Usnesení ZM č. 22 ze dne 18. 8. 2008

USNESENÍ  z mimořádného  ZM č. 22

ze dne 18.08.2008


Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                  17,00 hod
Přítomni:         dle prezenční listiny


Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Majetkové záležitosti
- pronájmy ( byty, SLD+vlek+parkoviště, pozemky)
- prodeje (pozemky, … )
- převody nemovitostí ( celnice Alžbětín)
- věcná břemena
- ostatní majetkové úkony
3. Finanční  záležitosti
- financování opravy kostela
- rozpočtové opatření
- prodej rolba
- smlouvy ( separ. odpad, fin. dotace od PK)
- poplatek za mimořádný svoz
4. Různé
- stavební uzávěry, stavební záležitosti, ostatní
5. Závěr


22/874
ZM schválilo komisi pro usnesení:Ing. Kříž, p. Mach.
Pro : 11
Zdržel se : Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Roubal, Papež.
Pro: 11
Zdržel se: p. Papež

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

17,07 hod. p. Mach odchází ze ZM.

22/875
ZM schvaluje navržený program jednání ZM.
Pro: 11

17,08 hod. p. Mach se vrací na ZM.
22/876
ZM schvaluje odložení projednávání bodu pronájmu SLD Pancíř, vlek, parkoviště.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Kořán, Kříž, Kvapil

22/877
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1 v č.p. 26 s panem Jiřím Soukupem.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/878
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 1+kk s panem Milanem Pekárkem.
Pro: 11
Zdržel se : p. Nový
Zodp.: majetkový odbor


22/879
ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.p. 7 na stp.č. 105/1, stp.č. 105/3 a p.p.č. 52/159 v k.ú. Alžbětín mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Železná Ruda, ve prospěch Města Železná Ruda.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/880
ZM schvaluje předání části zařízení sauny v č.p. 12 do užívání Tělovýchovné jednotě Železná Ruda.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/881
ZM neschvaluje prodej p.p.č. 297/24 v k.ú. Špičák ve prospěch Horské služby ČR, o.p.s. ZM pověřuje majetkový odbor dalším jednáním v dané věci za účelem zajištění neomezeného provozu HS ČR, o.p.s. na předmětné komunikaci.
Pro neschválení: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/882
ZM schvaluje podání žádosti o odkoupení p.p.č. 478/12 v k.ú. Špičák od ČD a.s.
Pro: 12
Zodp.:majetkový odbor

22/883
ZM neschvaluje záměr pronajmout část p.p.č. 100/23 v k.ú. Železná Ruda za účelem parkování automobilů.
Pro neschválení: 11
Zdržel se: p. Rodig
Zodp.: majetkový odbor


22/884
ZM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 297/21 v k.ú. Špičák za účelem zřízení sportoviště.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


17,56 hod. Mgr. Kvapil odešel ze ZM

22/885
ZM neschvaluje žádost o odprodej p.p.č. 1264/11 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 11
17,58 hod. Mgr. Kvapil se vrátil
Zodp.: majetkový odbor


22/886
ZM schvaluje záměr prodat p.p.č. 1261/29 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/887
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení inženýrských sítí v pozemcích v majetku Města Železná Ruda pro budoucí objekt RD na p.p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/888
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení vodovodní přípojky v pozemcích v majetku Města Železná Ruda s manželi Kulhánkovými.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor

18,00 hod. p. Papež odchází ze ZM


22/889
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vedení elektropřípojky v pozemku v majetku Města železná Ruda s ČEZ Distribuce, a.s. k bytovému domu Skalka.
Pro: 10
 Zdržel se: p. Markel
Zodp.: majetkový odbor


22/890
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení inženýrských sítí v pozemcích v majetku Města Železná Ruda s panem Kořánem.
Pro:10
Zdržel se: Ing. Kořán
Zodp.: majetkový odbor

18,02 hod. Ing. Horek odešel ze ZM

22/891
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky pro č.p. 34 v k.ú. Železná Ruda v pozemcích v majetku Města Železná Ruda s majiteli č.p. 34 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor


22/892
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení elektropřípojky v pozemcích v majetku Města Železná Ruda pro budoucí objekt na stp.č. 25/1,2 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor


22/893
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení elektropřípojky pro objekt p. Topkové v Hojsově Stráži na pozemcích v majetku Města Železná Ruda.
Pro : 10
18,04 hod. Ing. Horek se vrací na ZM
Zodp.: majetkový odbor


22/894
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení VN přípojky pro areál Nad nádražím v pozemcích v majetku Města Železná Ruda.
Pro: 11
Zodp.: majetkový odbor

18,06 hod. p. Papež se vrátil na ZM

22/895
ZM schvaluje záměr směnit pozemek označený jako 554/a za pozemky označené jako 554/b,f. ZM schvaluje prodat pozemek označený jako 554/d.
Pro: 11
Zdržel se : p. Papež
Zodp.: majetkový odbor


22/896
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu sněhové frézy HORAL od Ministerstva vnitra na Město Železná Ruda.
Pro: 12
Zodp.: majetkový odbor


22/897
ZM schvaluje smlouvu o pronájmu se společností Jiří Šmíd-BM Trade na dobu 10 let s doplněním, že v případě prodeje objektu bude smlouva vypověditelná s tím, že prodejna bude přednostně nabídnuta p. Šmídovi.
Pro: 12
Zodp.: majetkový a ekonomický odbor


22/898
ZM schvaluje částku z rozpočtu města 58 254,-Kč na opravu kostela, současně bude podepsána smlouva o spolupráci s Římskokatolickou církví.
Pro: 12
Zodp.: ekonomický odbor

18,36 hod. Ing. Kořán odešel ze ZM

22/899
ZM schvaluje hospodářské výsledky v citovaném znění.
Pro: 11
Zodp.: ekonomický odbor

18,37 hod. Ing. Kořán se vrátil na ZM

22/900
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5, dle přílohy č. 1.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Zodp.: ekonomický odbor

22/901
ZM schvaluje dodatek k vyhlášce č.1/2005, poplatek za mimořádný svoz ve výši 60,-Kč/svoz.
Pro: 12
Zodp.: ekonomický odbor


22/902
ZM schvaluje dodatek k vyhlášce obce č. 1/2005 – poplatky za separovaný odpad pro právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podnikání ve výši:
- 20,-Kč/rok za lůžko u ubytovatelů
- 1 000,-Kč/rok za gastronomický subjekt
- 500,-Kč/rok pro ostatní provozovny

 Pro: 12
Zodp.: ekonomický odbor

22/903
ZM schvaluje prodejní cenu rolby 1 800 000,-Kč včetně DPH.
Pro: 12
Zodp.: ekonomický odbor


22/904
ZM revokuje usnesení č. 22/898 o příspěvku ve výši 58 254,-Kč.
Pro: 11
Zdržel se : p. Rodig


22/905
ZM schvaluje částku ve výši 157 000,-Kč na opravu kostela, současně bude podepsána smlouva o spolupráci s Římskokatolickou církví – parkoviště.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Rodig, Kvapil
Zodp.: ekonomický odbor


22/906
ZM schvaluje smlouvu o přidělení účelové dotace od Plzeňského kraje na propagační materiály Železnorudska ve výši 50 000,-Kč.
Pro: 12
Zodp.: ITC, ekonomický odbor


22/907
ZM Železná Ruda při výkonu působnosti valné hromady společnosti ZR City Service s.r.o., IČ: 263 26 141, se sídlem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, PSČ 340 04 , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13607, učinilo ve smyslu ustanovení § 132 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, toto rozhodnutí jediného společníka:
Jediný společník odvolává z funkce jednatele společnosti ZR City Service s.r.o., pana Karla Markela, a to ke dni 18.08.2008. Jediný společník odvolávanému jednateli v souladu s čl. XI. stanov společnosti ukládá, aby nejpozději ve lhůtě do 01.09.2008 předal novému jednateli veškeré účetnictví společnosti ZR City Service s.r.o., a to i za uplynulé roky, jakož i veškeré jiné dokumenty týkající se společnosti ZR City Service s.r.o.
Jediný společník jmenuje do funkce jednatele společnosti ZR City Serice s.r.o., pana Jiřího Kvapila, , a to s účinností k 18.8.2008.

19,21 hod. p. Nový odchází ze ZM

Pro: 7
Proti: pp. Markel, Mach, Rodig
Zdržel se: Mgr. Kvapil
Zodp.: starosta, ekonomický odbor


22/908
ZM odkládá žádost společnosti Stavinvest Šumava, s.r.o., Písek, o udělení výjimky ze zákazu stavební činnosti , na obnovu horského areálu Brčálník.
Pro odložení: 9
Zdržel se : pp. Markel, Mach
Zodp.: Ing. Kříž


22/909
ZM neschvaluje změnu regulačních podmínek prostorového uspořádání – zvýšení max. zastavěné plochy v lokalitě nad „Jezerkou“ v k.ú. Špičák , pro Ing. Lukáše Doula, Březnice.
Pro neschválení : 9
Proti: p. Markel
Zdržel se : p. Mach

22/910
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Ing. Jana Krátkého, U Hvězdárny 27, Plzeň, k výstavbě 4 RD v lokalitě pod „Zámečkem“ v k.ú. Hojsova Stráž s podmínkou:
- podepsání smlouvy dle pravidel bytové výstavby
- zachování velikosti objektů v předloženém návrhu ( v každém RD pouze jedna bytová jednotka)
Pro: 9
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Zodp.:majetkový odbor


22/911
ZM neschvaluje změnu regulačních podmínek  - navýšení o jedno nadzemní podlaží stávajícího penzionu Jezerka na stp.č. 140 v k.ú. Špičák, pro M. a P. Menclovi, U Pumpy 36, Plzeň.
Pro neschválení: 9
Proti: p. Markel
Zdržel se : p. Rodig

22/912
ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro p. J. Marka, U Borského parku 22, Plzeň, na přestavbu garáže na p.p.č. 235/18 a st.p.č. 629/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro nepovolení: 8
Proti: pp. Markel, Mach
Zdržel se: Ing. Šnebergr

22/913
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro p. M. Gallu, Třemošenská 195, Horní Bříza a p. M. Blechovou, Kaznějov 262, na změnu užívání  objektu Královácká 265, Železná Ruda z rodinného domu na rodinný dům s možností ubytování v soukromí s podmínkou:
- uzavření smlouvy dle pravidel bytové výstavby a smlouvu o vnějším vzhledu budov
Pro: 9
Zdržel se : pp. Mach, Markel
Zodp.: majetkový odbor


22/914
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, na výstavbu parkovišť Samoty, Šumavská ul., A. Kašpara, Nádraží v k.ú. Železná Ruda a parkoviště Sirotek v k.ú. Špičák.
Pro: 8
Proti: pp. Markel, Rodig, Mach
Zodp.: majetkový odbor


22/915
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro p. Jiřího Šmída, na přestavbu prodejny Spar v č.p. 124 v Železné Rudě.
Pro:9
Zdržel se : pp. Mach, Rodig
Zodp.: majetkový odbor


 


Ing. Milan Kříž                                               Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                   starosta