Usnesení ZM č. 21 ze dne 23. 6. 2008

USNESENÍ    ZM    č.  21

ze dne 23.6.2008


Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                 17,00 hod.
Přítomni :       dle prezenční listiny


Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- TEDOM – výstavba kotelny
- jednotný odbavovací systém – pronájem SLD
- pozemky – prodej, pronájmy, koupě
- privatizace bytů
- nákup vozidla multicar
- ostatní
4. Ekonomické záležitosti
- rozpočtové změny
- závěrečný účet města
- rekonstrukce SLD
- plná moc k rozpočtovým změnám
5. Stavební záležitosti
- stavební uzávěry
- plánované projekty města
- ostatní
6. Různé
- rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady(Služby města s.r.o., ZR City)
- kronika města
- Ostatní
7. Zpráva o činnosti orgánů obce
8. Diskuse
9. Závěr


21/834
ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Mach.
Pro : 7
Zdržel se : Ing. Kříž, p. Mach

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Drahorádová, ing.Kořán.
Pro 7
Zdržel se : p. Drahorádová, ing.Kořán

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Liebl

21/835
ZM schvaluje  doplnění bodu jednání – slib nového zastupitele p.Nového za odstupujícího p.Fischera.
Pro : 9

21/836
ZM bere na vědomí doplnění nového zastupitele p. Václava Nového za odstupujícího p. Fischera.
Pro: 8, zdržel se: 1

21/837
ZM schvaluje  program jednání dle předloženého návrhu.
Pro: 9

21/838
Kontrola usnesení – vše splněno nebo probíhá vyřizování.

21/839
Smlouva s TEDOM ENERGO s.r.o.: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na provozování tepelného hospodaření s firmou TEDOM ENERGO s.r.o.. Předmětná Nájemní smlouva je přílohou usnesení.(viz příloha).
Pro: 9                                                                                   Zodp.: Majetkový odbor
Zdržel se: p.Rodig, p.Markel. p.Nový

21/840
Rekonstrukce kotelny Šumavská. ZM pověřuje starostu, Majetkový odbor a Ekonomický odbor sjednáním financování a realizace kontejnerové kotelny pro sídliště Šumavská s firmou TEDOM ENERGO s.r.o..
Pro: 10
Zdržel se : p.Markel, p.Nový                                                   Zodp.: Majetkový odbor

21/841
V souvislosti s probíhající poslední částí privatizace městských bytů bylo provedeno společné prohlášení vlastníka budovy čp. 368 s panem Janíčkem.Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s panem Jiřím Janíčkem v souvislosti s existencí podílového spoluvlastnictví jednotek v domě čp.368 v Železné Rudě, a to tak, že na základě směny se pan Jiří Janíček stane výlučným vlastníkem jednotky č. 368/12 a Město Železná Ruda výlučným vlastníkem všech zbývajících jednotek v domě čp. 368.
Pro: 11
Zdržel se : p.Nový                                                                   Zodp.: Majetkový odbor

21/842
Privatizace bytů. Zastupitelstvo schvaluje prodej bytů  dle přílohy.
Pro: 8
Zdržel se :p p. Papež, Markel, Nový, Drahorádová
                                                                                                Zodp.: Majetkový odbor
21/843
ZM  schvaluje směnu pozemků č. 66/11 od p. Svobody za pč. 63/15, 63/17 v k.ú. Železná Ruda v majetku města Železná Ruda a odkup pč. 63/16 v k.ú. Železná Ruda, zapsaný na LV 1284 za 1,- Kč.
Pro: 8                                                                        
Zdržel se: pp.Markel, Nový, ing.Kořán                                   Zodp.: Majetkový odbor

21/844
EFISAN s.r.o.. ZM schvaluje finální smlouvu se společností EFISAN s.r.o. dle důvodové zprávy JUDr. Tomšíčka (viz příloha).
Pro: 8
Zdržel se: pp.Rodig,Markel,Nový, Mgr.Kvapil                         Zodp.: Majetkový odbor

21/845
Převod pozemků od Státního statku Jeneč. ZM schvaluje nákup pozemku od státního statku Jeneč pč. 558/1 v k.ú. Železná Ruda, pč. 553/8, 21 v k.ú. Železná Ruda, 39/28, 29, 31 v k.ú. Železná Ruda, 52/1, 2, 3 v k.ú. Železná Ruda (viz příloha) ze cenu dle znaleckého posudku..
Pro: 9
Zdržel se: pp.Markel, Nový, Papež                                            Zodp.: Majetkový odbor

21/846
ZM neschvaluje prodej p.p.č. 362/39 v k.ú. Špičák a to minimálně do doby vyřešení trasy budoucí  cyklostezky v této lokalitě (společností Družstvo pro správu rekreačních objektů Šumava).
Pro: 10
Zdržel se : pp. Mach, Nový                                                      Zodp.: Sekretariát 

21/847
ZM pověřuje starostu, majetkový odbor, ekonomický odbor a p. Macha pro jednání o hledání způsobu financování projektu „Rekonstrukce SLD-Pancíř“.
Pro: 8
Zdržel se:Ing.Šnebergr,Ing.Horek, p.Drahorádová, ing.Kříž                                                                                                                                   
                                                                                                 Zodp.: Starosta
21/848
ZM pověřuje Majetkový odbor, Ekonomický odbor, zastupitele a starostu hledáním a projednáním způsobu financování projektu „Rekonstrukce SLD Špičák-Pancíř“.
Pro: 12                                
                                                                                                Zodp.: Starosta, Majetkový                odbor, Ekonomický odbor, Zastupitelé

21/849
ZM schvaluje revokaci usnesení č. 21/848.
Pro: 11
Zdržel se : ing.Kříž                                                   
Odešel p.Papež – 19.20

21/850
ZM schvaluje pronájem SLD+vlek Pancíř+parkoviště „Kaskády“ společnosti Sport Service s.r.o. Špičák dle zveřejněného záměru. Odešel p. Markel-19.25, přišel p.Markel -19.37.
Pro: 8
Zdržel se: pp.Rodig, Markel, Nový                                                                                                              
                                                                                                Zodp.: Majetkový odbor
21/851
ZM schvaluje nákup vozidla Multicar za cenu (550.000,- Kč bez DPH) s tím, že bude pronajat Službám města Železná Ruda s.r.o. v rámci stávajícího nájmu vozového parku. Stávající vozidlo bude prodáno protiúčetem.
Pro: 7
Zdržel se: pp.Rodig, Markel, Zíka, Mach, Nový                                                                                
                                                                                              Zodp.: Ekonomický odbor
 
21/852
ZM  schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle seznamu (viz příloha).
Pro : 9
Zdržel se: pp.Markel, Nový, Mgr.Kvapil                               Zodp.: Ekonomický odbor

21/853
ZM schvaluje závěrečný účet města Železná Ruda za rok 2007 včetně zprávy KÚPK o výsledku hospodaření města Železná Ruda za rok 2007, s výhradou nedostatků uvedených ve výše zmíněné zprávě a přijímá následující opatření – viz příloha body 1-6.
Pro: 8
Zdržel se : pp.Rodig, Markel, Nový, Mgr.Kvapil                   Zodp.: Ekonomický odbor

21/854
ZM bere na vědomí a ukládá starostovi a zastupitelstvu řešit personální otázky na městě Železná Ruda (není ekonom s veškerými právy a povinnostmi, tajemník a předložit náplně prací pracovníků).  
Pro: 8                                                                                  Zodp.: Starosta
Zdržel se: pp.Rodig, Markel, Nový

21/855
ZM ukládá ekonomovi a kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření města Železná Ruda v organizacích města. Odešel ing.Horek-20.42.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Markel,Rodig, Nový                                      Zodp.: Ekonomický odbor

21/856
ZM ukládá ekonomovi zpracování žádosti k příslušnému ministerstvu k oprávněnosti krácení poplatku za provoz výherních automatů. Přišel ing.Horek-20.45
Pro: 9                            
Zdržel se: pp.Rodig, Markel, Nový
                                                                                             Zodp.: Ekonomický odbor
21/857
ZM zplnomocňuje starostu města Železná Ruda k provedení rozpočtových úprav ohledně dokončených projektů v období do příštího veřejného zasedání.
Pro: 9                                                                                  Zodp.: Starosta
Zdržel se: pp.Markel, Zíka, Nový

21/858
ZM bere na vědomí zprávu stavebního výboru.
                                                           
21/859
ZM schvaluje návrh č. 9 (beze slov NIGHT CLUB)– umístění reklam na objekt čp. 122.
Pro: 10
Zdržel se :ing. Kořán                                                        Zodp.: Majetkový odbor

21/860
ZM souhlasí s odložením tohoto bodu na další jednání ZM. Jedná se o změnu regulačních podmínek p.L.Doula, prostorové uspořádání, zvýšení max.zast.plochy v lokalitě „Jezerka“ v k.ú. Špičák.
                                                                                           Zodp.: Ing.Kříž
                                                                               
21/861
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Jiřího a Lenku Breburdových, B.Němcové 434, Chlumčany na úpravu RD K Samotám 443, Železná Ruda.
Pro: 9
Zdržel se: pp.Nový, Papež,Drahorádová
                                                                                          Zodp.: Majetkový odbor  
21/862
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Nationalparkverwaltung Bayerisches Wald, Freyungestr. 2, Grafenau – na výstavbu „Poetické“ stezky Alžbětín-Debrník.
Pro: 11
Zdržel se : p.Nový
                                                                                           Zodp. Majetkový odbor
21/863
Žádost o povolení opatření o stavební uzávěře pro společnost CIMS a.s. Plánská 5, Plzeň, odložena.
Pro: 11
Zdržel se: p.Mach                                                              Zodp.: Ing. Kříž

21/864
pro Stavinvest Šumava s.r.o. Budějovická 255, Písek – odložena.
                                                                                           Zodp.: Ing. Kříž
21/865
Žádost o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pro ing. Jana Krátkého, U Hvězdárny 27, Plzeň k výstavbě 4 RD v lokalitě pod „Zámečkem“, v k.ú. Hojsova Stráž – odloženo.
                                                                                          Zodp.: Ing. Kříž
21/866
ZM schvaluje žádost o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pro manžele Schambergerovi, Hojsova Stráž – Brčálník na stavbu vodovodu.
Pro: 7                                                                             
Zdržel se: pp.Rodig, Markel, Mach, Zíka, ing. Šnebergr
                                                                                           Zodp.: Majetkový odbor
21/867
ZM schvaluje žádost o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pro spolumajitele domu čp. 150 v Hojsově Stráži na stavební úpravy.
Pro: 12
                                                                                           Zodp.: Majetkový odbor

21/868
ZM schvaluje povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pro Josefa Hřebce, Manětínská 47, Plzeň a Stanislava Hřebce, Mlatecká 34, Plzeň na rekonstrukci stávající rekreační chaty ev.č. 74 s přístavbou, v k.ú. Hojsově Stráži s podmínkou uzavření smlouvy o věcném břemeni na komunikaci vedoucí po pp.č. 1264/12.
Pro: 12
                                                                                            Zodp. Majetkový odbor

21/869
ZM schvaluje žádost o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pro Frant. A Annu Havelkových, Heyrovského 44, Plzeň na výstavbu RD v k.ú. Hojsova Stráž s podmínkou uzavření smlouvy v rámci pravidel bytové výstavby.
Pro: 12
                                                                                           Zodp.: Majetkový odbor
21/870
ZM vyjadřuje jednoznačnou podporu všem orgánům a zaměstnancům města při snaze eliminovat důsledným dohledem nad bezpodmínečným dodržováním právních předpisů, veškeré nežádoucí dosud neřešené faktory, utvářející současný negativní kolorit města
Pro: 12

21/871
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – splašková kanalizace pro „Plzeňku“. Odešel ing. Horek – 21.52, ing. Kříž-21.56
Pro: 9
Zdržel se: ing. Šnebergr
Přišel ing. Kříž-21.59 hod.                                                  Zodp.: Majetkový odbor

21/872
ZM schvaluje prodloužení VZ po 22.00 hod. o jeden bod. Přišel ing. Horek – 22.02
Pro: 12

21/873
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 456/20 a 957/3 v k.ú. Špičák od Pozemkového fondu ČR.
Pro: 12
Odešel p. Nový – 22.23 hod.
                                                                                              Zodp.: Majetkový odbor

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                               Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                  starosta