2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Město Železná Ruda (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z  těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích  byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.