. F. Strnada pro stavební úpravy objektu bývalé ČSOB v Železné Rudě na zařízení reprezentační prodejny Železnorudského pivovaru.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

2/28

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s umístěním bankomatu ČSOB v budově města Železná Ruda v č.p. 26 v k.ú. Železná Ruda.

Pro:11

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                    Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                        starosta