Usnesení ZM č. 31 ze dne 30. 09. 2009

 

USNESENÍ   ZM č. 31

 

ze dne 30.09.2009

 

 

Místo konání:     zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                     17,00 hod.

 

 

 

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkové záležitosti

-         prodeje pozemků

-         věcná břemena

-         bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM

-         bezúplatný převod CAS 32 T 815

-         žádosti o umístění reklam

-         historický majetek obce v k.ú. Špičák

-         přidělení bytu

-         ostatní

4.      Ekonomické záležitosti

-         rozpočtové změny

-         schválení přípravy, realizace a financování projektu cyklostezek a cyklotras

-         smlouva s RRA Šumava

-         přidělení finanční dotace od KUPK

-         hospodaření Vodospol 01-06/2009

-         pohledávky ke stornu

-         příspěvek na léky pro seniory

-         prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady s.r.o.

(provoz lanovky, jízdné zimní sezona, ekonomika provozu … )

-         smlouva s RDS bus s.r.o. o provozním a finančním zajištění skibusu

5.      Stavební záležitosti

-         věcná břemena

-         souhlasy, žádosti o povolení výjimky ze stavební uzávěry

-         návrhy na pořízení změny ÚP

-         určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny ÚP

-         smlouva s MP Beta(Smetanová, Novák)

-         smlouva s ACCON s.r.o.

6.      Různé

-         plán zimní údržby 2009/2010

-         personální obsazení odborů městského úřadu

-         pronájem majetku města TJ Železná Ruda

-         investiční akce města

-         muzeum lyžování na Železnorudsku

-         propagace Železnorudska – veletrhy CR

7.      Zpráva o činnosti orgánů obce

8.      Diskuse

9.      Závěr

 

 

31/1193

 

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení :pp. Mach, Kříž.

Pro: 7

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Horek, Kvapil.

Pro: 7

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

17,13 hod. se dostavil p. Papež

 

 

31/1194

ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.6.2009 a 1.7.2009.

 

 

31/1195

ZM schválilo program dnešního ZM.

Pro: 8

 

 

31/1196

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení provozu, údržby a úprav sloupu veřejného osvětlení ve prospěch Města Železná Ruda mezi Městem Železná Ruda a p. Jílkovou.

Pro: 8

Zodp.: majetkový odbor

 

18,04 hod. se dostavila p. Drahorádová

 

 

31/1197

ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 572/1 a 572/2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch Města Železná Ruda  a nesouhlasí s převodem pozemků p. Šantínové od ÚZSVM.

Pro: 8

Zdržel se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

 

 

 

 

31/1198

ZM neschvaluje změnu části RP výměnou za část pozemku v majetku p. Doula, po které vede komunikace.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1199

ZM schvaluje bezúplatný převod vozidla CAS 32 T 815 pro potřeby hasičů z Hojsovy Stráže od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Pro: 9

Zodp.: Ing. Kříž

 

 

31/1200

ZM neschvaluje záměr prodat p.p.č. 413/74 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1201

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 362/2 v k.ú. Špičák na vedení NTL plynovodu uloženého v rámci akce „rekonstrukce NTL plynovodu Špičák – sjezdovky“.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1202

ZM nesouhlasí s umístěním billboardu společnosti W & P reklamní agentura, spol. s r.o. na Špičáckém sedle.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1203

ZM schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení s PF ČR,(příloha.1 u zápisu). ZM schvaluje pořízení GP k sepsání Souhlasného prohlášení dle sdělení PF ČR ze dne 25.8.2009, č.j. 4145/09/ve.Jedná se o pozemky p.č. 217/28, 220/4, 440/52 v k.ú. Špičák o celkové výměře 4 337 m2.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

18,24 hod. se dostavil p. Roubal

 

 

 

 

 

31/1204

ZM schvaluje prodej stp.č. 390/2 o výměře 140 m2 a stp.č. 390/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Špičák ve prospěch společnosti Sport Service, spol. s r.o. za cenu 200,-Kč s doložkou doplacení 2 000,-Kč/m2 v případě komerční výstavby.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Kříž, Kořán

Zodp.: majetkový odbor

 

18,27 hod. odchází p. Papež

 

 

31/1205

ZM schvaluje pronájem stp.č. 184 o výměře 270 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch p. Václava Viliše za cenu 4,-Kč/m2/rok za účelem umístění včelína.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

18,29 vrací se p. Papež

 

 

31/1206

ZM schvaluje záměr pronajmout p.p.č. 1264/15 o výměře 242 m2 a p.p.č. 1264/28 o výměře 303 m2 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 10

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1207

ZM schvaluje prodej p.p.č. 10/45 o výměře 555 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch manželů Legátových za cenu 70,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě změny pozemku na stavební ,bude doplacen Městu rozdíl ceny za stavební parcelu, tj cena obvyklá v místě a čase.

Pro: 10

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1208

ZM schvaluje prodej ¼ stp.č. 58/5 o výměře 347 m2 v k.ú. Hojsova Stráž ve prospěch p. Kollrosse za cenu 70,-Kč/m2 s podmínkou doložky vytvořené majetkovým odborem.

Pro:9

Zdržel se: p. Kvapil

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1209

ZM bere na vědomí zefektivnění vytápění budovy ZŠ – pořízení nového řídícího software pro vytápění a nového výměníku na teplou vodu v celkové ceně 130 000,-Kč. Dohoda se spol. TEDOM, náklady budou promítnuty do ceny tepla.

Zodp.: majetkový odbor

 

18,45 hod. odchází p. Horek

 

31/1210

ZM pověřuje majetkový odbor jednat s firmou IT SOLAR s.r.o. Plzeň ohledně výstavby solární elektrárny na střeše základní školy.

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1211

ZM bere na vědomí v souvislosti s plánovanou realizací autobusových zastávek SKI BUS pod Belvederem „Prohlášení investora stavby“. Prohlášení pojednává v zásadě o tom, že až Město zastávky postaví, předá je bezplatně ŘSD, tedy správci silnice I/27.

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1212

ZM schvaluje obsazení bytu 3+1 v č.p. 7(bývalá celnice) v Alžbětíně p. Vendulou Škývarovou, pronájem bude uskutečněn po vybudování lokálního vytápění.

Pro: 9

Zodp.: majetkový odbor

 

18,51 se vrátil p. Horek

 

 

31/1213

ZM schvaluje rozpočtové opatření RO č.2 (viz. příloha č.2 u zápisu).

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Kvapil

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

31/1214

ZM schvaluje přípravu, realizaci a financování projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ do celkové výše projektu 28 325 037,-Kč realizované v roce 2010, 2011.

Pro: 10

Zodp.: Ing. Kříž

 

 

31/1215

ZM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Železná Ruda a Regionální rozvojovou agenturou Šumava na zpracování žádosti včetně příloh do programu Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt „ cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“.Viz. příloha č.3 u zápisu.

Pro: 10

Zodp.: starosta

 

 

 

 

 

31/1216

ZM schvaluje smlouvu na přijetí dotace na projekt „v Evropě společně na dálku a přesto spolu“ od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 30 000,-Kč.

Pro: 10

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

31/1217

ZM bere na vědomí rozbor hospodaření 01-06/2009 provozovatele vodovodní a kanalizační infrastruktury Veolia-Vodospol s.r.o. Klatovy a pověřuje majetkový odbor a ekonomický odbor  kontrolou hospodaření, ukládá navrhnout úpravu ceny vodné, stočné - navýšení.

 

 

31/1218

ZM ukládá ekonomickému odboru a právnímu zastoupení města posoudit a prověřit „pohledávky určené ke stornu“ a předložit na příští ZM k odsouhlasování storna pohledávek.

Pro: 9

P. Kvapil nehlasoval

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

31/1219

ZM schvaluje příspěvek na léky pro rok 2009 ve výši 500,-Kč/osobu. Vztahuje se na občany Železné Rudy, kteří dovrší 62 let věku v roce 2009.

Pro: 10

Zodp.: správní odbor, ekonomický odbor

 

 

31/1220

ZM při výkonu působnosti jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Služby města Železná Ruda, s.r.o. ukládá jednatelům společnosti  přijmout opatření, na základě kterého bude odměňování zaměstnanců obou středisek společnosti ( tj. střediska „Lanová dráha“ a střediska „ Dílna + doprava“) korespondovat s tržbami příslušného střediska. Jednatelům  společnosti se rovněž ukládá využívat institutů zakotvených zákoníkem práce umožňujících optimalizaci jednotlivých pracovních činností v závislosti na aktuální potřebě pracovní činnosti vykonávané konkrétním zaměstnancem společnosti.

Pro: 9

Zdržel se: p. Markel

 

 

19,24 hod. odchází p. Markel

 

 

31/1221

ZM schvaluje, že další body týkající se působnosti jediného společníka valné hromady společnosti Služeb města s.r.o., se budou projednávat na mimořádném jednání ZM.

Pro: 8

Proti: p. Kvapil

Zodp.: starosta

 

31/1222

ZM bere na vědomí, že začínající kroužek pohybové a taneční výchovy dostane příspěvek na činnost ve výši 10 000,-Kč

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

31/1223

ZM ukládá majetkovému a ekonomickému odboru vytypovat prodeje k naplnění příjmové části rozpočtu a zabezpečení kapitálových výnosů města.

Pro: 9

Zodp.: ekonomický odbor, majetkový odbor

 

 

31/1224

ZM  schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a společností RDS Bus na provozování SKI BUSU v sezoně 2009/2010.

Pro: 8

Zdržel se: p. Papež

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

19,55 hod. – 20,10 hod. přestávka

 

 

31/1225

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Městem Železná Ruda a p. Sládkem na přesah střechy s tím, že majetkový odbor a místostarosta dojednají podmínky.

Pro:9

Zodp.: Ing. Kříž, majetkový odbor

 

 

31/1226

ZM souhlasí s napojením na veř. vodovod a kanalizaci pro dva víceúčelové objekty na p.č. 159, k.ú. Železná Ruda, p. Sládek.

Pro :9

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1227

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 na dva víceúčelové objekty na parcele č. 159, k.ú. Železná Ruda, p. Sládek s podmínkou:

-         podpis smlouvy dle pravidel výstavby v Železné Rudě

-         podpis smlouvy o vzhledu budov.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1228

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 na akci „místo pro přecházení v Klatovské ulici v Železné Rudě“.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1229

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, na stavební úpravy, demolici části stavby a novou přístavbu stávajícího objektu Železná Ruda č.p. 31 – požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1230

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro Václava Klause, Na Sklárnu 375, Zruč-Senec, na částečnou demolici stávající chaty a výstavbu řadového dvojdomku, terénní úpravy a vybudování parkovacích míst s podmínkou, zřízení asfaltové komunikace a veřejného osvětlení v předmětné lokalitě s podmínkou:

-         podpis smlouvy dle pravidel výstavby v žel. Rudě

-         podpis smlouvy o vzhledu budov.

Pro: 8

Zdržel se: p. Kříž

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1231

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Vlastu Peussovou, na přístavbu dřevěných přístřešků u RD Železná Ruda č.p. 317

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1232

ZM schvaluje dále uvedené obecné podmínky pro zpracování, projednání a schvalování dílčích změn územního plánu Město Železná Ruda na základě individuálních žádostí vlastníků nemovitostí (investorů) umožňující pružné reagování na aktuální rozvojové aktivity při zachování kontroly Města Železná Ruda nad dodržováním základních rozvojových pravidel zastavitelných ploch na území Města Železná Ruda. Na základě individuální žádosti o změnu územního plánu a jejího předběžného obsahového vyhodnocení může zastupitelstvo Města Železná Ruda podmíněně odsouhlasit zajištění zpracování podkladové dokumentace potřebné pro schválení požadované změny územního plánu vlastním nákladem žadatele prostřednictvím architektonické kanceláře AVE architekt s.r.o. Při dodržení parametrů změny územního plánu deklarované v žádosti a předběžně kladně posouzené zastupitelstvem Města Železná Ruda proběhnou následně v součinnosti Města Železná Ruda, žadatele, AVE architekt s.r.o. a stavebního úřadu jednotlivé schvalovací etapy změny územního plánu.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1233

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro Investtel Klatovy, s.r.o. na akci Železná Ruda – Sklářská ul., II. etapa – rekonstrukce veřejného osvětlení.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1234

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 na realizaci projektu Železná Ruda – Sběrný dvůr.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1235

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 na realizaci projektu „Rekonstrukce parkovací plochy u Charloty v Železné Rudě.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1236

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro Filipa Brože, Pancířská 48, Železná Ruda na novostavbu RD na p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda – změna stavby před dokončením.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1237

ZM schvaluje revitalizaci areálu Okula včetně návrhu společnosti Trigema a.s., K Hájům 1233/2, Praha 5, - objekt Okula, Železná Ruda, na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1238

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro Ing. Jiřího Štelu, zastoupeného Miroslavem Toulem, Hojsova Stráž 168, Nýrsko, na změnu využití části p.p.č. 167/3 v k.ú. Hojsova Stráž na přeložku ostatní komunikace p.p.č. 1729/1 a provedení terénních úprav na pozemcích p.č. 124/15, stp.č. 18 a 142/2 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro:7

Zdržel se: pp. Drahorádová, Mach

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1239

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Jaroslavu Vácovou a Vladimíra Vácu, K Vodárně 242, Železná Ruda, na změnu užívání bytu rodičů a dcery na ubytování v soukromí.

Pro:9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1240

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Bohumila Volence, Sklářská 359, Železná Ruda na změnu užívání z Bistra na vstupní halu rodinného domu č.p. 359 v Železné Rudě.

Pro: 9

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1241

ZM souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního řádu do pozemku p.č. 955/6 v k.ú. Špičák a s napojením na kanalizační řad pro „Caruzo“.

Pro: 8

Zdržel se: p. Kořán

Zodp.: majetkový odbor

 

 

31/1242

ZM schvaluje návrh paní Marie Kumpové, Zámečnická 29, Plzeň a Mgr. Vladimíra Kumpy, Krokova 12, Plzeň na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 24.8.2009.

Pro: 8

Zdržel se: p. Mach

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1243

ZM odkládá žádost Michala Štěpánka, Ovčí Hájek 2154, Praha ,na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 2.6.2009.

Pro odložení: 8

Zdržel se: p. Mach

Zodp.: Ing. Kříž

 

 

21,13 hod. odchází pp. Kořán, Kvapil

 

31/1244

ZM schvaluje návrh Města Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda – parkoviště Sirotek.

Pro:7

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1245

ZM schvaluje návrh Města Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda – hřiště Hojsova Stráž.

Pro:7

Zodp.: stavební odbor

 

 

31/1246

ZM určuje zastupitele Ing. Milana Kříže ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny ÚP.

Pro:7

 

 

31/1247

ZM bere na vědomí, že smlouva o spolupráci mezi Městem Železná Ruda a MP Beta, p.Smetanová, p.Novák byla doplněna o další požadavky a záměry Města Železná Ruda + spolupráce se společností ACCON na získávání dotačních prostředků k zajištění investic Města Železná Ruda.

 

 

31/1248

ZM schvaluje smlouvu o spolupráci se společností MP Beta, p. Novákem, p. Smetanovou a pověřuje starostu jejím podepsáním, viz. příloha č.4 u zápisu.

Pro: 7

Zodp.: starosta

 

 

31/1249

ZM pověřuje starostu, místostarostu a majetkový odbor spoluprací se společností ACCON k získávání finančních prostředků z dotačních fondů.

Pro:7

 

 

31/1250

ZM ukládá majetkovému odboru připravit k odsouhlasení „Plán zimní údržby 2009/2010 tak, aby reagoval na leg. změny a potřebu údržby nových komunikací.

Pro: 7

Zodp.: majetkový odbor

 

 

 

 

 

31/1251

ZM ukládá správnímu odboru, majetkovému odboru, ekonomickému odboru a právnímu zastoupení města revidovat vyhlášky města a doplnit tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na zajištění pořádku a bezpečnosti ve správním obvodu Města Železná Ruda.

Pro:7

 

 

31/1252

ZM pověřuje právní zastoupení města k vyhodnocení smluvních závazků TJ Železná Ruda záměru realizace sportovní haly v Železné Rudě a informovalo zastupitele o výsledcích a učiněných zjištění včetně posouzení možných negativních dopadů pro Město Železná Ruda.

Pro: 7

 

 

31/1253

ZM schvaluje smlouvu s p. Bálkem na umístění expozice „Muzeum lyžování“ v zámečku č.p. 1 v Železné Rudě o pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro:7

Zodp.: starosta

 

 

31/1254

ZM bere na vědomí dopis JUDr. Roberta Vargy v zastoupení spol. Gyoza s.r.o., vyhláška č.2/2009- vyjasnění stanoviska.

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                       Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                           starosta