Usnesení ZM č. 1 (ustavující) ze dne 11. 11. 2010

 

USNESENÍ

 

z ustavujícího  zasedání  zastupitelstva  města  Železná  Ruda

 

č. 1

 

Přítomni:               pp.Fischer, Horek, Kořán, Kříž, Lučan, Najman, Navrátilová, 

                                Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr, Zíka(viz. prezenční listina u zápisu)

 

Místo konání:        Základní škola Železná Ruda - jídelna

 

Doba konání:         11.11.2010 od 18,00 hod.

 

Program:

  1. Volba komise pro usnesení, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a volební komise, jmenování zapisovatele
  2. Schválení programu a jednacího řádu
  3. Volba starosty a místostarosty

-         určení počtu místostarostů

-         určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

-         určení způsobu volby starosty a místostarosty

-         volba starosty

-         volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

-         určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

-         volba předsedy finančního výboru

-         volba předsedy kontrolního výboru

  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  2. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

 

18,00 hod. p. Zíka odešel

 

1/1

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje komisi pro usnesení ve složení:pp. Kříž, Fischer.

Pro:pp. Horek, Kořán, Kříž, Lučan, Najman, Navrátilová,Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr

Proti: -

Zdrželi se: p. Fischer

Usnesení bylo schváleno.

 

1/2

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje ověřovatele zápisu : pp. Kořán, Horek,

a jmenuje zapisovatele : p. Šebelíková

Pro: pp. Fischer, Horek, Kříž, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr

Proti: -

Zdrželi se: p. Kořán

Usnesení bylo schváleno.

 

1/3

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje mandátovou a volební komisi ve složení:

pp. Navrátilová, Najman, Papež

Pro: 11

Proti:-

Zdrželi se:-

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/4

Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání:

1. Volba starosty a místostarosty

-         určení počtu místostarostů

-         určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

-         určení způsobu volby starosty a místostarosty

-         volba starosty

-         volba místostarosty

 

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

-         určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

-         volba předsedy finančního výboru

-         volba předsedy kontrolního výboru

  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  2. Diskuse

 

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/5

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje jednací řád.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/6

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Pro: 11

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

 

1/7

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje, že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Pro: 11

Proti:-

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/8

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Pro: 11

Proti:-

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

18,25 hod. se vrátil p. Zíka

 

 

1/9

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Pro: pp. Fischer, Horek, Kořán, Kříž, Najman, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr

Proti: -

Zdrželi se:pp. Navrátilová, Zíka, Lučan

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/10

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí starostou města Železná Ruda p. Ing. Michala Šnebergra

Pro: pp. Horek, Kořán, Kříž, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra

Proti: -

Zdrželi se: pp. Lučan, Fischer, Zíka, Šnebergr

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/11

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí místostarostou města Železná Ruda p. Ing. Milana Kříže.

Pro: pp. Fischer, Horek, Kořán, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr, Zíka

Proti: -

Zdrželi se: p. Kříž

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

1/12

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.Finanční výbor bude mít 3 členy, kontrolní výbor bude mít 3 členy.

Pro: pp. Horek, Kořán, Kříž, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr

Proti:pp. Fischer, Lučan

Zdrželi se:p. Zíka

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/13

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou finančního výboru p. Ing. Petra Najmana.

Pro: pp. Horek, Kořán, Kříž, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr

Proti:-

Zdrželi se: pp. Zíka, Fischer

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/14

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou kontrolního výboru p. Vladimíru Navrátilovou.

Pro: pp. Fischer, Horek, Kořán, Kříž, Lučan, Najman, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr, Zíka

Proti: -

Zdrželi se: p. Navrátilová

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/15

Zastupitelstvo města Železná Ruda nestanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města .

Pro: 12

Proti: -

Zdrželi se: -

Usnesení bylo schváleno.

 

 

1/16

 Zastupitelstvo města Železná Ruda nestanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města.

Pro: pp. Fischer, Horek, Kořán, Kříž, Lučan, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra, Šnebergr, Zíka

Proti: -

Zdržel se: p. Najman

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                 Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                     starosta